DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom návrhu zákona je podporiť dôchodcov, tak starobných, ako aj invalidných, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej finančnej situácii (hmotná núdza), aby aj touto formou štát prispel k zvyšovaniu ich životnej úrovne. Účinnosť tejto právnej úpravy sa navrhuje od 1. septembra 2019 z dôvodu, že od tohto dátumu sa začne v plnej miere uplatňovať systém dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom detí, ktoré by sa mali poskytovať širšiemu okruhu detí ako v minulosti (tzv. obedy zadarmo). Obedy zadarmo by tak od 1. septembra 2019 nemali mať len deti, ale aj dôchodcovia v hmotnej núdzi.
Na základe informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR možno uviesť, že k 31. 10. 2018 je v Slovenskej republiky evidovaných 150 017 osôb v hmotnej núdzi (spoločne posudzované osoby), z toho 4 809 osôb v hmotnej núdzi poberajúcich starobný dôchodok a 1 752 osôb v hmotnej núdzi poberajúcich invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%). Práve dôchodcovia, ktorí majú nízky príjem, budú po zvýšení cien energií v tomto roku šetriť najmä na strave. To môže mať negatívny dopad na ich zdravie, keďže nebudú mať zabezpečenú pravidelnú a dostatočnú výživu. Jedno teplé jedlo denne bez úhrady, na ktoré im štát prispeje, by im umožnilo čiastočne vykompenzovať straty spôsobené nárastom cien energií a prijať základnú stravnú jednotku denne na posilnenie fyzických síl.
Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (pozitívne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva) a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, na podnikateľské prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na zámer zabezpečiť dotácie na stravu aj pre starobných dôchodcov, predčasných starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, je potrebné doplniť nové ustanovenie v podobe písmena k) do § 2 tohto zákona, aby na jeho základe bolo možné poskytovať dotácie aj na tento nový vymedzený účel.
K bodu 2
V tomto bode sa zavádza nový druh dotácie na zabezpečenie stravy pre všetky fyzické osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a ktoré sa súčasne nachádzajú v hmotnej núdzi. Ustanovenie § 9b spresňuje podmienky nároku na poskytnutie dotácie, definuje, ktorým osobám je dotácia určená a podrobne špecifikuje ďalšie nevyhnutné podmienky dotácií na zabezpečenie stravy pre tieto kategórie dôchodcov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.
Poberateľom tejto dotácie môže byť každá fyzická osoba, ktorá je v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku. Súčasne však platí podmienka, že táto fyzická osoba sa musí nachádzať v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že z tohto dôvodu jej vyplácané dávky alebo príspevky v hmotnej núdzi.
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť v prvom rade dotknutá fyzická osoba, alebo tiež jej zástupca v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Občiansky zákonník). Zástupcu možno využiť aj na doplnenie žiadosti o dotáciu, ak je to potrebné. Dotácia sa však poskytuje výlučne žiadateľovi ako oprávnenej osobe a nie jej zástupcovi (splnomocnenému zástupcovi dôchodcu).
Dotácia sa poskytuje za každý deň, v ktorom si oprávnená osoba odobrala stravu a toto odobratie hodnoverne preukáže pri vyúčtovaní dotácie. Pôjde predovšetkým o účtovný doklad, doklad o zakúpení stravných lístkov a pod. Keďže vyúčtovanie dotácie sa zvyčajne vykonáva raz do roka po spotrebovaní dotácie, prípadné nezrovnalosti bude potrebné riešiť formou sankcií za nedodržanie zmluvných podmienok v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ustanovenie § 9b definuje tiež výšku dotácie v sume 1,20 eura na každý deň stravovania, obdobne ako je tomu v prípade dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. Napokon sa v ustanovení § 9b ods. 4 stanovujú termíny, v ktorých sa dotácia na zabezpečenie stravy poskytuje preddavkovo za každý kalendárny mesiac.
K bodu 3
Bod 3 je legislatívno-technickou úpravou, na základe ktorej sa do ustanovenia § 10 ods. 1 dopĺňa vymenovanie nového druhu dotácie podľa tohto návrhu zákona.
