Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cieľom predkladanej novely zákona je:
a)vytvorením konkurenčného prostredia otvoriť priestor tvorbe, realizácii a distribúcii učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ich alternatív pre pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese,
b)stanovenie jasných, zrozumiteľných a transparentných hmotných i procesných pravidiel pre udeľovanie schvaľovacích doložiek pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity,
c)stanovenie práv a povinností ministerstva, predkladateľov a škôl v súvislosti s financovaním a distribúciou učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity dôležitou a významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa s nimi dostávajú do kontaktu od ich vstupu do základnej školy a nositeľmi informácií v prípade učebníc a učebných textov a prostredníkmi pre upevňovanie učiva v prípade pracovných zošitov. Ich význam je neodškriepiteľný pre všetky vzdelávacie predmety a sprevádzajú žiakov a študentov počas celého štúdia. dlhodobo pedagógovia volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety. Zároveň spôsob schvaľovania nových učebníc a ich distribúcia nedostatočne flexibilné vzhľadom na centralizáciu celého procesu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a tak dochádza k oneskoreným dodávkam, či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy. Väčšina štátov Európskej Únie dokázala trh učebníc liberalizovať, a tak otvorila možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc, ktorý dokáže reflektovať dynamické zmeny vo vede, technike i spoločnosti a tým umožní i kvalitnejšiu aktualizovanú prípravu pre žiakov a študentov.
Navrhované znenie zákona približuje slovenské školstvo európskemu. Vypúšťa odporúčajúce doložky a upravuje hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na dobu neurčitú pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými vydavateľstvá, v podobe upresnenia typológie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, obsahu žiadosti o udelenie schvaľovacej doložky, termíny jej vydania i proces odvolania voči rozhodnutiu schvaľovacej komisie. Rovnako je upresnené zloženie, frekvencia i základné pravidlá zasadnutia schvaľovacej komisie. Vydavateľstvá budú po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za plnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia. Ministerstvo na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou spolu s ich vydavateľmi, je povinné zverejniť i zoznam odborných recenzentov a každoročne do 31. januára kalendárneho roku i normatív na učebnice pre školy. Školy povinne zriadia účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy ako aj za správu a hospodárenie s fondom učebníc, čo bude nútiť i školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri pri tvorbe a hospodárení s fondom učebníc. Ministerstvo však môže v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti
zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, ako aj sociálne vplyvy a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Nové znenie § 13 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):
Zákon sumárnym spôsobom definuje v ods. 1 učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré používajú školy podľa školského zákona a to učebnice, učebné texty a pracovné zošity obsahujúce schvaľovaciu doložku pre naplnenie štátneho vzdelávacieho programu; iné učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré v súlade s cieľmi a princípmi tohto zákona a svojím obsahom a štruktúrou zodpovedajú pedagogickým a didaktickým zásadám vzdelávania pre naplnenie školského vzdelávacieho programu; učebnice, učebné texty a pracovné zošity vydávané v jazyku národnostných menšín a etnických skupín v súlade s § 12 ods. 3 tohto zákona obsahujúce schvaľovaciu doložku pre naplnenie štátneho vzdelávacieho programu, kde geografické názvy, ktoré vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, a to najprv v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 2006, kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku, na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku; učebnice, učebné texty, pracovné zošity a špeciálne učebné pomôcky v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením obsahujúce schvaľovaciu doložku; učebnice, učebné texty a pracovné zošity svojím obsahom a štruktúrou zodpovedajúce pedagogickým a didaktickým zásadám vzdelávania na vyučovanie predmetu náboženská výchova schválené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
V ods. 2 zákon uvádza povinnosť pre predkladateľa, ktorý je zároveň distribútor učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, aby tie obsahovali schvaľovaciu doložku udeľovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne Ministerstvom zdravotníctva SR, okrem iných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov podľa ods. 1 písm. b) a učebníc, učebných textov a pracovných zošitov na vyučovanie náboženstva podľa ods. 1 písm. e).
Zákon uvádza v ods. 3 náležitosti žiadosti predkladateľa, ktorým je vydavateľstvo, pre udelenie schvaľovacej doložky a to doloží učebnicu, učebný text alebo pracovný zošit v elektronickej forme s presnou špecifikáciou printového variantu a dva recenzné posudky recenzentov vedených v registri
recenzentov, ako aj výsledky overovania učebnice v podobe záverečnej správy overovateľov. Overovanie učebnice v praxi minimálne aspoň u dvoch overovateľov je potrebné aj vzhľadom na udeľovanie doložky na dobu neurčitú.
V ods. 4 zákon ukladá povinnosť predkladateľa znášať všetky náklady spojené s konaním o schvaľovaciu doložku, okrem prípadu, kedy by ministerstvo žiadalo ďalší posudok recenzenta, či iné úkony s tým spojené. Pokiaľ sa po udelení schvaľovacej doložky dodatočne zistí, že učebnica obsahuje vecnú alebo formálnu chybu je predkladateľ povinný na vlastné náklady chybu odstrániť. Rovnako pokiaľ došlo k zmenám geografických názvov, či iným vecným zmenám je predkladateľ povinný flexibilne na danú zmenu reagovať a v učebnici opraviť. V prípade, že predkladateľ neodstráni vecné, či formálne chyby, resp. nebude reagovať včas a dostatočne na zmeny, ktoré je potrebné v učebnici realizovať, t. j. do 90 dní, keď sa predkladateľ o zmene, či chybe preukázateľne dozvedel, je ministerstvo oprávnené písomne upozorniť predkladateľa na nesplnenie si povinnosti. Ak predkladateľ do 90 dní od písomného upozornenia neurobí požadované zmeny, tak ministerstvo schvaľovaciu doložku rozhodnutím zruší.
