DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Milan Krajniak, Boris Kollár, Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský, Peter Štarchoň.
Národná banka Slovenska zverejnila údaje o zisku bankového sektora od začiatku roka. Ku koncu októbra 2018 zaznamenali banky zisk 573 miliónov eur, čo je o 25,5 miliónov viac ako pred rokom. Najviac zarobili na poplatkoch a províziách. Aj napriek tomu poplatky v bankách v Slovenskej republike v posledných mesiacoch neúmerne vzrástli. To za následok nepriaznivý dopad na obyvateľstvo Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania základného bankového produktu pre spotrebiteľa, ktorý je definovaný v zákone č. 483/2001 Z. z. tak, aby zohľadnili čo najväčšiu skupinu obyvateľstva, čím by sa zmiernili ich dopady.
Základný bankový produkt je podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov balík služieb, ktorý musí povinne každá banka zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Služby a produkty zahrnuté v základnom balíku sú presne určené vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky a to:
založenie a vedenie
účtu
,
mesačný výpis z účtu,
platobná karta a jej obnova po skončení platnosti,
zriadenie, vedenie a zrušenie služby Internet banking,
neobmedzený počet vkladov a výberov hotovosti v mene eur v pobočke banky,
neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu vlastnej banky,
neobmedzený počet prijatých platieb,
neobmedzený počet príkazov na úhradu zadaných na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene eur,
neobmedzený počet realizácií trvalých príkazov na úhradu a inkás zadaných na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene eur,
neobmedzený počet bezhotovostných platieb kartou za tovar a služby.
Mesačný poplatok za základný balík služieb určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktorý je 0 eur. Podmienkou zriadenia a vedenia základného bankového produktu je, že klient nevlastní v žiadnej banke a ani v žiadnej pobočke zahraničnej banky osobný účet, jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 400 eur a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 5 600 eur.
Predložený návrh zákona upravuje uvedené podmienky s tým, že klient nesmie mať zriadený základný balík v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky, jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 1 250 eur a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 20 000 eur.
Prijatie navrhovaného znenia zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Očakávajú sa aj pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Podmienka pre poskytnutie základného bankového produktu sa upravuje z mesačného príjmu, ktorý nie je vyšší ako 1 250 eur. Zákonné podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu nie viazané len na zamestnancov, ale sa uplatnia na všetkých, ktorých čistý príjem nepresahuje 1 250 mesačne.
K bodu 2
Stanovuje sa horná hranica ročného príjmu spotrebiteľa na 20 000 eur. Po prekročení tejto hranice môže banka zrušiť poskytnutie základného bankového produktu pre spotrebiteľa.
Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2019.