NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) dotáciu na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku1a) alebo invalidného dôchodku1b) nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi31).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:
1a) § 65 69a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1b) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§9b
Dotácia na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku
alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
(1) Dotáciu na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi (ďalej len „dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) pre každú fyzickú osobu, ktorá je poberateľom starobného dôchodku1a)alebo invalidného dôchodku1b) a ktorej sa poskytuje dávka a príspevky podľa osobitného predpisu31).
(2) Dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba podľa odseku 1.
(3) Dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom si osoba podľa odseku 2 odobrala stravu a toto odobratie hodnoverne preukáže pri vyúčtovaní dotácie.
(4)Dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov sa poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca; na mesiac, v ktorom sa podala žiadosť, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dňa tohto mesiaca.“.
3.V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovom „pomoci“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „dotáciu na podporu rodovej rovnosti“ sa vkladajú slová „a dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov“.
4.V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitných predpisov1a) 1b) 31). Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov a prílohy k nej môže podať aj iná osoba ako žiadateľ, ktorá koná v rámci zastúpenia42d) fyzickej osoby uvedenej v § 9b ods. 1 (ďalej len „splnomocnený zástupca dôchodcu“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:
42d) § 22 až 33b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
5.V § 11 ods. 2 prvej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slová „žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ sa vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov“ a slová „má sídlo žiadateľ“ sa nahrádzajú slovami „má žiadateľ trvalý pobyt alebo sídlo“.
6.V § 11 ods. 2 poslednej vete sa za slovom „dieťaťa“ vkladajú slová „a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov“.
7.V § 12 ods. 5 prvá veta znie: „Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na zabezpečenie osobitného príjemcu a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov, schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu.“.
8.V § 12 ods. 8 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „alebo splnomocneného zástupcu dôchodcu“.
9.V § 12 ods. 8 druhej vete sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „alebo splnomocnený zástupca dôchodcu“.
10.V § 14a odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, § 5, § 9 ods. 1 a 2 a § 9b, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, § 5, § 9 ods. 1 a 2 a § 9b, na účely posúdenia príjmu podľa § 12 ods. 6 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom.44a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
44a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.