PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-92/2019
1351
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. januára 2019
o pridelení návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLINSKEJ, Petra PČOLINSKÉHO a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1283), doručený 11. januára 2019
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
v z. Béla B u g á r v. r.