Zákon ukladá ministerstvu v ods. 5 vydať schvaľovaciu doložku do 21 dní od rozhodnutia schvaľovacej komisie na dobu neurčitú. V prípade námietok, predkladateľ voči rozhodnutiu ministerstva môže podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok), kde o ňom rozhodne rozkladová komisia.
V ods. 6 zákon uvádza zloženie 11 člennej schvaľovacej komisie, ktorá je menovaná ministrom. Komisia 4 stálych členov - generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva predseda komisie, zodpovedný referent pre edičnú činnosť podpredseda komisie a dvoch tajomníkov, ďalej zástupcu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), zástupcu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), päť zástupcov odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov z praxe. Členmi komisie nemôžu byť autori a recenzenti predkladaných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ani autori a recenzenti učebníc pre daný predmet pre rovnaký ročník základnej alebo strednej školy. Zákon ukladá ministerstvu zverejniť na svojom portáli vždy najneskôr 14 dní pred zasadnutím komisie termín zasadnutia, jeho program ako aj zloženie schvaľovacej komisie. Schvaľovacia komisia sa schádza minimálne raz mesačne.
Zákon ukladá v ods. 7 ministerstvu povinnosť viesť na svojom portáli aktualizovaný register akreditovaných recenzentov, ako aj zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým udelilo schvaľovaciu doložku s kontaktom na predkladateľa.
V ods. 8 zákon ukladá ministerstvu povinnosť vždy na začiatku kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára, zverejniť normatív na učebnice, učebné texty a pracovné zošity na žiaka, ktoré poskytne všetkým školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení so špecifikáciou pre vzdelávacie stupne, prípadne osobitnou špecifikáciou, a finančné prostriedky poukázať školám najneskôr do 30. apríla daného kalendárneho roka.
Zákon ukladá v ods. 9 školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení povinnosť zriadiť a viesť osobitný finančný účelovo viazaný fond na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne na špecifické učebné pomôcky, tzv. finančný učebnicový fond. Učebnicový fond okrem finančných príspevkov od štátu môže obsahovať finančné prostriedky od donorov a to fyzických i právnických osôb, poplatky za zničenie alebo stratu zapožičaných učebníc, finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti. Finančné prostriedky učebnicového fondu môžu byť poskytnuté na úhradu
špecifických vzdelávacích pomôcok, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so špecifickými potrebami alebo pre naplnenie školského vzdelávacieho programu. Za zriadenie fondu a jeho riadne vedenie zodpovedá riaditeľ školy.
K bodu 2
Zákon uvádza prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020, kde ukladá ministerstvu učebnice, učebné texty a pracovné zošity distribuovať do konca kalendárneho roku 2019 obvyklým spôsobom, pokiaľ sa jedná o dobiehajúce učebnice, učebné texty a pracovné zošity so schvaľovacími i odporúčacími doložkami s tým, že od 1. januára 2020 ich budú distribuovať samotní predkladatelia. Učebnice, učebné texty a pracovné zošity so schvaľovacími doložkami udelenými od 1. apríla 2019 budú však distribuovať samotní predkladatelia, kontakt na ktorých spolu so zoznamom učebníc, učebných textov a pracovných zošitov je povinné ministerstvo na svojom webovom sídle zverejniť. Zákon uvádza platnosť nových rozpočtových pravidiel podľa § 13 ods. 8, čiže zverejnenie normatívu ministerstvom a jeho poukázanie na účet školy podľa počtu žiakov dňom 1. januára 2020.
Čl. II
Upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení:
K bodu 1
Zákon ukladá v § 3 ods. 2 písmeno c), že v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa pre vyššie územné celky rozpočtujú finančné prostriedky na úhradu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, prípadne špecifických učebných pomôcok so schvaľovacou doložkou,20a) podľa plánu zabezpečenia učebníc zostaveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok, kde poznámka pod čiarou 20a) odkazuje na § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z., čiže na predkladanú novelu školského zákona a poznámka pod čiarou k odkazu 20b) sa vypúšťa.
K bodu 2
Zákon ukladá vytvoriť osobitnú položku prevádzkového normatívu, ktorou je normatív na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré ministerstvo poskytuje školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení podľa § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z., čiže podľa predkladanej novely školského zákona.
K bodu 3
Zákon umožňuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice,
učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky s odkazom 20 a) na § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z., čiže na predkladanú novelu školského zákona a poznámku pod čiarou k odkazu 22da) ruší.
Čl. III
Upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
K bodu 1
Zákon rozširuje povinnosti riaditeľa školy o povinnosť zriadiť a riadne viesť finančný učebnicový fond a o povinnosť zabezpečiť a riadne viesť fond obsahujúci učebnice, učebné texty a pracovné zošity s odkazom 15a) na § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z., čiže na predkladanú novelu školského zákona.