Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Milan Laurenčík, Miroslav Ivan, Anna Zemanová a Radoslav Pavelka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je do zákona zakotviť, že posledným odvodovým obdobím, za ktoré budú regulované osoby povinné osobitný odvod zaplatiť, je mesiac december 2019. V praxi teda pôjde o zrušenie tohto odvodu.
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol prijatý v júli 2012 predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií. Súčasné obdobie je však obdobím všeobecnej ekonomickej konjunktúry a potreba konsolidácie verejných financií touto cestou pominula.
Prijatie predloženého zákona odbremení ekonomiku od dodatočnej odvodovej záťaže a vytvorí priestor pre investície do jednotlivých sektorov a do zníženia cien pre spotrebiteľov. Niet pochýb, že hospodárska súťaž je v zásade výhodná pre celú spoločnosť, teda pre spotrebiteľov. V ekonomike medzi sebou súťažia nielen firmy ale aj celé odvetvia. Štát by nemal svojimi opatreniami túto súťaž obmedzovať a nemal by bez významnej príčiny (napríklad konsolidácia verejných financií po extrémnej kríze) zaťažovať niektoré odvetvia viac než iné.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať pozitívny sociálny vplyv. Na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti bude mať návrh zákona neutrálny vplyv.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V § 4 ods. 6, ktorý zakotvuje posledné odvodové obdobie pre osoby, ktoré ukončia svoju podnikateľskú činnosť, sa spresňuje, že ide o „tzv. iné“ posledné odvodové obdobie (viažuce sa na ukončenie činnosti), a ktoré je časovo predradené poslednému odvodovému obdobiu podľa § 11.
K bodu 2
Navrhuje sa vloženie nového § 11, v ktorom sa zakotvuje, že posledným odvodovým obdobím je mesiac december 2019.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona na 1. decembra 2019.