1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Ďuriš Nicholsonová a Zuzana Zimenová.
V predkladanom návrhu sa opätovne vytvárajú právne podmienky, ktoré boli zmenené jednou z noviel zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby aj občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú cystickú fibrózu so závažným a chronickým poškodením pľúc, gastrointestinálnymi prejavmi, poškodením pankreasu a poškodením ďalších orgánov (napr. porucha potných žliaz, plodnosť, postihnutie kĺbov) alebo onkologické ochorenie v štádiu akútnej liečby alebo pri hematoonkologickom ochorení, mohli byť posúdení ako odkázaní na individuálnu prepravu.
Cieľom druhej časti návrhu je aj rozšíriť možnosti individuálnej pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách, ktoré zabezpečujú plnenie povinnej školskej dochádzky, prostredníctvom osobných asistentov.
Na Slovensku pribúda počet detí, ktoré musia v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky prekonávať rôzne bariéry pri učení sa a pri začleňovaní sa do kolektívu spolužiakov. Týka sa to najmä žiakov so zdravotným znevýhodnením. Mnohí z nich potrebujú na to, aby mohli v školách rozvíjať svoj potenciál a vo vzdelávaní napredovať, pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.
Väčšina žiakov so zdravotným postihnutím sa učí v špeciálnych školách, no čoraz častejšie sa ich darí integrovať aj do bežných škôl. V oboch typoch škôl im na vyučovaní môže pomáhať asistent učiteľa. Mnohí z týchto žiakov však potrebujú asistenciu nielen pri učení sa, ale aj pri bežných samoobslužných činnostiach. V takýchto prípadoch je pre ne pomoc asistentov učiteľa nedostatočná. Asistenti učiteľa nie na podobné situácie pripravení, keďže ide o úkony, ktoré nesúvisia s pedagogickou činnosťou, ale spadajú do oblasti osobnej asistencie. Výkon činností súvisiacich s osobnou asistenciou nie je súčasťou kompetenčného profilu asistenta učiteľa, ani súčasťou jeho obvyklej náplne práce.
Vhodnými osobami, ktoré by dokázali v školách túto medzeru v oblasti pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vyplniť, osobní asistenti. Tým však v súčasnosti nie je umožnené vykonávať osobnú asistenciu na pôde škôl.
Platné a účinné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozná iba asistentov učiteľa. Ďalšie právne predpisy osobným asistentom vstup do škôl zakazujú, a to aj do špeciálnych škôl. Výnimku majú len študenti so zdravotným postihnutím na vysokých školách.
2
Cieľom predloženého návrhu zákona je tento nezmyselný zákaz zrušiť a umožniť osobným asistentom pôsobiť aj v školskom prostredí. Ak právna úprava dnes ustanovuje, že do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy, podľa predloženého návrhu zákona sa režim na vysokých školách a režim v oblasti regionálneho školstva zjednotí, a to v prospech osôb so zdravotným znevýhodnením.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
V dôsledku toho, že v platnej právnej úprave nie taxatívne uvedené druhy ťažkého zdravotného postihnutia akými je cystická fibróza a onkologické ochorenia, pri posúdení na účely rôznych druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu, konkrétne na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, na peňažný príspevok na prepravu, na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (známy aj pod neformálnym názvom ako „príspevok na benzín“) a na parkovací preukaz, nie títo občania posúdení ako odkázaní na individuálnu prepravu a tým im nevznikne nárok ani na jeden z uvedených peňažných príspevkov.
Uvedené ťažké zdravotné postihnutia však tak závažného charakteru, že neumožňujú občanom s týmto postihnutím prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní ich prirodzenej dôstojnosti a preto je nevyhnutné, aby im boli poskytnuté uvedené druhy kompenzácií, ktoré im umožnia vykonávať každodenné aktivity a pritom minimalizovať progresiu tohto závažného ochorenia.
Občania postihnutí cystickou fibrózou alebo onkologickým ochorením aj tak denne vystavovaní v priebehu svojho života nielen dôsledkom svojho ochorenia, ale aj rôznym psychosociálnym problémom v rodine, v škole v zamestnaní, ale aj v priateľských a partnerských vzťahoch. Ak ide o deti s uvedenými druhmi ťažkého zdravotného postihnutia, najťažšie bremeno spočíva na rodičoch, ktorí sa často vzdávajú svojej kariéry a plne sa venujú svojmu dieťaťu a bez podpory formou kompenzácie je to veľmi ťažké a niekedy aj priam nemožné. Ak umožníme, aby aj občanom s ťažkým zdravotným postihnutím s uvedenými druhmi zdravotného postihnutia, bola poskytnutá adekvátna kompenzácia, zvýšime aj im kvalitu ich života rovnako ako občanom s inými druhmi zdravotného postihnutia a nebudeme ich diskriminovať.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby boli do rozsahu hodín osobnej asistencie započítané aj hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školu.
K Čl. II
Novovloženým § 145a sa zakotvuje, že školy a školské zariadenia poskytujú súčinnosť osobnému asistentovi vykonávajúcemu úlohy podľa zákona č. 447/2008 Z. z., čím sa vytvára právny základ pre spolupôsobenie osobných asistentov na školách.
K čl. III
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti od 1. mája 2019.