1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre telekomunikácie predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona vytvára podmienky na včasné splnenie povinnosti štátu uvoľniť frekvenčné pásmo 694-790 MHz formou tzv. mimoriadnej zmeny individuálnych povolení podľa Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii a umožní v súlade s podmienkami požadovanými čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ako aj s čl. 6 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii poskytnutie náhrady čistých priamych nákladov vynaložených účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne, ktoré vzniknú podniku ako dôsledok zásahu štátnej moci do existujúcich právoplatných individuálnych povolení na používanie frekvencií ich mimoriadnou zmenou.
Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii je Slovenská republika povinná umožniť najneskôr do 30. júna 2020 využívanie frekvenčného pásma 694 790 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby (t. j. pre účely sietí 5. generácie, tzv. 5G). V súčasnosti je toto frekvenčné pásmo využívané (vo väčšine prípadov do roku 2029) na základe existujúcich právoplatných individuálnych povolení na účely služby digitálneho pozemského televízneho vysielania.
V súvislosti s uvedenou povinnosťou Slovenskej republiky bude preto z pozície štátnej moci nevyhnutné pristúpiť k mimoriadnej zmene existujúcich individuálnych povolení na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 694-790 MHz (väčšina platná do roku 2029). Pre zabezpečenie udržateľného poskytovania a rozvoja služieb, najmä bezplatného televízneho vysielania, je pritom potrebná dlhodobá regulačná predvídateľnosť s ohľadom na dostupnosť dostatočného frekvenčného spektra, pričom je potrebné zabezpečiť vhodné prostredie pre investície. V tomto kontexte je nevyhnutné prihliadať na ciele vnútroštátnej a audiovizuálnej politiky Európskej únie, ako sociálna súdržnosť, pluralita médií a kultúrna rozmanitosť. Slovenská republika najmä z uvedených dôvodov cieľ zabezpečiť kontinuitu služieb pozemského televízneho vysielania, ktoré frekvenčné pásmo 694-790 MHz opustia.
Mimoriadna zmena existujúcich právoplatných individuálnych povolení na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 694-790 MHz (väčšina platná do roku 2029) je zásahom štátu do právoplatného individuálneho povolenia s dopadom aj na investičný plán držiteľa individuálneho povolenia. Pri určovaní lehoty platnosti týchto individuálnych povolení úrad (podľa § 32 ods. 11 zákona) musel prihliadnuť na potrebné investície a potrebu poskytnúť primerané obdobie na amortizáciu investícií. Zásah štátu do týchto individuálnych povolení pred riadnym uplynutím lehoty ich platnosti môže spôsobiť vznik nákladov na strane podniku (náklady na migráciu na nové frekvencie), ktorých primeranú náhradu upravuje tento návrh zákona. Zavedenie určitého mechanizmu náhrady nákladov v zmysle vyššie uvedených ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd predpokladá aj článok 6 citovaného rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady.
2
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti, na životné prostredie ani sociálne vplyvy.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Article I.Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
december 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2019
2.Definovanie problému
V praxi sa vyskytujú prípady, kedy je potrebné zasiahnuť zo strany štátu do existencie individuálnych povolení na používanie frekvencií z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov ešte pred uplynutím platnosti dotknutých povolení. S takýmto zásahom môžu držiteľom povolení vzniknúť nevyhnutné náklady. Vzhľadom na skutočnosť, že držitelia takýchto povolení získali povolenia v súlade so zákonom a vynaložili značné finančné prostriedky na prevádzkovanie sietí, je v záujme štátu, aby za spravodlivých podmienok boli držitelia dotknutých povolení v prípade ich zmeny odškodnení.
3.Ciele a výsledný stav
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zavádza mechanizmus náhrady nákladov spojených s predčasným ukončením využívania pôvodne vydaného individuálneho povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydáva a mení individuálne povolenie, navrhuje sa, aby rozhodol aj o žiadosti na náhradu nákladov. Návrh zákona stanovuje náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady nákladov, upravuje niektoré aspekty procesného postupu v konaní o rozhodovaní o tejto žiadosti, ako aj lehoty, v ktorých je možné o takúto náhradu požiadať.
4.Dotknuté subjekty
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, fyzické a právnické osoby pôsobiace v sektore elektronických komunikácií.
