D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je zvýšiť počet členov rady pozemkového fondu (ďalej len „rada“) ako jedného z orgánov Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) o ďalších dvoch členov, a to jedného na základe návrhov organizácií združujúcich mestá a obce a druhého na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. V súčasnosti rada pozostáva z 11 členov, pričom vzhľadom na zrýchlenie rozhodovacích procesov rady a aplikačné problémy, či v súvislosti s uskutočňovaním jednoduchých pozemkových úprav, daňovou problematikou a nájomnými vzťahmi s vyžívaním poľnohospodárskej pôdy si prax žiada, aby členom rady bol aj zástupca z organizácií združujúcich obce, ako aj zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Predkladaný návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu vzniku nároku na odmeny dvoch nových členov rady. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana vzhľadom na zrýchlenie rozhodovacích procesov rady a riešenie niektorých vyššie spomenutých aplikačných problémov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovaným ustanovením sa mení počet členov rady pozemkového fondu z 11 členov na 13 členov. Čo sa týka systému voľby, mechanizmus voľby rady pozemkového fondu ostáva rovnaký. Zmena nastáva len pri navrhovaní dvoch nových členov rady pozemkového fondu, t. j. jedného zástupcu organizácií územnej samosprávy a jedného zástupcu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
K bodu 2
Prechodnými ustanoveniami sa spresňuje, že doterajší jedenásti členovia rady pozemkového fondu ostávajú vo funkcii aj naďalej. Ďalej sa ustanovuje, že doterajšia rada vykonáva svoju činnosť naďalej. Tiež sa určuje lehota, v ktorej je potrebné vykonať voľbu dvoch nových členov rady pozemkového fondu a primerane sa skracuje funkčné obdobie týchto nových členov rady.
K čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. mája 2019.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu vzniku nároku na odmeny dvoch nových členov rady. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana vzhľadom na zrýchlenie rozhodovacích procesov rady a riešenie niektorých aplikačných problémov.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.