NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Európsky parlament 7. februára 2018 prijal uznesenie o zložení Európskeho parlamentu (2017/2054)INL-2017/0900(NLE). Podľa prílohy k tomuto uzneseniu prijala Rada Európskej únie rozhodnutie, podľa ktorého (čl. 3) sa v Slovenskej republike vo volebnom období 2019-2024 stanovuje počet poslancov zvolených v Slovenskej republike na 14. Podľa bodu 2 citovaného článku v prípade, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska bude na začiatku volebného obdobia 2019-2024 ešte stále členským štátom Európskej únie, počet zástupcov volených za každý členský štát, ktorí sa ujmú funkcie, musí zodpovedať počtu uvedenému v čl. 3 rozhodnutia Európskej rady 2013/312/EÚ, kým vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nenadobudne právnu účinnosť. Podľa rozhodnutia z roku 2013 teda v podmienkach Slovenskej republiky ide o 13 poslancov.
Keďže voľby do Európskeho parlamentu sa majú vykonať v máji tohto roka a musia byť vyhlásené v najbližšom čase je z hľadiska princípov volebného práva nevyhnutné, aby bolo zrejmé v akých podmienkach sa budú voľby vykonávať, a ako budú nastupovať do funkcií zvolení kandidáti. Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá si vyžaduje, aby zákon Národnej rady Slovenskej republiky ustanovil postup nastupovania do funkcie zvolených poslancov, keďže v Slovenskej republike sa oproti doterajšiemu stavu volí 14 poslancov teda o jedného viac ako v predchádzajúcom volebnom období.
Na základe uvedených skutočností je potrebné z dôvodu ohrozenia základných ľudských práv a slobôd podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave, 23. januára 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Denisa Saková v. r.
ministerka vnútra Slovenskej republiky