N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 26 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú slová: „a ďalšie osoby so psom, ak s tým prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania súhlasí, pričom informácia o takomto súhlase je na viditeľnom mieste umiestnená pred vstupom do priestorov spoločného stravovania alebo v nich“.
2.Za § 63j sa vkladá § 63k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2019
Konania o správnych deliktoch, ak ide o nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 4 písm. a), začaté a právoplatne neskončené pred 1. júnom 2019 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. mája 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.