D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh zákona sa týka novozavedeného inštitútu tzv. 13. platu, resp. tzv. 13. mzdy (peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek) podľa § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Na základe príslušnej platnej právnej úpravy k inštitútom tzv. 13. mzdy a rovnako aj tzv. 14. mzdy podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, musia byť na oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb, v sume najviac 500 eur ročne v úhrne od všetkých zamestnávateľov (v prípade 13. mzdy a rovnako aj v prípade 14. mzdy, t.j. spolu v sume najviac 1000 eur ročne v úhrne od všetkých zamestnávateľov) kumulatívne splnené viaceré podmienky na strane zamestnanca i zamestnávateľa. Jednou z týchto podmienok (v súčasnosti rovnako platnou pre 13. mzdu aj pre 14. mzdu) je, že toto peňažné plnenie musí byť zamestnávateľom vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca. V dôsledku tejto podmienky sa u zamestnancov, ktorých výška priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) je vyššia ako suma 500 eur, so stúpajúcou výškou ich priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) znižuje miera daňového a odvodového zvýhodnenia tzv. 13. a 14. mzdy, a teda aj motivácia na využitie týchto inštitútov zo strany zamestnávateľov.
Vzhľadom na skutočnosť, že je v záujme predkladateľov zvýšiť uplatniteľnosť týchto nových inštitútov v praxi a tým teda čo najviac zvýšiť príjem zamestnancov, navrhuje sa zmena vyššie uvedenej podmienky v prípade tzv. 13. mzdy. Predkladatelia preto navrhujú, aby sa v prípade 13. mzdy znížila potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom na účely získania nároku na daňové a odvodové oslobodenie sumy 500 eur, zo súčasnej sumy „najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca“ na pevnú sumu 500 eur, t.j. táto bude najmenej v rovnakej výške ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb. Uvedené umožní za splnenia ostatných podmienok zamestnávateľovi vyplatiť zamestnancovi tzv. 13. mzdu vo
výške sumy 500 eur oslobodenú od daní a odvodov, čo je rovnaké vo vzťahu ku všetkým zamestnávateľom a zamestnancom, bez ohľadu na výšku ich priemernej mesačnej mzdy.
Predkladaný návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, no predpokladajú sa určité negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vzhľadom na jeho príjmovú časť. Uľahčenie jednej z existujúcich podmienok v podobe zníženia minimálnej výšky sumy tzv. 13. mzdy na získanie oslobodenia tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb do výšky sumy 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov môže spôsobiť určitý výpadok príjmov z rozpočtu verejnej správy, najmä na výbere dane z príjmov od fyzických osôb. Týmito finančnými prostriedkami však v konečnom dôsledku budú navyše disponovať priamo pracujúci občania, ktorým zamestnávateľ vyplatil tzv. 13. mzdu. Návrh zákona pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, keďže uľahčenie predmetnej podmienky umožní väčšiemu množstvu zamestnávateľov vyplatiť daňovo a odvodovo zvýhodnenú tzv. 13. mzdu, a teda väčšou sumou odmeniť zamestnancov bez platenia s tým spojených nákladov na dane a odvody. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, keďže sa predpokladá, že oveľa väčšie množstvo zamestnancov za týchto voľnejších podmienok od zamestnávateľov postupne dostane vyplatenú tzv. 13. mzdu. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovanou zmenou sa znižuje potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom na účely získania nároku na daňové a odvodové oslobodenie sumy 500 eur, zo súčasnej sumy „najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca“ na pevnú sumu 500 eur, t.j. táto bude najmenej v rovnakej výške ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb.
K bodu 2
Navrhovaným prechodným ustanovením sa vzhľadom na vylúčenie akýchkoľvek pochybností spresňuje okamih prvého použitia dotknutého ustanovenia v znení podľa tohto zákona.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 30. apríl 2019.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, no predpokladajú sa určité negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vzhľadom na jeho príjmovú časť. Uľahčenie jednej z existujúcich podmienok v podobe zníženia minimálnej výšky sumy tzv. 13. mzdy na získanie oslobodenia tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb do výšky sumy 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov môže spôsobiť určitý výpadok príjmov z rozpočtu verejnej správy, najmä na výbere dane z príjmov od fyzických osôb. Týmito finančnými prostriedkami však v konečnom dôsledku budú navyše disponovať priamo pracujúci občania, ktorým zamestnávateľ vyplatil tzv. 13. mzdu. Návrh zákona pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, keďže uľahčenie predmetnej podmienky umožní väčšiemu množstvu zamestnávateľov vyplatiť daňovo a odvodovo zvýhodnenú tzv. 13. mzdu, a teda väčšou sumou odmeniť zamestnancov bez platenia s tým spojených nákladov na dane a odvody. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, keďže sa predpokladá, že oveľa väčšie množstvo zamestnancov za týchto voľnejších podmienok od zamestnávateľov postupne dostane vyplatenú tzv. 13. mzdu. Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.