ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
82. schôdza
Číslo: CRD-2194/2018
512
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. januára 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236) schváliť s touto zmenou:
K čl. I, 11. bodu
V čl. I, 11. bode, § 10 ods. 6 sa slová „poskytnúť mladomanželom“ nahrádzajú slovami „poskytnúť, ak ide o mladomanželov“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhovaný text.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák