N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ..... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35a ods.1 prvá a druhá veta znejú:
„Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde navrhujú organizácie
združujúce mestá a obce a jedného člena vláde navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru.“.
2.Za § 42v sa vkladá § 42w, ktorý vrátane nadpisu znie:
„42w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1) Funkčné obdobie členov rady zvolených podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019 skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli zvolení podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019.
(2) Do zvolenia členov rady podľa predpisu účinného od 1. mája 2019 rada vykonáva svoju činnosť podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019. Voľba členov rady navrhnutých vládou Slovenskej republiky na základe návrhov organizácií združujúcich mestá a obce a návrhu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Národnej rade Slovenskej republiky uskutoční najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; funkčné obdobie týchto členov rady sa skončí uplynutím funkčného obdobia členov rady, ktorí boli zvolení podľa predpisu účinného do 30. apríla 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.