Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
53. schôdza výboru
CRD:2172/2018
241
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 23. januára 2019
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) s touto pripomienkou:
V § 7 sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe (tlač 1218) schváliť s pripomienkou.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru