Dôvodová správa
Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrhzákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona sa týka inštitútu práva na odpoveď, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) s účinnosťou od 1. júna 2008. Tento inštitút bol pozmenený novelou zákonom č. 221/2011 Z. z., čím došlo k obmedzeniu možností jeho uplatnenia. Týmto návrhom zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona.
Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky. Právo na odpoveď je prvkom tlačového práva niektorých európskych krajín (napr. Francúzska), ktorý vychádza zo zásady „audiatur et altera pars“, teda „nech je vypočutá tiež druhá strana“.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana a nemá sociálne vplyvy.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Návrh zákona sa týka inštitútu práva na odpoveď, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) s účinnosťou od 1. júna 2008. Tento inštitút bol pozmenený novelou zákonom č. 221/2011 Z. z., čím došlo k obmedzeniu možností jeho uplatnenia.
3. Ciele a výsledný stav
Týmto návrhom zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona.
4. Dotknuté subjekty
5. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
nie
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k 4., 5. a 6. bodu doložky zlučiteľnosti.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s posunutím odsekov v § 10.
K bodu 2
Znenie § 8 ods. 1 sa upravuje tak, ako bolo upravené v pôvodnom znení tlačového zákona s účinnosťou od 1. júna 2008.
K bodu 3
Vypustením odseku 2 v § 8 sa rozširujú možnosti uplatnenia práva na odpoveď aj pre subjekty, ktorým bola táto možnosť novelou zákonom č. 221/2011 Z. z. odňatá.
K bodu 4
V nadväznosti na úpravu v novelizačnom bode 2 sa primerane upravuje aj odsek 3, ktorý upravuje náležitosti žiadosti o uverejnenie odpovede.
K bodu 5
V § 8 ods. 6 upravené podmienky, kedy vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie povinní uverejniť odpoveď. Vzhľadom na úpravy v iných novelizačných bodoch je potrebné upraviť vnútorné odkazy v písmenách a) a c). Zároveň sa podmienka v písmene b) upravuje tak, ako bola upravená v pôvodnom znení tlačového zákona s účinnosťou od 1. júna 2008.
K bodu 6
Ak si vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra nesplnia povinnosti súvisiace s uverejnením opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia, osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu, ktoré možno uplatniť na súde aj spolu s návrhom podľa § 10 ods. 2 tlačového zákona.
K bodu 7
Podľa prechodného ustanovenia sa budú žiadosti o uverejnenie odpovede týkajúce sa skutkového tvrdenia uverejnené pred dátumom účinnosti tohto návrhu zákona posudzovať podľa dovtedajšej právnej úpravy.
K čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom 1. mája 2019.