NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákonč.167/2008Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)v znení zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 215/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 6 písm. c) a § 9 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5“.
2.V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; právo na opravu týmto nie je dotknuté.“.
3.V § 8 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8a.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
4.V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „je skutkové tvrdenie nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce a v čom“.
5.V § 8 odsek 6 znie:
„(6) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie povinní uverejniť odpoveď, ak
a) žiadosť o uverejnenie odpovede nemá náležitosti podľa odseku 3,
b) odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu uverejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie odpovede,
c) uverejnili odpoveď na žiadosť niektorej z osôb uvedených v § 10 ods. 5 a dodržali pritom podmienky ustanovené týmto zákonom na uverejnenie odpovede,
d) by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo by jej uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi,
e)by uverejnenie odpovede bolo v rozpore s právami a právom chránenými záujmami tretej osoby.“.
6.V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, osoba, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 1 660 eur do 4 980 eur. Nárok na primeranú peňažnú náhradu možno uplatniť na súde spolu s návrhom podľa odseku 2.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
7.Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 13c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019
Žiadosť o uverejnenie odpovede (§8) týkajúca sa skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.