NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z. a zákona č. 307/2018 Z. z.sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vytvárať dojem, že spotreba alkoholu prispieva k spoločenskému úspechu alebo sexuálnemu úspechu,“.
2.V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Reklama alkoholických nápojov sa nesmie umiestňovať na reklamných stavbách11a)vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovne mládeže, priestoru, v ktorom sa vykonávajú náboženské obrady, zariadenia sociálnych služieb a zdravotníckeho zariadenia; vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším upevnením alebo osadením reklamnej stavby a najbližším vchodom do budovy školy, školského zariadenia, zariadenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovne mládeže, priestoru, v ktorom sa vykonávajú náboženské obrady, zariadenia sociálnych služieb a zdravotníckeho zariadenia a meria sa kalibrovaným meradlom11b).
(4)Reklama alkoholických nápojov sa nesmie umiestňovať v parkoch, v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy11c), vrátane zastávok, prístreškov pre cestujúcich a staníc.
(5)Za reklamu alkoholických nápojov sa nepovažuje označenie prevádzkarní11d), predajných miest11e) alebo trhových miest11f) s nápisom informujúcim o možnosti kúpiť si na tomto mieste alkoholický nápoj.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11f znejú:
11a)§ 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
11b)
§ 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
11c) Článok 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1370/2007
z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007, s. 1).
11d) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
11e) § 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.
11f) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 a 2, § 6, § 7“.
4.V § 11 ods. 3 písm. d) sa za slová „§ 3 ods. 1 písm. b) a c)“ vkladajú slová „a porušenie požiadaviek na reklamu alkoholických nápojov podľa § 5ods. 3 a 4“.
5.Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2020, zostávajú zachované.“.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z.sa mení takto:
V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem piva a vína sa zakazuje. Vysielanie reklamy a telenákupu na pivo a víno v čase od 6.00 h do 20.00 h sa zakazuje.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.