VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-42405/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1263
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
–––––––––––––––
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava . januára 2019