NÁVRH
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ...................... 2019,
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca
Vláda Slovenskej republiky podľa
§ ... zákona č. .../2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť pri poskytovaní výchovy a vzdelávania (ďalej len „základný úväzok“).
§ 2
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť
(1)Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti trvá učiteľa 45 minút. Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa v materskej škole trvá 60 minút. Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže trvať 40 minút.
(2)Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti vychovávateľa trvá 60 minút. Hodina výchovno-vzdelávacej činnosti v rámci záujmového vzdelávania uskutočňovaného na základe vzdelávacích poukazov trvá 60 minút.
(3)Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti na praktickom vyučovaní, ktoré sa uskutočňuje u iných právnických osôb alebo fyzických osôb, trvá 45 min okrem cvičení v zdravotníckych zariadeniach, a hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v odbornom výcviku trvá 60 minút.
§ 3
Základný úväzok
(1)Základný úväzok učiteľa je uvedený v
prílohe č. 1
.
(2)Základným úväzkom učiteľa základnej školy, ktorý vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede s viacerými ročníkmi prvého stupňa, je základný úväzok učiteľa najvyššieho ročníka v triede.
(3)Základným úväzkom učiteľa spojenej školy je základný úväzok učiteľa organizačnej zložky spojenej školy, v ktorej vykonáva vyšší počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
(4)Základný úväzok vychovávateľa uvedený v prílohe č. 2.
(5)Základný úväzok majstra odbornej výchovy je uvedený v
prílohe č. 3
.
(6)Ak ide o
a)pedagogického asistenta učiteľa, základný úväzok je rovnaký ako základný úväzok učiteľa,
b)pedagogického asistenta vychovávateľa, základný úväzok je rovnaký ako základný úväzok vychovávateľa,
c)pedagogického asistenta majstra odbornej výchovy, základný úväzok je rovnaký ako základný úväzok majstra odbornej výchovy.
(7)Základný úväzok školského špeciálneho pedagóga sa neustanovuje.
(8)Základný úväzok učiteľa profesijného rozvoja sa neustanovuje.
§ 4
Zníženie základného úväzku
(1)Základný úväzok učiteľa, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť v kariérovej pozícií výchovný poradca alebo školský poradca, sa znižuje podľa
prílohy č.
3.
(2)Základný úväzok učiteľa, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť v kariérovej pozícií kariérový poradca, sa znižuje podľa
prílohy č.
4.
(3)Ak ide o bilingválne vyučovanie, základný úväzok učiteľa sa zníži o dve päť hodín, a to podľa náročnosti vyučovacieho predmetu.
(4)Ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje na pracovisku u iných právnických osôb alebo fyzických osôb, učiteľovi strednej školy, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť, sa do základného úväzku započítava jeden týždeň praktického vyučovania ako
a)desať hodín pri počte žiakov jeden až štyri,
b)16 hodín pri počte žiakov päť až deväť,
c)22 hodín pri počte žiakov desať a viac.
(5)Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí možno znížiť najviac o dve hodiny, ak sa vychovávateľ školského klubu detí zúčastňuje na medzinárodných projektoch, programoch alebo rozvojových projektoch.
(6)Učiteľovi, vychovávateľovi a majstrovi odbornej výchovy sa zníži základný úväzok o dve päť hodín, ak ide o experimentálne overovanie, a to podľa náročnosti úloh, spojených s experimentálnym overovaním.
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca
§ 5
(1)Základný úväzok riaditeľa školy je uvedený v
prílohe č.
5.
(2)Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca sa určuje podľa
a)počtu tried v škole alebo školskom zariadení alebo
b)podľa priemerného denného počtu detí alebo žiakov skutočne navštevujúcich školské zariadenie za uplynulý kalendárny štvrťrok.
§ 6
(1)Do základného úväzku určeného podľa počtu tried sa riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa
a)základnej školy, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorému do pôsobnosti patrí riadenie školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy, započítavajú triedy v škole a oddelenia v školskom klube detí,
b)základnej školy pri zdravotníckom zariadení z tried pre chodiace deti započítavajú v plnom rozsahu len triedy, ktoré majú v učebnom pláne najmenej 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa započítava polovica tried,
c)špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie v špeciálnych výchovných zariadeniach, započítavajú počty tried v škole a počty výchovných skupín v špeciálnych výchovných zariadeniach,
d)strednej školy započítavajú triedy dennej formy štúdia, triedy externej formy štúdia alebo triedy kombinovanej formy štúdia podľa študijných odborov a učebných odborov, okrem riaditeľa strednej odbornej školy s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a jeho zástupcov, riaditeľa konzervatória a zástupcov riaditeľa konzervatória, ktorým sa započítava 24 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda; v jazykovej škole sa započítava 20 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne ako jedna trieda,
e)strednej školy započítava 24 vyučovacích hodín žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku umiestnených v zdravotníckom zariadení týždenne ako jedna trieda,
f)základnej umeleckej školy za hudobný odbor započítava 24 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda; za výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor (kolektívne vyučovanie) sa započítava 24 žiakov ako jedna trieda.
(2)Riaditeľovi spojenej školy sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy, oddelenia, záujmové útvary a výchovné skupiny všetkých organizačných zložiek spojenej školy. Zástupcovi riaditeľa spojenej školy sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy, oddelenia, záujmové útvary a výchovné skupiny príslušnej organizačnej zložky spojenej školy, ktorá patrí do pôsobnosti jeho riadenia.
(3)Riaditeľovi základnej školy s materskou školou sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy obidvoch škôl, z ktorých škola vznikla splynutím. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy základnej školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v materskej škole, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy materskej školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.
(4)Riaditeľovi materskej školy, ktorá elokované triedy na rôznych miestach, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú všetky triedy, ktoré súčasťou materskej školy. Zástupcovi riaditeľa tejto materskej školy, ktorú vykonáva pracovnú činnosť na elokovanom pracovisku, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy elokovaného pracoviska, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.
§ 7
(1)Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa sa znižuje o
a)dve hodiny, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadi školský internát,
b)jednu hodinu, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,
c)jednu hodinu, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie a súčasne riadi školský internát,
d)jednu hodinu, ak zabezpečuje praktické vyučovanie a súčasne riadi školský internát.
(2)Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa možno znížiť najviac o tri hodiny, ak škola
a)sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch a programoch,
b)sa zúčastňuje na rozvojových projektoch,
c)uskutočňuje experimentálne overovanie,
d)má viac organizačných zložiek.
(3)Pri znížení základného úväzku podľa odseku 2 sa nezohľadňuje zníženie základného úväzku podľa odseku 1.
§ 8
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. xxx/2019 Z. z.
Základný úväzok pedagogického zamestnanca
Pedagogický zamestnanec vykonávajúci priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť
Základný úväzok(počet hodín)
učiteľ materskej školy
učiteľ materskej školy v základnej škole s materskou školou
učiteľ špeciálnej materskej školy
učiteľ materskej školy pri zdravotníckom zariadení
učiteľ v špeciálnej triede materskej školy
28
učiteľ základnej školy
učiteľ základnej školy v základnej škole s materskou školou
učiteľ základnej umeleckej školy
korepetítor základnej umeleckej školy
učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole
tréner športovej školy
tréner športovej triedy
23
učiteľ nultého ročníka základnej školy
učiteľ prvého ročníka základnej školy
učiteľ prípravného ročníka a prvého ročníka základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole
učiteľ strednej školy
korepetítor konzervatória
učiteľ špeciálnej strednej školy
22
učiteľ odborného učilišťa
učiteľ prípravného ročníka odborného učilišťa
učiteľ praktickej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ špeciálnej základnej školy v triede pre ťažko mentálne postihnutých žiakov
20
majster odbornej výchovy v odbornom učilišti
majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole
21 – 24
21 – 24
majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole
majster odbornej výchovy v stredisku praktického vyučovania
majster odbornej výchovy v stredisku odbornej praxe
24 – 35
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. xxx/2019 Z. z.
Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí
Pedagogický zamestnanec vykonávajúci priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť
Základný úväzok(počet hodín)
vychovávateľ školského klubu detí
25
vychovávateľ špeciálnej školy internátnej
25
vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia
27
vychovávateľ školského internátu
28
Vychovávateľ centra voľného času
30
Vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb
30-32
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. xxx/2019 Z. z.
Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho špecializovanú činnosť v kariérovej pozícií výchovný poradca
Výchovný poradca a školský poradca
Počet žiakov
Zníženie základného úväzku(počet hodín)
do 200
2
201 - 400
3
401- 600
4
v základnej škole a v strednej škole
601 a viac
5
do 100
3
101 - 200
4
v špeciálnej škole
201 a viac
5
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. xxx/2019 Z. z.
Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho špecializovanú činnosť v kariérovej pozícií kariérový poradca
Kariérový poradca
Počet žiakov
Zníženie základného úväzku(počet hodín)
do 200
2
201 - 400
3
401- 600
4
v základnej škole a v strednej škole
601 a viac
5
do 100
3
101 - 200
4
v špeciálnej škole
201 a viac
5
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. xxx/2019 Z. z.
I. ODDIEL
Základný úväzok riaditeľa určený podľa počtu tried v škole
Riaditeľ školy
Počet tried v škole
Základný úväzok(počet hodín)
1
23
2
20
3 – 4
17
5 – 6
14
7 – 10
12
11 – 12
10
13 – 14
9
15 – 16
8
17 – 18
7
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení
19 a viac
6
1
16
2
14
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s týždennou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení
3 a viac
12
1
12
2
8
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení
3 a viac
4
1
18
2
17
3 – 4
15
riaditeľ základnej školy,riaditeľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,riaditeľ základnej školy internátnej pre žiakov so
5 – 6
12
7 – 8
10
9
8
10 – 14
7
15 – 18
6
19 - 20
5
21 - 22
4
23 - 24
3
25 - 26
2
27 – 28
1
zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,riaditeľ školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,riaditeľ základnej školy internátnej
29 a viac
0
2
17
3 – 4
15
5 – 6
12
7 – 8
10
9
8
10 – 14
7
15 – 18
6
19 - 20
5
21 - 22
4
23 - 24
3
25 - 26
2
27 – 28
1
riaditeľ základnej školy s materskou školou
29 a viac
0
riaditeľ strednej školy,
do 6
8
7 - 12
7
13 - 18
5
19 - 20
3
21 -22
1
riaditeľ jazykovej školy,riaditeľ špeciálnej strednej školy, riaditeľ odborného učilišťa,riaditeľ praktickej školy, riaditeľ strednej školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,riaditeľ odborného učilišťa pri špeciálnom výchovnom zariadení
23 a viac
0
1
19
2 – 3
18
4 – 6
15
7 – 9
12
10 – 14
9
15 – 18
7
riaditeľ základnej umeleckej školy
riaditeľ základnej umeleckej školy
19 a viac
5
II. ODDIEL
Základný úväzok riaditeľa určený podľa počtu tried v školskom zariadení
Riaditeľ školského zariadenia
Počet tried v školskom zariadení
Základný úväzok(počet hodín)
riaditeľ (vedúci) strediska odbornej praxe
podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia
6 – 7
riaditeľ (vedúci) strediska praktického vyučovania
podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia
6 – 7
do 50
21
riaditeľ školského klubu detí
51 – 100
18
101 – 150
15
151 a viac
12
do 100 (denne)
12
101 – 200 (denne)
8
riaditeľ centra voľného času
201 a viac (denne)
5
do 150
15
151 – 300
10
riaditeľ školského internátu
301 a viac
5
riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia
5
III. ODDIEL
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca určený podľa počtu tried v škole alebo v školskom zariadení, podľa počtu detí alebo žiakov v škole alebo v školskom zariadení
Vedúci pedagogický zamestnanec
Počet tried v škole alebo v školskom zariadení
Základný úväzok(počet hodín)
zástupca riaditeľa materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení
4 a viac
23
1
23
2
20
3 – 4
17
5 – 6
14
7 – 10
12
zástupca riaditeľa materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení pôsobiaci vo funkcii na alokovanom pracovisku
11 a viac
10
zástupca riaditeľa základnej školy,
8 – 14
12
15 – 22
10
zástupca riaditeľa základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,zástupca riaditeľa základnej školy internátnej pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu
23 a viac
8
5 – 14
12
15 – 22
10
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej,zástupca riaditeľa školy pri špeciálnom výchovnom zariadení
23 a viac
8
5 – 7
16
8 – 12
14
zástupca riaditeľa základnej školy pre jazykovú školu, ktorá je súčasťou základnej školy
13 a viac
12
1
18
2
17
3 – 4
15
5 – 6
12
zástupca riaditeľa spojenej základnej školy, ktorá je mimo sídla riaditeľstva spojenej základnej školy
7 a viac
10
do 3
23
4 – 6
19
7 –10
17
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorá je umiestnená v sídle riaditeľstva základnej školy s materskou školou
11 a viac
14
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou
1
23
2
20
3 – 4
17
5 – 6
14
7 – 10
12
pre materskú školu, ktorá je umiestnená mimo sídla riaditeľstva základnej školy s materskou školou
11 a viac
10
1 – 2
20
pedagogický vedúci oddelenia pre jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je súčasťou základnej školy
3 – 4
18
8 – 12
11
13 – 15
9
16 – 18
7
zástupca riaditeľa strednej školy,zástupca riaditeľa jazykovej školy
19 a viac
5
do 5
12
6 – 10
9
11 – 16
7
17 – 22
5
zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy, zástupca riaditeľa odborného učilišťa, zástupca riaditeľa praktickej školy, zástupca riaditeľa odborného učilišťa pri špeciálnom výchovnom zariadení, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v špeciálnej strednej odbornej škole
23 a viac
3
8 – 12
10
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v gymnáziu,zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v strednej odbornej škole,zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v špeciálnej strednej škole,zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v odbornom učilišti
13 a viac
6
zástupca riaditeľa strednej školy pre jazykovú školu,
5 – 7
15
8 – 12
13
ktorá je súčasťou strednej školy
13 a viac
11
5 – 7
15
8 – 12
13
zástupca riaditeľa strednej školy pre jazykovú školu, ktorá je súčasťou strednej školy
13 a viac
11
12 – 19
15
zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy
20 a viac
10
riaditeľ školy v prírode
5
1 – 2
14
3 – 4
12
pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov školy
5 a viac
5
Vedúci pedagogický zamestnanec
Počet detí alebo žiakov v školealebo v školskom zariadení
Základný úväzok(počet hodín)
do 150
10
151 – 300
7
301 – 500
6
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednej odbornej škole,zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v odbornom učilišti
501 a viac
4
51-100
24
101 – 150
22
zástupca riaditeľa školského klubu detí, vedúci vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy
151 a viac
21
101 – 200 (denne)
15
zástupca riaditeľa centra voľného času
201 a viac (denne)
10
od 91 – 150
22
zástupca riaditeľa školského internátu
151 a viac
20
od 41 – 150
22
zástupca riaditeľa školského internátu pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
151 a viac
20
do 150
12 – 14
hlavný majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole
151 a viac
6 – 7
do 60
12 – 14
hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole,hlavný majster odbornej výchovy v odbornom učilišti
61 a viac
6 – 7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho praktického vyučovania a odborného výcviku v odborných učilištiach
podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia
7 – 18
učiteľ poverený správou školského hospodárstva
podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia
7 – 18
20 – 40
24
41 – 60
22
61 – 80
20
vedúci vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou špeciálnej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia
81 a viac
19
20 – 40
17
41 – 60
15
vedúci vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia,vedúci vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb
61 a viac
13
vedúci vychovávateľ školského internátu
361 a viac
22
vedúci vychovávateľ školského internátu pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
141 a viac
22
zástupca riaditeľa školy pre prácu v školskom internáte, ktorý je súčasťou základnej školy alebo strednej školy
91 a viac
17
do 40
17
zástupca riaditeľa školy pre prácu v školskom internáte, ktorý je súčasťou špeciálnej strednej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia
41 a viac
15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v špeciálnej strednej škole a v odbornom učilišti
145 a viac
15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v strednej škole
361 a viac
17
do 150
22
vedúci vychovávateľ v školskom internáte, ktorý je súčasťou strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa
151 a viac
20
50 – 100
17
zástupca riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia
101 a viac
15