DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
V platnej právnej úprave nie taxatívne uvedené druhy ťažkého zdravotného postihnutia akými je cystická fibróza a onkologické ochorenia, pri posúdení na účely rôznych druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu, konkrétne na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, na peňažný príspevok na prepravu, na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (známy aj pod neformálnym názvom ako „príspevok na benzín“) a na parkovací preukaz. Títo občania nie posúdení ako odkázaní na individuálnu prepravu a tým im nevznikne nárok ani na jeden z uvedených peňažných príspevkov. Uvedené ťažké zdravotné postihnutia však tak závažného charakteru, že neumožňujú občanom s týmto postihnutím prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní ich prirodzenej dôstojnosti a preto je nevyhnutné, aby im boli poskytnuté uvedené druhy kompenzácií, ktoré im umožnia vykonávať každodenné aktivity a pritom minimalizovať progresiu tohto závažného ochorenia.
Návrh zákona rieši tiež problém žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí nenavštevujú špeciálne školy, ale bežné školy; v týchto školách však mnohí z nich potrebujú pomoc osobného asistenta. Osobným asistentom však súčasná úprava neumožňuje vykonávať osobnú asistenciu na pôde škôl.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu v jeho prvej tematickej časti vytvoriť právny základ pre poskytovanie peňažných príspevkov súvisiacich s kúpou, prevádzkovaním a parkovaním osobného motorového vozidla aj pre osoby s diagnózou cystickej fibrózy so závažnými pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi, ako aj pre osoby s onkologickými ochoreniami počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby. Cieľom predloženého návrhu v jeho druhej tematickej časti je umožniť osobným asistentom pôsobenie na školách.
4. Dotknuté subjekty
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Negatívne dopady na rozpočet verejnej správy nie je možné v tomto štádiu kvantifikovať pre nedostatok presných údajov o počte oprávnených osôb.
11. Kontakt na spracovateľa
lucia_nicholsonova@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK