Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Simona Petrík.
Cieľom návrhu zákona je odstrániť povinnosť daňových subjektov oznámiť správcovi dane zmenu čísla účtu/účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých správca dane sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti. Ide o duplicitnú povinnosť, ktorú plnia aj poskytovatelia platobných služieb, t.j. banky a pobočky zahraničných bánk, podľa § 90 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia banka a pobočka zahraničnej banky povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený.
Predkladatelia majú za to, že táto povinnosť daňových subjektov, vrátane podnikateľov, je neopodstatnená a predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Upravuje sa výnimka z povinnosti oznámiť zmenu skutočnosti uvedenej v žiadosti o registráciu u správcu dane. Konkrétne nebude daňový subjekt, ktorým je či fyzická alebo právnická osoba, povinný informovať o zmene čísla účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.