K bodu 4
Dopĺňa sa nové ustanovenie upravujúce podmienku, aby aj žiadateľ o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy pre dôchodcov bol povinný preukázať splnenie podmienok na poskytnutie tejto dotácie, t.j. rozhodnutie príslušného úradu o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a rozhodnutie o poskytovaní dávok alebo príspevkov v hmotnej núdzi.
K bodom 5 až 7
Ide o viaceré legislatívno-technické úpravy, aby sa aj na podávanie a schvaľovanie žiadosti o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov vzťahovali lehoty a podmienky podľa dotknutých ustanovení zákona. Príslušným úradom by v prípade tohto typu dotácie mal byť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého žiadateľ o dotáciu trvalý pobyt.
K bodom 8 a 9
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá umožňuje komunikovať úradom v prípade, ak je potrebné doplniť žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov so splnomocneným zástupcom dôchodcu, čo sa javí byť efektívnejšie z pohľadu vybavovania žiadosti.
K bodu 10
Aj v tomto ustanovení je nevyhnutné vykonať legislatívno-technickú úpravu, a to doplniť odkaz na navrhované ustanovenie § 9b o dotáciách na zabezpečenie stravy pre dôchodcov, aby sa aj na žiadosti o poskytnutie tohto typu dotácií vzťahovali uvedené podmienky.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty na 1. septembra 2019. Ďalším dôvodom stanovenia termínu nadobudnutia účinnosti zákona na 1. september 2019 je skutočnosť, že k tomu istému dátumu nadobúda účinnosť aj vládna novela zákona č. 544/2010 Z. z., ktorou sa rozšíril okruh detí, ktoré budú dostávať tzv. obedy zadarmo. Zhodný dátum sa preto javí byť vhodným nielen z legislatívno-technického, ale aj vecného pohľadu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Keďže návrhom zákona sa zavádza nová kategória dotácie na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku) alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi, ktorej hlavným účelom je podporiť dôchodcov aj formou finančnej dotácie na stravovanie, predpokladá sa pozitívny sociálny vplyv - vplyv na hospodárenie obyvateľstva v tom zmysle, že získaním dotácie na zabezpečenie stravy pre dôchodcov poklesnú výdavky, ktoré musia v súčasnosti dôchodcovia vynakladať na stravovanie samostatne.
Táto zmena bude mať samozrejme na druhej strane negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže dotácie na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku) alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi budú uhrádzané z verejných zdrojov.
Pri vyčíslení dopadu na rozpočet verejnej správy možno vychádzať z informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorých bolo k 31. 10. 2018 v Slovenskej republiky evidovaných 150 017 osôb v hmotnej núdzi (spoločne posudzované osoby), z toho 4 809 osôb v hmotnej núdzi poberajúcich starobný dôchodok a 1 752 osôb v hmotnej núdzi poberajúcich invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%).
Napriek tomu, že počet osôb v hmotnej núdzi je známy, ako aj počet starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov v tejto kategórii osôb, ďalšie potrebné údaje na presné vyčíslenie dopadov známe nie sú. Neexistuje dostupný prehľad obcí na Slovensku, ktoré dôchodcom dotujú obedy (resp. jedno teplé jedlo denne). Podobne, nárast dôchodcov možno len odhadnúť, na účely nižšie uvedeného vyčíslenia je tento odhad nárastu 5% dôchodcov ročne. Vplyv inflácie medziročne sa odhaduje na 3%. Príplatok na stravu sa predpokladá vo výške 1,20 eur rovnako ako pri „obedoch pre deti zadarmo.“. Pri takto nastavených sumách a odhadoch je vyčíslenie nasledovné:
rok 2020 = 251 dní * (1,20 * 1,03) * (6561 * 1,05) = 251 * 1,24 * 6889 = 2.144.133 €,
rok 2021 = 251 dní * (1,24 * 1,03) * (6889 * 1,05) = 251 * 1,27 * 7234 = 2.305.983 €,
rok 2022 = 250 dní * (1,27 * 1,03) * (7234 * 1,05) = 250 * 1,31 * 7596 = 2.487.690 €.
V dôsledku predpokladu priaznivého ekonomického vývoja zapracovaného v rozpočte verejnej správy na roky 2019 2021 navrhujeme na opatrenie uvedené v tomto návrhu zákona, t.j. na vykrytie vyššie uvedených dopadov na rozpočet verejnej správy, vytvárať v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy dostatočnú rezervu.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.