5.Alternatívne riešenia
Neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
7.Transpozícia práva EÚ
-nie
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
4
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Áno
Nie
Čiastočne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predložený návrh zákona má vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý nie je možné v súčasnosti jednoznačne identifikovať, nakoľko výška náhrady nákladov podniku, ktoré mu vznikli ako držiteľovi individuálneho povolenia na používanie frekvencií oprávnených výdavkov podniku bude známa až po kontrole oprávnenosti výdavkov predložených podnikom formou žiadosti. Na základe výsledku kontroly oprávnenosti výdavkov podniku dôjde k ich finančnej náhrade.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Michaela Jánošíková, riaditeľka odboru elektronických komunikácií a poštových služieb, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.Zdroje
Spolupráca s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
5
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
150 000
0
0
v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / 07T030H
0
150 000
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
150 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
150 000
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
1
1
- vplyv na ŠR
0
0
1
2
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
150 000
0
0
v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / 07T030H
0
150 000
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
6
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predložený návrh zákona predpokladá v roku 2020 pozitívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu verejnej správy. Výšku príjmov nie je možné aktuálne kvantifikovať, nakoľko táto bude známa na základe výsledkov aukcie, predmetom ktorej bude získanie nových držiteľov uvoľnených frekvencií. Zároveň predložený návrh zákona predpokladá v rokoch 2019 a 2020 aj negatívny dopad na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy v súvislosti s úhradou náhrady nákladov podniku, ktoré mu vznikli, a to ako držiteľovi individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Ich výšku tak isto nie je možné kvantifikovať, nakoľko budú predmetom posúdenia ich oprávnenosti, a to na základe žiadosti predloženej podnikom. Príjmy generované aukciou pokryjú výdavky spojené s úhradou oprávnených nákladov podniku. Cieľom navrhovanej novely zákona je však zabezpečiť objektívne posúdenie žiadosti podniku o náhradu priamych nákladov sledujúcich striktné dodržanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov. Na základe poverenia úradom, žiadosť predložená podnikom môže byť overovaná a kontrolovaná aj prostredníctvom odborne spôsobilej a nezávislej osoby. Finančné prostriedky v predpokladanej výške 150 tis. eur sa rozpočtujú práve na úhradu výdavkov spojených s právnym a odborným poradenstvom odborne spôsobilej a nezávislej osoby.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
Dôvodom vypracovania predloženého návrhu zákona je zabezpečiť v SR mechanizmus náhrady nákladov podniku, ktoré podniku ako držiteľovi individuálneho povolenia na používanie frekvencií vznikli v prípadoch takej zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ktorá bola nevyhnutná pre dodržanie záväzkov resp. povinností Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a v medzinárodných organizáciách.
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
V praxi sa vyskytujú prípady, kedy je potrebné zasiahnuť zo strany štátu do existencie individuálnych povolení na používanie frekvencií z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov ešte pred uplynutím platnosti dotknutých rozhodnutí. S takýmto zásahom môžu držiteľom povolení vzniknúť nevyhnutné náklady. Vzhľadom na skutočnosť, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydáva a mení individuálne povolenie, navrhuje sa, aby aj o žiadosti na náhradu nákladov rozhodoval úrad. Návrh zákona stanovuje náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady nákladov, upravuje niektoré aspekty procesného postupu v konaní o rozhodovaní o tejto žiadosti, ako aj lehoty, v ktorých je možné o takúto náhradu požiadať.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
x zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
7
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
8
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
9
Tabuľka č. 4
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
150 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
150 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
150 000
10
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
11
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
V súčasnosti môže byť dotknutý jeden podnik v sektore elektronických komunikácií.
Predložený návrh zákona má vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý nie je možné v súčasnosti jednoznačne identifikovať, nakoľko výška náhrady nákladov podniku, ktoré mu vznikli ako držiteľovi individuálneho povolenia na používanie frekvencií oprávnených výdavkov podniku bude známa až po kontrole oprávnenosti výdavkov predložených podnikom formou žiadosti. Na základe výsledku kontroly oprávnenosti výdavkov podniku dôjde k ich finančnej náhrade.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladáme minimálne administratívne náklady spojené s podaním žiadosti o náhradu čistých priamych nákladov
12
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na obchodné bariéry.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na inovácie.
13
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je – nie je upravený v práve Európskej únie
a)v primárnom práve
Článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
b)v sekundárnom práve
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (Ú. v. EÚ L138, 25. 5. 2017),
gestor Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie
Bezpredmetné.
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, konkrétne vytýkané nedostatky a požiadavky na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
N
ie
je
vedené.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, úplné prebranie.
5.Návrh nariadenia vlády je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
1.
14
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa právomoc ministerstva v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na úhradu primeranej náhrady čistých priamych nákladov podľa § 34a ods. 8.
K bodu 2
Ustanovuje sa právomoc úradu v súvislosti s posudzovaním žiadostí podnikov o primeranú náhradu nákladov a jej vyplatením podľa § 34a.
K bodu 3
Návrh zákona v navrhovanom § 34a ustanovuje právo podniku písomne požiadať o primeranú náhradu čistých priamych nákladov, vyvolaných mimoriadnou zmenou individuálneho povolenia pred riadnym uplynutím jeho platnosti z vlastného podnetu úradu, ktorá je nevyhnutná na dodržanie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii alebo v medzinárodných organizáciách. Náklady tvoria finančné prostriedky účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne vynaložené na implementáciu technických riešení ako aj na súvisiacu informačnú kampaň pre koncových užívateľov a na súvisiace splácanie úverov, pôžičiek, iných finančných nástrojov a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo iných finančných nástrojov poskytnutých podniku za bežných trhových podmienok. Toto právo uplatňuje podnik prostredníctvom žiadosti, ktorú posudzuje úrad. Pri posudzovaní nákladov uplatnených podnikom úrad obligatórne posúdi účelnosť hospodárnosť, efektívnosť a nevyhnutnosť ich vynaloženia a vydá rozhodnutie. Náklady, ktorých náhradu si môže podnik žiadosťou uplatniť, časovo ohraničené momentom ich vzniku a preukázateľného vynaloženia do dňa, ku ktorému dôjsť k zmene na základe rozhodnutia, ktorým úrad mení individuálne povolenie, v súvislosti s ktorým podnik žiada o primeranú náhradu nákladov.
Ustanovením odseku 2 sa ustanovuje príslušnosť úradu na rozhodovanie o žiadostiach o primeranú náhradu nákladov. V súlade s § 74 sa na konanie úradu vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, pričom § 34a upravuje určité procesné špecifiká tohto konania. Zavádza sa 6 mesačná lehota na podanie takejto žiadosti. Začiatok plynutia tejto lehoty je viazaný na koniec účtovného obdobia podniku, v rámci ktorého príslušné náklady vznikli. Takáto úprava začiatku plynutia predmetnej lehoty je najvhodnejším variantom, nakoľko zohľadňuje auditové cykly podnikov, ktoré tak majú reálnu možnosť riadne uplatniť vzniknuté náklady. Uplynutie lehoty v záujme právnej istoty prekluzívny charakter. Ustanovenie odseku 3 špecifikuje obligatórne náležitosti žiadosti podniku o primeranú náhradu nákladov, ktorými sa sleduje hodnoverné a riadne preukázanie vzniku, vynaloženia a oprávnenosti týchto nákladov.
V odseku 4 sa zakotvuje taxatívne určený zoznam nákladov považovaných za čisté priame náklady oprávnene vynaložené v dôsledku mimoriadnej zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií a odsek 5 obsahuje demonštratívny výpočet nákladov, ktoré nie čistými priamymi nákladmi. Medzi náklady, ktoré čistými priamymi nákladmi zaradené iba také zložky celkových nákladov, ktoré vynaložené na implementáciu technického riešenia vyplývajúceho zo zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií ako aj náklady na s tým súvisiacu informačnú kampaň pre koncových užívateľov a náklady na s tým súvisiace splácanie úverov, pôžičiek, iných finančných nástrojov a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo iných finančných nástrojov poskytnutých podniku za bežných trhových
15
podmienok. Náklady na obstaranie alebo technické úpravy zariadení pritom obsahujú okrem iného napríklad aj náklady podniku na preladenie svojich existujúcich zariadení, pokial takéto náklady podnik musel vynaložiť v dôsledku mimoriadnej zmeny individuálneho povolenia na implementáciu technických riešení vyvolaných touto mimoriadnou zmenou. Z tohto dôvodu zákon zároveň demonštratívnym spôsobom označuje kategórie nákladov, ktoré v žiadnom prípade čistými priamymi nákladmi nie sú. Bez ohľadu na fakt, či konkrétny typ nákladu spadá do množiny nákladov podľa odseku 4, budú tieto náklady v rámci správneho konania posúdené úradom, zohľadňujúc pritom zákonom vymedzené kritériá t. j. okrem iného či boli tieto náklady podnikom vynaložené účelne, hospodárne, efektívne a nevyhnutne.
Odsek 6 ukladá povinnosť úradu posúdiť, či náklady, ktorých náhradu žiada podnik predstavujú čisté priame náklady podniku vynaložené v dôsledku mimoriadnej zmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Tieto náklady musia byť zároveň posúdené z hľadiska ich účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a nevyhnutnosti. Za účelom realizácie tohto procesného postupu je úrad oprávnený overovať, kontrolovať a nahliadať do podkladov predkladaných podnikom. V záujme riadneho posúdenia žiadosti podniku je množina týchto podkladov určená demonštratívne, ide najmä o podklady účtovnej evidencie, účtovné knihy a záznamy, technické podklady a iné podklady potrebné na posúdenie žiadosti podniku o primeranú náhradu nákladov. Zároveň sa upravuje právomoc úradu zveriť posúdenie žiadosti podniku úradom poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osobe.
V odseku 7 sa upravujú spôsoby rozhodnutia vo veci, ktoré úrad k dispozícii pri rozhodovaní o žiadosti podniku o primeranú náhradu nákladov vynaložených v dôsledku mimoriadnejzmeny individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Úrad je oprávnený na základe posúdenia žiadosti túto žiadosť potvrdiť v rozsahu v akom bola podaná, alebo vyhovieť žiadosti len čiastočne do výšky nákladov, ktoré čistými priamymi nákladmi, alebo môže žiadosť o primeranú náhradu nákladov zamietnuť. Ustanovenie odseku 7 zároveň stanovuje procesnú lehotu na rozhodnutie úradu o žiadosti podniku, a to v trvaní 6 mesiacov od jej podania. Táto lehota zohľadňuje predpokladanú komplexnosť posudzovania žiadosti predloženej podnikom, pričom môže byť vzhľadom na povahu veci primerane predĺžená orgánom príslušným na rozhodnutie o rozklade.
V odseku 8 sa upravuje postup ministerstva po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu o primeranej náhrade nákladov. V prípade právoplatného rozhodnutia úradu o primeranej náhrade nákladov ministerstvo poskytne úradu finančné prostriedky na úhradu čistých priamych nákladov podniku vo výške určenej úradom. Zároveň sa v záujme právnej istoty zavádza povinnosť úradu previesť finančné prostriedky na bankový účet podniku bez zbytočného odkladu.
Ustanovenie odseku 9 vymedzuje okruh účastníkov pre prípad konania úradu o žiadosti podniku o primeranú náhradu nákladov. Podľa tohto ustanovenia sa z dôvodu hospodárnosti konania a v záujme ochrany dôvernosti ekonomických podkladov predložených podnikom za účastníka považuje len podnik, ktorý podal žiadosť o ich náhradu.
K bodu 4
Pre zabezpečenie včasného splnenia povinnosti štátu uvoľniť frekvenčné pásmo 694-790 MHz v zmysle Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii sa vylučuje možnosť priznať odkladný účinok mimoriadnemu rozhodnutiu úradu o zmene individuálnych povolení v prípade správnej žaloby.
16
Uvedeným ustanovením sa zachovajú účinky právoplatne vydaných rozhodnutí do doby konečného rozhodnutia vo veci, čo je potrebné z dôvodu realizácie nevyhnutých technických opatrení v zmysle vydaného právoplatného rozhodnutia.
K bodu 5
Prechodné ustanovenie v § 78f ods. 1 ustanovuje režim začatých a neskončených konaní, ktoré sa dokončia podľa doterajších predpisov pričom sa použijú ustanovenia § 74 ods. 4.
Odsek 2 upravuje časovú pôsobnosť ustanovenia § 34a tak, že ustanovenie § 34a sa uplatní aj v prípadoch, ak čisté priame náklady podniku vznikli a boli podnikom vynaložené v rámci účtovného obdobia podniku, v ktorom podniku vzniklo právo na primeranú náhradu nákladov podľa § 34a.
V odseku 3 sa za účelom zabezpečenia včasného splnenia povinnosti štátu uvoľniť frekvenčné pásmo 694-790 MHz podľa Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii ustanovuje režim právoplatne pridelenej frekvencie tak, aby zostali zachované práva z nej nadobudnuté a teda bolo umožnené používanie pásma k 1. júlu 2020 aj v prípade ak by súd zrušil mimoriadne rozhodnutie úradu o zmene frekvencie. Možnosť uplatniť si prípadné náhrady škody týmto nie je dotknutá.
K Čl. II
Vzhľadom na potenciálnu hrozbu vzniku závažných hospodárskych škôd v prípade oneskoreného prijatia návrhu zákona sa účinnosť zákona navrhuje dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Bratislava 9. januára 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v. r.
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky