Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Renáta Kaščáková a Peter Osuský.
Navrhuje sa odstrániť zákaz vstupu do zariadení spoločného stravovania pre psov. Rozhodnutie o tom, či do prevádzky budú môcť vstúpiť aj zákazníci so psami, bude ponechané na rozhodnutí prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania.
Zákon v súčasnosti zakazuje, aby do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a ďalších zariadení spoločného stravovania mohli byť vodené alebo vpúšťané zvieratá. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania povinnosť zabezpečiť, aby k tomu nedochádzalo. Za porušenie tejto povinnosti je možné podnikateľovi uložiť pokutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur. Zákon pripúšťa jedinú výnimku z uvedeného zákazu, ktorá sa týka osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom, ktoré môžu vstúpiť do priestorov určených na konzumáciu stravy.
Zákazníci stravovacích zariadení, ale aj ich prevádzkovatelia považujú uvedený zákaz za neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci. V ankete Byrokratický nezmysel roka, ktorú každoročne organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, sa zákaz vstupu zvierat do kaviarní za rok 2018 umiestnil na prvom mieste. Organizátori ankety upozornili na to, že Slovenská republika zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené. O tom, že zákaz vstupu zvierat do stravovacích zariadení, nie je nevyhnutný pre zachovanie hygienických podmienok, svedčí aj existujúca výnimka pre psy sprevádzajúce osoby so zdravotným postihnutím.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje, aby samotní prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania mali právo rozhodnúť, či umožnia vstup psov do svojich prevádzok. Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, že to umožnia, mali povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich, aby zákazníci vedeli, či ide o zariadenie umožňujúce vstup psov, a mali pri rozhodovaní, či využiť jeho služby, k dispozícii aj túto informáciu.
Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Renáta Kaščáková a Peter Osuský.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Poznámka: Schválením zákona sa umožní prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, aby sa samostatne rozhodovali, či vo svojich prevádzkach umožnia vstup zákazníkov so psami alebo nie. Odstráni sa tak neodôvodnené obmedzenie pre tento typ podnikateľov v ich podnikateľskej činnosti a príde k zníženiu regulačného zaťaženia.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V § 26 ods. 4 sa stanovujú povinnosti fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. V písm. a) sa stanovuje, že prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je povinný „zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom“.
Navrhuje sa doplniť znenie § 26 ods. 4 písm. a) tak, aby výnimka zo zákazu vodenia a vpúšťania zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania, ktorú majú osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom, bola doplnená o ďalšiu výnimku pre iné psy, avšak len za podmienky, že s tým prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania súhlasí a že informácia o jeho súhlase je umiestnená na viditeľnom mieste v priestoroch prevádzky alebo pred vstupom do prevádzky.
K bodu 2
Navrhuje sa prechodným ustanovením upraviť, že konania týkajúce sa porušenia zákazu vodenia a vpúšťania zvierat, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti predkladaného návrhu zákona, teda v čase, keď zákon neumožňoval vpúšťať do zariadení spoločného stravovania iné psy ako tie, čo sprevádzajú osoby so zdravotným postihnutím, sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy. To znamená, že ak konanie začalo pred nadobudnutím účinnosti predkladaného zákona, za porušenie v tom čase existujúcej zákonnej povinnosti bude možné uložiť sankciu.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. júna 2019. Vzhľadom na to, že zákon nestanovuje fyzickým osobám, ani právnickým osobám nové povinnosti, nie je potrebné stanovovať dlhšiu legisvakančnú dobu.