1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1263
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................. 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č.
512/2002 Z. z.
, zákona č.
455/2004 Z. z.
, zákona č.
240/2005 Z. z.
, zákona č.
570/2005 Z. z.
, zákona č.
11/2006 Z. z.
, zákona č.
333/2007 Z. z.
, zákona č.
144/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
494/2009 Z. z.
, zákona č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
99/2014 Z. z.
a zákona č. 378/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám
(1) Vojak preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám vojenskou rovnošatou označenou štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi4) (ďalej len „vojenská rovnošata“) alebo osobnou identifikačnou kartou.4a)
(2) Vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.4b)
(3) Príslušnosť k Vojenskej polícii a Vojenskému spravodajstvu vojak preukazuje podľa osobitných predpisov.4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 4c znejú:
4) § 206 a 208 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a) § 61 zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
4b) Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. v znení oznámenia č. 370/2001 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
4c) § 9 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
2. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠17a
Zákaz používať označenie ozbrojených síl, vojenskú rovnošatu a osobnú identifikačnú kartu
(1) Zakazuje sa inej osobe ako vojakovi na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na motorovom vozidle používať označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a veľkosti písmen alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením.
(2) Ak osobitné predpisy31a) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojakovi používať vojenskú rovnošatu alebo odev označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorý môže byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojakovi používať osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany.
§ 17b
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať
a)označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ (§ 17a ods. 1),
b)vojenskú rovnošatu alebo odev označený štátnym znakom Slovenskej republiky a špecifickými znakmi, ktorý môže byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou 17a ods. 2),
c)osobnú identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá môže byť zameniteľná s osobnou identifikačnou kartou (§ 17a ods. 2).
(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.
(3) Priestupky podľa odseku 1 objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.
(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.31b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:
31a) § 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.
3
31b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. .../ 2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
2aa) § 17b zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
2. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „podľa osobitného predpisu,2ba )“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov,2ba )“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
2ba) § 10 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.
§ 17b zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019.