NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 338/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., a zákona č. 368/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 6 sa za slová „regulovanou osobou“ vkladajú slová „pred posledným odvodovým obdobím podľa § 11“.
2.Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý znie:
㤠11
Posledné odvodové obdobie podľa tohto zákona je december 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.