Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
52. schôdza výboru
Číslo: CRD-2194/2018
193
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 24. januára 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236);
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uvedeným v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Dušan B u b l a v ý Boris K o l l á r
overovateľ výboru predseda výboru
Za správnosť: Zuzana Rekenová
tajomníčka výboru
Príloha k uzneseniu č. 193 tlač 1236
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236)
___________________________________________________________________________
K čl. I, 11. bodu
V čl. I, 11. bode, § 10 ods. 6 sa slová „poskytnúť mladomanželom“ nahrádzajú slovami „poskytnúť, ak ide o mladomanželov“.
Pozmeňujúci návrh štylisticky precizuje navrhovaný text.