N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...............2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 vrátane nadpisu znie:
§ 1Účel zákona
Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia tehotnej matky a jej nenarodeného dieťaťa ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.“.
2.Medzi § 2 a 4 sa vloží § 3, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Predchádzanie umelému prerušeniu tehotenstva z donútenia
§3
(1) Zdravotnícki pracovníci nesmú matku nabádať, aby svoje tehotenstvo umelo prerušila.
(2) Ak zdravotnícky pracovník zistí, alebo podozrenie, že matku k umelému prerušeniu tehotenstva niekto núti, je povinný ju poučiť o jej práve nepodstúpiť umelé prerušenie tehotenstva.
(3) Ak zdravotnícky pracovník zistí, alebo podozrenie, že matku k umelému prerušeniu tehotenstva niekto núti násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť policajnému orgánu alebo prokurátorovi.“.
3.§ 4 znie:
„Na žiadosť matky je tehotenstvo možné umelo prerušiť
a) ak je to nevyhnutné pre záchranu života matky,
b) ak je to nevyhnutné pre zabránenie trvalého a vážneho poškodenia zdravia matky,
c) ak vzniklo v dôsledku trestného činu a tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov,
d) ak nenarodené dieťa preukázateľne trpí ťažkým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov..
4.§ 5 znie:
„(1) Tehotenstvo podľa § 4 písm. a) a b) je možné prerušiť, ak ochranu života alebo zdravia matky nie je možné dosiahnuť postupom chrániacim život nenarodeného dieťaťa, a to po predložení dvoch nezávislých lekárskych správ lekárov z odboru gynekológia a pôrodníctvo potvrdzujúcich ohrozenie života alebo zdravia matky a tiež nevyhnutnosť umelého prerušenia tehotenstva pre záchranu života alebo zdravia matky.
(2) Tehotenstvo podľa § 4 písm. c) je možné prerušiť po predložení vyjadrenia prokurátora potvrdzujúceho dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, dôsledkom ktorého vzniklo tehotenstvo, ktoré sa má umelo prerušiť.
(3) Tehotenstvo podľa § 4 písm. d) je možné prerušiť po predložení dvoch nezávislých lekárskych správ lekárov z odboru gynekológia a pôrodníctvo potvrdzujúcich ťažké poškodenie, alebo poškodenie, pre ktoré dieťa nebude po narodení schopné života.
(4) Tehotenstvo podľa § 4 písm. c) a d) je možné prerušiť, ak tomu nebráni zdravotný stav matky, ktorý podstatne zvyšuje zdravotné riziko spojené s umelým prerušením tehotenstva.
(5) Trvanie tehotenstva sa ráta v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie.“.
5.§ 6 znie:
„Tehotenstvo podľa § 4 je možné prerušiť na základe písomnej žiadosti matky a jej informovaného súhlasu udeleného podľa osobitného predpisu.1) V prípade, ak ide o neplnoletú matku, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu matky aj písomný informovaný súhlas jej zákonného zástupcu.2) S výnimkou, ak je to nevyhnutné na záchranu života alebo zdravia matky podľa § 4 písm. a) a b), je umelé prerušenie tehotenstva možné vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí poučenia, ktoré predchádza informovanému súhlasu.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.“.
2) § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 7 sa za slová „zdravotnícke zariadenie“ vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“.
7.V § 8 ods. 1 sa za slová „zdravotníckom zariadení“ vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“.
8.§ 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10Umelé prerušenie tehotenstva cudzinkám
Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 písm. c) a d) sa nevykoná cudzinkám.“.
9.V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
10.§ 12 sa vypúšťa.
11.V § 14 sa vkladá nový bod 4., ktorý znie:
„4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.“.
Bodka na konci bodu 3. sa nahrádza bodkočiarkou.
Čl. II
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. , zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, dôsledkom ktorého vzniklo tehotenstvo, prokurátor bez zbytočného odkladu po podaní žiadosti poskytne tehotnej matke písomné vyjadrenie potvrdzujúce dôvodné podozrenie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.