Návrh
Vyhláška
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z .................2019
o podrobnostiach o výške príspevku a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)podrobnosti o výške príspevku na zateplenie rodinného domu,
b)náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona (ďalej len „príspevok na zateplenie rodinného domu“) vrátane zoznamu príloh k žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu a minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
c) náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom podľa § 9 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona (ďalej len „príspevok na rodinný dom“) vrátane zoznamu príloh k žiadosti o príspevok na rodinný dom.
Príspevok na zateplenie rodinného domu
§ 2
Výška príspevku na zateplenie rodinného domu
(1)Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich požiadavku pre ultranízkoenergetickú budovu možno príspevok poskytnúť pri
a)obvodovom plášti a strope pod nevykurovaným priestorom vo výške 30 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b)strešnom plášti vo výške 33 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c)otvorových konštrukciách vo výške 55 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
d)vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom s výnimkou stropu pod nevykurovaným priestorom vo výške 11 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(2)Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich požiadavku pre nízkoenergetickú budovu možno príspevok poskytnúť pri
a)obvodovom plášti a strope pod nevykurovaným priestorom vo výške 20 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b)strešnom plášti vo výške 25 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c)otvorových konštrukciách vo výške 39 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
2
d)vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom s výnimkou stropu pod nevykurovaným priestorom vo výške 9 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(3)V závislosti na dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla podľa odsekov 1 a 2 možno príspevok na zateplenie rodinného domu poskytnúť najviac v sume 7 000 eur.
(4)Pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu v závislosti od faktora tvaru rodinného domu spĺňajúcej požiadavku pre
a)ultranízkoenergetickú budovu možno príspevok poskytnúť vo výške 1 000 eur,
b)nízkoenergetickú budovu možno príspevok poskytnúť vo výške 500 eur.
(5)Výška príspevku na zateplenie rodinného domu vypočítaná ako súčet príspevku určeného v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odseku 3 a príspevku určeného v závislosti od hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu podľa odseku 4 nemôže presiahnuť 40 % oprávnených a uhradených nákladov.
§ 3
(1)Náležitosti žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu uvedené vo vzore žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu, ktorý je v prílohe č. 1.
(2)Prílohami k žiadosti sú
a)originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,
b)originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania,
c)písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona,
d)plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,
e)kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému,
f)položkový rozpočet zateplenia rodinného domu,
g)súpis faktúr,
h)faktúra alebo iný obdobný doklad vrátane dokladu o úhrade oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 4 zákona,
i)faktúra alebo iný obdobný doklad vrátane dokladu o úhrade nákladov pre možnosť zvýšenia príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 3 zákona,
j)fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.
(3)Minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu podľa § 9f ods. 6 zákona tvoria prílohy uvedené v odseku 2 písm. a) až d).
3
Príspevok na rodinný dom
§ 4
(1) Náležitosti žiadosti o príspevok na rodinný dom uvedené vo vzore žiadosti o príspevok na rodinný dom, ktorý je v prílohe č. 2.
(2) Prílohami k žiadosti sú
a) originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie rodinného domu,
b) kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu,
c) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku na rodinný dom s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona,
d) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,
f) fotodokumentácia rodinného domu.
§ 5
Zrušujúce ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Árpád Érsek v. r.
minister
4
Príloha č. 1 k vyhláške č. ................/2019 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
Identifikačné číslo žiadosti
1. Údaje o žiadateľovi
1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
1.2. Adresa trvalého pobytu
1.2.1. Obec:
1.2.2. Ulica, orientačné číslo:
1.2.3. PSČ:
1.3. Dátum narodenia:
1.4. E-mailová adresa a telefonický kontakt:
1.5. Štátna príslušnosť:
1.6. Stav:
1.7. Číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v tvare IBAN:
2. Údaje o spoluvlastníkovi
2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
2.2. Adresa trvalého pobytu:
2.2.1. Obec:
2.2.2. Ulica, orientačné číslo:
2.2.3. PSČ:
2.3. Dátum narodenia:
2.4. Štátna príslušnosť:
3. Údaje o zatepľovanom rodinnom dome
3.1. Adresa
3.1.1. Obec:
3.1.2. Ulica:
3.1.3. Súpisné číslo:
3.1.4. Orientačné číslo:
3.1.5. PSČ:
3.1.6. Okres:
3.2. Katastrálne územie a parcelné číslo pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený:
3.3. Číslo listu vlastníctva rodinného domu:
3.4. Rok odovzdania rodinného domu do užívania:
3.5. Počet podlaží, z ktorých sa určuje celková podlahová plocha:
3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným vnútorným prostredím miestností pred zateplením v m2:
3.7. Číslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu:
3.8. Stavebné konštrukcie, súvisiace práce a činnosti podľa §9c zákona, na ktoré sa požaduje príspevok
5
3.8.1. Zatepľovaná vonkajšia obvodová stena:
Áno/Nie
3.8.2. Zatepľovaná strecha:
Áno/Nie
3.8.3. Zatepľovaný strop nad vonkajším prostredím:
Áno/Nie
3.8.4. Zatepľovaný strop pod nevykurovaným priestorom:
Áno/Nie
3.8.5. Zatepľovaná stena alebo strop medzi oddelenými vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu:
Áno/Nie
3.8.6. Vymieňané vonkajšie otvorové konštrukcie (okná, dvere,...):
Áno/Nie
3.8.7. Výmena zdroja tepla:
Áno/Nie
3.8.8. Vyregulovanie vykurovacieho systému:
Áno/Nie
3.8.9. Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia:
Áno/Nie
3.8.10. Vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu:
Áno/Nie
3.8.11. Vypracovanie žiadosti o príspevok:
Áno/Nie
3.9. Termín zhotovenia zateplenia
3.9.1. Začatie:
3.9.2. Ukončenie:
3.10. Názov zhotoviteľa zateplenia rodinného domu
3.10.1. Obchodný názov / IČO:
3.10.2. Obchodný názov / IČO:
3.10.3. Obchodný názov / IČO:
4. Výška oprávnených nákladov
4.1. Výška nákladov
4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 4 zákona v eurách:
4.1.2. Náklady podľa § 9c ods. 3 zákona v eurách:
4.1.3. Výška nákladov celkom v eurách (suma z riadku 4.1.1. + suma z riadku 4.1.2.):
4.2. Predpokladaná výška príspevku na zateplenie rodinného domu v eurách
(40 % z riadku 4.1.1. najviac však 8 000 eur + suma z riadku 4.1.2. najviac však 800 eur):
5. Vyhlásenie žiadateľa
Čestne vyhlasujem a svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že
a)som občanom tohto štátu: ...........................1), ktorý je členským štátom Európskej únie/ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/Švajčiarskej konfederácie2),
b)práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014/neboli do dnešného dňa začaté2),
c)rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
d)na zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok podľa § 9c zákona,
e)na náklady za výmenu zdroja tepla som neuplatnil inú podporu v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie; platí pre
6
žiadateľa, ktorý si uplatňuje aj započítanie nákladov za výmenu zdroja tepla do oprávnených nákladov,
f)všetky informácie uvedené v žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
g) mi známe podmienky poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu a som si vedomý/á požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,
h)poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu,
i)som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu.
Za žiadateľa:
V.................................... dňa ....................................
...............................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, titul žiadateľa)(Podpis žiadateľa)
_______________________
1) Uvedie sa názov štátu, ktorého je žiadateľ občanom.
2) Nehodiace sa prečiarkne.
7
Príloha č. 2 k vyhláške č. ......./2019 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM
Identifikačné číslo žiadosti
1. Údaje o žiadateľovi
1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
1.2. Adresa trvalého pobytu
1.2.1. Obec:
1.2.2. Ulica, orientačné číslo:
1.2.3. PSČ:
1.3. Dátum narodenia:
1.4. E-mailová adresa a telefonický kontakt:
1.5. Štátna príslušnosť:
1.6. Stav:
1.7. Číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v tvare IBAN:
2. Údaje o spoluvlastníkovi
2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko:
2.2. Adresa trvalého pobytu:
2.2.1. Obec:
2.2.2. Ulica, orientačné číslo:
2.2.3. PSČ:
2.3. Dátum narodenia:
2.4. Štátna príslušnosť:
3. Údaje o rodinnom dome
3.1. Adresa
3.1.1. Obec:
3.1.2. Ulica:
3.1.3. Súpisné číslo:
3.1.4. Orientačné číslo:
3.1.5. PSČ:
3.1.6. Okres:
3.2. Katastrálne územie a parcelné číslo pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený:
3.3. Číslo listu vlastníctva rodinného domu:
3.4. Celková podlahová plocha v m2:
3.5. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie zo dňa:
3.6. Číslo energetického certifikátu rodinného domu:
3.7. Názov zhotoviteľa rodinného domu
3.7.1. Obchodný názov / IČO:
3.7.2. Obchodný názov / IČO:
3.7.3. Obchodný názov / IČO:
4. Vyhlásenie žiadateľa
8
Čestne vyhlasujem a svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že
a)som občanom tohto štátu: ...........................1), ktorý je členským štátom Európskej únie/ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/Švajčiarskej konfederácie2),
b)rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
c)na obstaranie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok podľa § 9c zákona,
d)všetky informácie uvedené v žiadosti o príspevok na rodinný dom vrátane príloh správne, úplné a pravdivé,
e) mi známe podmienky poskytovania príspevku na rodinný dom a som si vedomý/á požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie príspevku na rodinný dom,
f)poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia príspevku na rodinný dom,
g)som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti o príspevok na rodinný dom.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely poskytnutia príspevku na rodinný dom.
Za žiadateľa:
V.................................... dňa ....................................
...............................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, titul žiadateľa)(Podpis žiadateľa)
_______________________
1) Uvedie sa názov štátu, ktorého je žiadateľ občanom.
2) Nehodiace sa prečiarkne.