Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: žiadne
Termín začiatku a ukončenia PPK
Október 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Október 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
November 2018
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Spracovanie doplnenia zákona vyplynulo z poznatkov aplikačnej praxe v súvislosti s absenciou úpravy preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Hlavným cieľom je doplniť spôsob preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktorú v prípade potreby preukazujú profesionálni vojaci, vojaci v zálohe zaradení do aktívnych záloh povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy po dobu jej výkonu a vojaci mimoriadnej služby a s tým súvisiaci zákaz používať označenie ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskú rovnošatu a identifikačnú kartu vrátane ukladania sankcií za jeho porušenie.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Návrh zákona sa týka priamo pôsobnosti Ministerstva obrany SR, Vojenskej polície a ozbrojených síl Slovenskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Pri spracovaní návrhu zákona neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Aj v súvislosti s navrhovanými opatreniami na úseku preukazovania príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky v podobe vojenskej rovnošaty sa predpokladá prijatie opatrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate. Základným cieľom návrhu tohto opatrenia bude doplnenie jeho prílohovej časti o vzory jednotlivých druhov vojenskej rovnošaty.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolus odôvodnením.
Žiadne.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
2
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však vzhľadom na charakter príjmov nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Martin JAKÁL, tel. 0960 312 147, 0903 824 893
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
V súvislosti s vypracovaním doložky vybraných vplyvov, vzhľadom na novo zavádzané opatrenie a charakter navrhovanej právnej úpravy, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zatiaľ nemá pre účely identifikovania vplyvov na rozpočet verejnej správy k dispozícií žiadne relevantné zdroje (štatistiky, prieskumy a pod.).
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
I. Úvod: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dňa 1. októbra 2018 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov“ spolu so žiadosťou o skrátenie PPK. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia poznamenáva, že v prípade, ak materiál pozitívny vplyv na rozpočet, rozpočtová zabezpečenosť sa nevyznačuje.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK
Pripomienka bola akceptovaná v súlade s odporúčaním Komisie.