1
Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
1262
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ....... 2019
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“).
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
a)školy alebo školského zariadenia,
2
b)zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately1), zariadenia sociálnych služieb2) a rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“),
c)pracoviska praktického vyučovania,3)
d)organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „organizácia zriadená ministerstvom školstva“),
e)organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
f)katolíckeho pedagogického a katechetického centra zriadeného Konferenciou biskupov Slovenska.
(2)Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1.
(3)Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2.
(4)Na pedagogického zamestnanca školy zriadenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) sa nevzťahuje § 16 a § 76 78; na pedagogického zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,4) aj § 40 až 70 a § 79.
(5)Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa nevzťahuje § 28 až 39, § 40 až 70 a § 79.
(6)Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)
§ 3
Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
1) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 32 a § 38 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
4) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
5) § 74 a 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
(1)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec okrem práv ustanovených právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na
a)zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa,6) zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
c)ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,
d)účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,
e)predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,
f)výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,
g)profesijný rozvoj,
h)objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.
(2)Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu.7)
(3)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.8)
§ 4
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
6) § 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
8) § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
4
a)chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,9)
b)zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do styku,
c)rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,
d)zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,
e)správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“),
f)podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
g)usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča,
h)podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
i)udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
j)absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 20 hodín za dva školské roky,
k)vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
l)poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
m)pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,
n)vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky alebo testovania,
o)vykonávať činnosť predsedu skúšobnej komisie alebo člena skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky,
p)vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne skúšky,
q)vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.
9) § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
§ 5
Etický kódex
(1)Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2)Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(3)Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.
DRUHÁ ČASŤ
PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA
A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
§ 6
(1)Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú
a)priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný program alebo program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „program vzdelávania“),
b)ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku,
c)poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
d)poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v organizácii zriadenej ministerstvom školstva, organizácii zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre a spolupráca so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci pri profesijnom rozvoji, alebo
e)činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii.
(2)Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie
10) § 45 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.
§ 16 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
a)výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti s tým súvisiace alebo
b)poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace.
§ 7
(1)Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku.
(2)Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (ďalej len „základný úväzok“) a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(3)Riaditeľ určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V školách a školských zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok najviac na kalendárny rok po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
(4)Vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca, sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.11)
§ 8
(1)Riaditeľ môže pedagogickému zamestnancovi umožniť dopĺňanie si základného úväzku v rozsahu najviac sedem hodín týždenne pracovnou činnosťou v ďalšej kategórii alebo v ďalšej podkategórii.
11 ) § 97 ods. 1 Zákonníka práce.
7
(2)Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, majstra odbornej výchovy alebo pedagogického asistenta.
(3)Vychovávateľ si dopĺňa základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
(4)Majster odbornej výchovy si dopĺňa základný úväzok vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania, v ktorom získal výučný list alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§ 9
(1)Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú
a)kvalifikačné predpoklady,
b)bezúhonnosť,
c)zdravotná spôsobilosť,
d)ovládanie štátneho jazyka.
(2)Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(3)Predpokladom na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a na výkon pracovnej činnosti v školskom zariadení s výchovným jazykom národnostnej menšiny alebo v zariadení sociálnej pomoci s výchovným jazykom národnostnej menšiny je aj ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny; to neplatí, ak ide o učiteľa slovenského jazyka v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
(4)Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.
§ 10
Kvalifikačné predpoklady
8
(1)Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.
(2)Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(3)Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).
(4)Ak ide o lektora profesijného rozvoja, vyžaduje sa
a)získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej činnosti,
b)vykonanie prvej atestácie a
c)najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti.
(5)Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa najmenej päť rokov výkonu pracovnej činnosti lektora profesijného rozvoja.
(6)Od učiteľa profesijného predmetu sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 vyžaduje aj
a)odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu,12) ak ide o strednú zdravotnícku školu,
12) § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9
b)odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13)
Vzdelanie
§ 11
Stupeň vzdelania
(1)Vyžadovaným stupňom vzdelania pre
a)učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného rozvoja, školského špeciálneho pedagóga a odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
c)učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je najmenej vyššie odborné vzdelanie,
d)učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie,
e)školského trénera je najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(2)Na príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia alebo triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzťahuje vyžadovaný stupeň vzdelania podľa odseku 1.
§ 12
Získavanie vzdelania na výkon pracovnej činnosti
(1)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom
a)odbore vzdelávania alebo
b)študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe.
13) § 109 zákona č. 245/2008 Z. z.
10
(2)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1, získa vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii absolvovaním kvalifikačného vzdelávania.
(3)Učiteľ profesijného predmetu policajnej školy vzdelanie na výkon pracovnej činnosti, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania, spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania podľa osobitného predpisu14) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie.
§ 13
(1)V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu.
(2)Požiadavka podľa odseku 1 sa nevyžaduje od
a)učiteľa školy so školským vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím,15)
b)odborníka z praxe, ak jeho úväzok je najviac desať hodín týždenne, alebo ak vykonáva pracovnú činnosť najviac 90 dní počas školského roka.
(3)Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, ktorého rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je najviac desať hodín týždenne, nevyžaduje sa absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia.
§ 14
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov
(1)Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ.
(2)Ak ide o učiteľa a majstra odbornej výchovy, pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov sa posudzuje zhoda obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.
14) § 13 zákona č. 73/1998 Z. z.
15) § 95 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
11
(3)Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá
a)doklad o vzdelaní podľa osobitných predpisov16) alebo
b)doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte, vydaný podľa osobitného predpisu.17)
(4)Nesplnenie kvalifikačných predpokladov sa oznamuje pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi písomne. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov, požiada o preskúmanie posúdenia okresný úrad v sídle kraja. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia okresným úradom v sídle kraja, požiada o preskúmanie posúdenia ministerstvo školstva; ak ide o učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy, požiada o preskúmanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 15
Bezúhonnosť
(1)Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový alebo
c) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti.
(2)Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov18) nie starším ako tri mesiace. Pedagogický zamestnanec školy zriadenej ministerstvom vnútra, ktorý je v služobnom pomere, preukazuje bezúhonnosť podľa osobitných predpisov.4)
16) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
18) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12
(3)Zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme postupuje pri preukazovaní bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.19)
(4)Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zašle údaje v elektronickej podobe bezodkladne prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; na tento účel je uchádzač povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(5)Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne vznesenie obvinenia voči jeho osobe vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(6)Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil vznesenie obvinenia voči jeho osobe podľa odseku 5 alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o vznesení obvinenia voči pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(7)Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(8)Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu podľa odseku 7 alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o podaní obžaloby na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(9)Počas pozastavenia výkonu pracovnej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi 50 % funkčného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
19) § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
13
ukončil pozastavenie výkonu pracovnej činnosti, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený.
§ 16
Zdravotná spôsobilosť
(1)Zdravotnou spôsobilosťou je telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2)Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(3)Ak ide o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, okrem preukázania zdravotnej spôsobilosti podľa odsekov 1 a 2 sa vyžaduje aj preukázanie psychickej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.20)
(4)Ak zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby najneskôr do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom, ktorý vydá lekár podľa odseku 2. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podľa lekárskeho posudku nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti, zamestnávateľ postupuje podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti lekárskym posudkom uhrádza zamestnávateľ.
§ 17
Ovládanie štátneho jazyka
(1)Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka.
(2)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nemusí preukázať ovládanie štátneho jazyka, ak zo štátneho jazyka alebo v štátnom jazyku vykonal
a)maturitnú skúšku,
b)štátnu skúšku21) alebo
20) § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14
c)štátnu jazykovú skúšku.
(3)Skúšku zo štátneho jazyka organizuje
a)vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra,
b)stredná škola s vyučovacím jazykom slovenským,
c)jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky zo slovenského jazyka,
d)organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4)Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od
a)učiteľa cudzieho jazyka v jazykovej škole,
b)učiteľa predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku,
c)zahraničného lektora.
(5)Ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
§ 18
Ovládanie jazyka národnostnej menšiny
(1)Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, preukáže ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny dokladom o vykonaní skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny.
(2)Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny, ak z jazyka príslušnej národnostnej menšiny alebo v tomto jazyku vykonal
a)maturitnú skúšku,
b)štátnu skúšku21) alebo
c)štátnu jazykovú skúšku.
(3)Skúšku z jazyka príslušnej národnostnej menšiny organizuje
a)vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny alebo z didaktiky jazyka príslušnej národnostnej menšiny,
b)stredná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
c)jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny,
15
d)organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4)Ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
Kategórie pedagogických zamestnancov
§ 19
Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii
a)učiteľ,
b)majster odbornej výchovy,
c)vychovávateľ,
d)korepetítor,
e)školský tréner,
f)pedagogický asistent,
g)zahraničný lektor,
h)školský špeciálny pedagóg alebo
i)učiteľ profesijného rozvoja.
§ 20
Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných
za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo za poskytovanie výchovy v zariadení sociálnej pomoci
(1)Učiteľ pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom, žiakom alebo poslucháčom a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania. Kategória učiteľ sa člení na tieto podkategórie
a)učiteľ materskej školy,
b)učiteľ prvého stupňa základnej školy,
c)učiteľ druhého stupňa základnej školy,
d)učiteľ strednej školy,
e)učiteľ základnej umeleckej školy,
f)učiteľ jazykovej školy.
16
(2)Majster odbornej výchovy pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje odborný výcvik alebo odbornú prax a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku alebo odbornej praxe.
(3)Vychovávateľ poskytuje
a)výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo
b)výchovu v zariadení sociálnej pomoci.
(4)Korepetítor pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zabezpečuje prípravu umeleckého výkonu žiaka alebo sa svojím umeleckým výkonom podieľa na umeleckom výkone žiaka.
(5)Školský tréner pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zodpovedá za športovú prípravu žiakov.
§ 21
Kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa
na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu
(1)Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
(2)Zahraničný lektor sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka.
(3)Školský špeciálny pedagóg poskytuje
a)individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
c)špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.
17
§ 22
Učiteľ profesijného rozvoja
(1)Učiteľ profesijného rozvoja
a)uskutočňuje program vzdelávania a podieľa sa na tvorbe programov vzdelávania,
b)podieľa sa na tvorbe profesijných štandardov na základe výskumu profesijných kompetencií,
c)poskytuje poradenstvo a spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci v oblasti profesijného rozvoja,
d)vykonáva činnosti súvisiace s výkonom atestácií v atestačnej organizácii,
e)zúčastňuje sa na činnosti skúšobných komisií a atestačných komisií.
(2)Kategória učiteľ profesijného rozvoja sa člení na tieto podkategórie
a)lektor vzdelávania,
b)metodik profesijného rozvoja,
c)konzultant atestačného konania.
Kategórie odborných zamestnancov
§ 23
Odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii
a)psychológ a školský psychológ,
b)špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c)kariérový poradca,
d)logopéd a školský logopéd,
e)liečebný pedagóg,
f)sociálny pedagóg.
§ 24
Psychológ a školský psychológ
(1)Psychológ v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci
a)vykonáva psychologickú diagnostiku,
18
b)poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
c)poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov v súvislosti s deťmi a žiakmi.
(2)Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a)vykonáva psychologickú diagnostiku,
b)poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
c)poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
e)poskytuje súčinnosť psychológovi.
§ 25
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1)Špeciálny pedagóg v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci
a)vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom,
b)vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
c)poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
(2)Terénny špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
§ 26
Kariérový poradca
19
(1)Kariérový poradca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie22) v rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka najmä
a)vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
b)koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,
c)poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
d)metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
e)spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy,23) zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami.
(2)Ak ide o kariérového poradcu školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v sídle kraja, okrem činností podľa odseku 1, vykonáva koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva.24)
§ 27
Ďalšie kategórie odborných zamestnancov
(1)Logopéd a školský logopéd
a)vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
b)poskytuje logopedické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
(2)Liečebný pedagóg poskytuje
a)terapeuticko-výchovnú pomoc deťom a žiakom s narušením alebo ohrozením psychického, emocionálneho alebo sociálneho vývinu a poruchami správania,
22) § 130 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
23) § 28 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
24) §135a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
20
b)terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
(3)Sociálny pedagóg
a)vykonáva preventívne činnosti,
b)poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
c)poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.
Kariérový stupeň
§ 28
(1)Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a mieru osvojenia si profesijných kompetencií.
(2)Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa
a)začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b)samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c)pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo
d)pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
(3)Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.
(4)V názve kariérového stupňa zamestnávateľ zohľadňuje zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie alebo zaradenie odborného zamestnanca do príslušnej kategórie.
§ 29
21
(1)Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, ak
a)nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť alebo
b)zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania.
(2)Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak
a)úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b)vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre inú kategóriu odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
c)vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň vyžadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
d)vykonával najmenej päť rokov činnosť v inom štáte porovnateľnú s pracovnou činnosťou alebo
e)vykonával činnosť vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka najmenej päť rokov v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(3)Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak
a)vykonával pracovnú činnosť v kategórii odborného zamestnanca najmenej päť rokov,
b)bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a
c)spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej byť zaradený.
(4)Odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, ak
a)vykonával pracovnú činnosť v kategórii učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy najmenej päť rokov,
b)bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
c)spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej byť zaradený.
22
(5)Ak ide o školu zriadenú ministerstvom vnútra, pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak vykonával pracovnú činnosť v služobnom pomere4) v trvaní najmenej päť rokov.
§ 30
(1)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak
a)vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
b)vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený alebo
c)získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(2)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak
a)vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený alebo
b)získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
§ 31
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
23
(1)Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca.
(2)Začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní.
(3)Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca môže byť odborný zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie odborného zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(4)Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(5)Ak nie je možné v škole alebo v školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odseku 3 alebo odseku 4, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva; ak ide o zariadenie sociálnej pomoci, riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci môže požiadať aj iné zariadenie sociálnej pomoci.
(6)Náklady spojené s uvádzaním začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzaním začínajúceho odborného zamestnanca okrem odseku 5 uhrádza zamestnávateľ začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.
§ 32
24
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného odborného zamestnanca a môže vykonávať špecializované činnosti okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činností uvádzajúceho odborného zamestnanca.
§ 33
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom odborného zamestnanca s prvou atestáciou a môže vykonávať činnosť
a)uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca,
b)pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,25)
c)vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
d)lektora aktualizačného vzdelávania alebo
e)člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci.
§ 34
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom odborného zamestnanca s druhou atestáciou a môže vykonávať činnosť
25) § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25
a)odborného garanta programu kvalifikačného vzdelávania, funkčného vzdelávania, inovačného vzdelávania alebo predatestačného vzdelávania,
b)metodika profesijného rozvoja,
c)konzultanta atestačného konania,
d)člena atestačnej komisie alebo
e)pri výskume a analýzach profesijných kompetencií.
Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
§ 35
(1)Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.
(2)Špecializované činnosti alebo riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec súčasne s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogických zamestnancov alebo v príslušnej kategórii odborných zamestnancov.
(3)Špecializované činnosti môže vykonávať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(4)Špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a), b) a i) a špecializované činnosti podľa § 36 ods. 2 písm. a) môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie.
(5)Splnenie podmienky podľa odseku 4 sa nevyžaduje od učiteľa materskej školy a učiteľa prvého stupňa základnej školy.
(6)Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená. Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností v zariadení sociálnej pomoci upraví vo vnútornom predpise riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci.
§ 36
26
(1)Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách
a)uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
b)triedny učiteľ,
c)zodpovedný vychovávateľ,
d)vedúci predmetovej komisie,
e)vedúci vzdelávacej oblasti,26)
f)vedúci metodického združenia,
g)vedúci študijného odboru,
h)vedúci záujmovej oblasti,
i)výchovný poradca,
j)kariérový poradca,
k)školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,
l)školský špecialista vo výchove a vzdelávaní alebo
m)supervízor.
(2)Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách
a)uvádzajúci odborný zamestnanec,
b)kariérový poradca,
c)výchovný poradca alebo
d)supervízor.
(3)Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérových pozíciách podľa odseku 1 písm. i) k).
(4)Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.
§ 37
(1)Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií na výkon
26) § 9 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
27
pracovnej činnosti samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca.
(2)Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a
a)koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
b)zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
c)zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
d)spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
e)poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.
(3)Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach. Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa.
(4)Zodpovedný vychovávateľ
a)vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 3 vo výchovnej skupine alebo v oddelení školského zariadenia alebo
b)koordinuje výchovu v skupine alebo v skupinách v zariadení sociálnej pomoci.
(5)Vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
a)koordinuje prípravu pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti,
b)podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „plán profesijného rozvoja“),
c)podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií,
d)vykonáva poradenskú činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti.
§ 38
28
(1)Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva27) prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť.
(2)Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva.
(3)Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje
a)primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov,
b)prierezové témy určené školským vzdelávacím programom alebo
c)informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
(4)Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní vykonáva činnosti v oblasti
a)výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
b)využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
c)rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so školským vzdelávacím programom.
(5)Do kariérovej pozície školského špecialistu pre rozvoj športových zručností žiakov sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý
a)spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie telesnej výchovy a športovej výchovy,
b)absolvoval špecializačné vzdelávanie v oblasti príslušného druhu športu alebo
c)získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu28) v príslušnej oblasti.
(6)Supervízor koordinuje a dohliada na odbornosť a úroveň výkonu
a)pracovnej činnosti v kategóriách odborných zamestnancov a podieľa sa na zvyšovaní profesijných kompetencií odborných zamestnancov alebo
b)riadiacich činností.
§ 39
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1)Vedúcim pedagogickým zamestnancom je
a)riaditeľ,
27) § 134 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28) § 83 a 84 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
29
b)zástupca riaditeľa,
c)hlavný majster odbornej výchovy,
d)vedúci vychovávateľ.
(2)Vedúcim odborným zamestnancom je
a)riaditeľ,
b)zástupca riaditeľa,
c)vedúci odborného útvaru.
(3)Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a činnosť vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa
a)kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a
b)podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(4)Ak ide o policajnú školu, činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa predpoklady podľa odseku 3 alebo má odbornú prax podľa osobitného predpisu29) najmenej desať rokov.
TRETIA ČASŤ
PROFESIJNÝ ROZVOJ
§ 40
Profesijný rozvoj
(1)Profesijný rozvoj je proces
a)prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,
b)získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca,
c)získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa,
d)overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,
29) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30
e)získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo
f)využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.
(2)Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.
(3)Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom
a)vzdelávania,
b)tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej,
c)sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo
d)absolvovania odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií.
(4)Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zo zariadenia sociálnej pomoci. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená. Plán profesijného rozvoja v zariadení sociálnej pomoci vydáva riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci.
(5)Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „ročný plán vzdelávania“); v zariadeniach sociálnej pomoci ročný plán vzdelávania vydáva riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
§ 41
Profesijný štandard
(1)Profesijný štandard vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na zaradenie do
a)kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo do kategórie odborného zamestnanca,
b)kariérového stupňa alebo
c)kariérovej pozície.
31
(2)Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijný štandard začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pre štátny vzdelávací program príslušného odboru vzdelávania a pre opis príslušného študijného odboru.
(3)Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo školstva.
§ 42
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(1)Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako
a)kvalifikačné vzdelávanie,
b)funkčné vzdelávanie,
c)špecializačné vzdelávanie,
d)adaptačné vzdelávanie,
e)predatestačné vzdelávanie,
f)inovačné vzdelávanie,
g)aktualizačné vzdelávanie.
(2)Vzdelávanie podľa odseku 1 sa poskytuje ako
a)jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia alebo
b)program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová jednotka.
(3)Program vzdelávania členený na moduly obsahuje základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul. Absolvovanie základného modulu je podmienkou pre absolvovanie rozširujúceho modulu.
Kvalifikačné vzdelávanie
§ 43
32
(1)Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti
a)v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
b)v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca,
c)vyučovaním ďalších aprobačných predmetov,
d)v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
e)v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
f)v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,
g)v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(2)Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je vysoká škola a organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(3)Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) a b) sa organizuje ako doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, školský tréner a pedagogický asistent.
(4)Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, organizuje vysoká škola aj pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v neučiteľských študijných programoch.
(5)Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. c) f) sa organizuje ako rozširujúce štúdium.
(6)Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. g) sa môže organizovať ako rozširujúce štúdium alebo ako súčasť základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia.
(7)Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania nenahrádza získanie stupňa vyžadovaného vzdelania.
(8)Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať kvalifikačné vzdelávanie.
33
§ 44
Doplňujúce pedagogické štúdium
(1)Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na moduly a podľa príslušného študijného programu. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu.
(2)Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, môže poskytovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu.
(3)Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu programu doplňujúceho pedagogického štúdia.
(4)Organizácia zriadená ministerstvom školstva organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na moduly. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva. Odborným garantom doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu doplňujúceho pedagogického štúdia.
(5)Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov
a)policajných škôl môže poskytovať len Akadémia Policajného zboru v Bratislave a
b)stredných zdravotníckych škôl môže poskytovať len Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
34
§ 45
Rozširujúce štúdium
(1)Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program podľa príslušného študijného programu. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.
(2)Organizácia zriadená ministerstvom školstva organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Odborným garantom rozširujúceho štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu rozširujúceho štúdia. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje ministerstvo školstva.
§ 46
(1)Kvalifikačné vzdelávanie sa ukončuje
a)obhajobou záverečnej práce,
b)záverečnou skúškou, ktorá môže byť aj praktická a
c)pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva
1.rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak alebo
2.štatutárny orgán organizácie zriadenej ministerstvom školstva.
(2)Členom skúšobnej komisie môže byť
a)odborný garant kvalifikačného vzdelávania a
b)zamestnanec poskytovateľa s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolských učiteľov, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v príslušnej oblasti.
(3)Predsedom skúšobnej komisie je odborník s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor alebo umelecko-pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka a najmenej piatimi
35
rokmi praxe v oblasti, ktorej sa kvalifikačné vzdelávanie týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v príslušnej oblasti.
(4)O obhajobe záverečnej práce a o priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje
a)meno a priezvisko absolventa kvalifikačného vzdelávania,
b)dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu absolventa kvalifikačného vzdelávania,
c)názov programu kvalifikačného vzdelávania alebo názov modulu kvalifikačného vzdelávania,
d)názov záverečnej práce a výsledok obhajoby záverečnej práce,
e)predmety, z ktorých absolvent kvalifikačného vzdelávania vykonal záverečnú skúšku a výsledok záverečnej skúšky z jednotlivých predmetov,
f)celkový výsledok záverečnej skúšky,
g)meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie,
h)miesto a dátum konania obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky.
(5)Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá absolventovi kvalifikačného vzdelávania vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)evidenčné číslo vysvedčenia a dátum vydania vysvedčenia,
b)titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa,
c)dátum a miesto narodenia absolventa,
d)názov programu kvalifikačného vzdelávania alebo názov modulu kvalifikačného vzdelávania,
e)rozsah kvalifikačného vzdelávania v hodinách,
f)číslo a dátum schválenia programu kvalifikačného vzdelávania alebo modulu kvalifikačného vzdelávania,
g)názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)názov kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca alebo názov kategórie odborného zamestnanca, pre ktorú absolvent kvalifikačného vzdelávania získal kvalifikačné predpoklady,
i)odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(6)Ak ide o základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia, poskytovateľ vydá absolventovi na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce
36
a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky osvedčenie o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré obsahuje
a)evidenčné číslo vysvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
c)dátum a miesto narodenia absolventa základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
d)názov základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
e)rozsah základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia v hodinách,
f)číslo a dátum schválenia základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
g)názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
Funkčné vzdelávanie
§ 47
(1)Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.
(2)Poskytovateľom funkčného vzdelávania je
a)vysoká škola, ktorá uskutočňuje
1.študijný program zameraný na školský manažment alebo
2.učiteľský študijný program a študijný program zameraný na manažment školy,
b)organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)katolícke pedagogické a katechetické centrum,
d)registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá je zriaďovateľom.
(3)Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 320 hodín ako schválený program funkčného vzdelávania členený na základný modul a rozširujúce moduly. Program funkčného vzdelávania schvaľuje ministerstvo školstva.
(4)Odborným garantom funkčného vzdelávania je odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorá sa týka obsahu funkčného vzdelávania alebo pedagogický zamestnanec poskytovateľa
37
s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorá sa týka obsahu funkčného vzdelávania.
(5)Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného modulu a všetkých rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania.