/2019 K NR SR
1
Príloha č. 1 Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní služieb
RÁMCOVÁ DOHODA
o poskytovaní služieb
podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“)
medzi
Objednávateľom:Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
zastúpený: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00 151 491
DIČ: 2020845046
bankové spojenie: IBAN SK66 8180 0000 0070 0000 4863
účet vedený v Štátnej pokladnici
(ďalej „ objednávateľ“ )
a
Poskytovateľom:obchodné meno
sídlo
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: IBAN
účet vedený v
zapísaný: v registri ...
(ďalej „poskytovateľ“)
(ďalej objednávateľ a poskytovateľ spolu ako „strany dohody“)
I.
Preambula
1.Strany dohody uzatvárajú túto Rámcovú dohodu ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže na predmet „Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“, ktorú realizoval objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
II.
Predmet Rámcovej dohody
1.Predmetom tejto Rámcovej dohody je zabezpečenie služieb zo strany poskytovateľa pre objednávateľa, v súvislosti s organizáciou podujatia s názvom Parlamentné zhromaždenie NATO 2019“, ktoré sa uskutoční od 31.5.2018 do 3.6.2019, ktorými sú:
a)opakované krátkodobé poskytnutie technického vybavenia uvedeného v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody do užívania objednávateľovi, vrátane dovozu a odvozu technického
/2019 K NR SR
2
vybavenia, jeho prevádzky, montáže a demontáže a kontroly funkčnosti technického vybavenia,
b)zabezpečenie profesionálnej personálnej obsluhy technického vybavenia vlastnými personálnymi kapacitami poskytovateľa;
(ďalej len spolu ako „služby“).
2.Technickým vybavením sa na účely tejto Rámcovej dohody rozumie tlmočnícka, konferenčná a audiovizuálna technika, ktorej rozsah a technické parametre uvedené v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že technické vybavenie spĺňa požiadavky príslušných noriem , a to najmä:
ISO 2603:2016
ISO 4043:2016
ISO 20108:2017
ISO 20109:2016
IEC 60914:2003
IEC 61603-7: 2003
IEC 60268-4:2010
IEC 60268-7:2010
3.Touto Rámcovou dohodou sa poskytovateľ zaväzuje opakovane poskytovať do užívania objednávateľovi na základe objednávok zo strany objednávateľa služby uvedené v bode 1. tohto článku Rámcovej dohody a objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.
III.
Miesto, čas a rozsah poskytnutia služby
1.Miestom poskytnutia služby nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe objednávateľa v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad v Bratislave – m. č. Staré mesto, a to:
- priestory Zimnej jazdiarne – multifunkčnej sály,
- foyer pod Zimnou jazdiarňou,
- Hudobná sieň Hradného paláca,
- Rytierska sála Hradného paláca.
2.Poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto Rámcovej dohody poskytnúť objednávateľovi služby podľa tejto Rámcovej dohody v čase a v rozsahu, ktoré objednávateľ určí na základe písomných objednávok doručených poskytovateľovi najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom poskytnutia služby určeným v objednávke.
3.Strany dohody sa dohodli na nasledovnom predpokladanom harmonograme a predpokladanom rozsahu poskytnutia služby v zmysle prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody:
a) dovoz, montáž / inštalácia technického vybavenia: 24. máj 2019 – 29. máj 2019
b)generálna skúška / kontrola funkčnosti technického vybavenia: 29.5.2019 o 15:00 hod.
c)bezpečnostná previerka a kontrola priestorov: 30. máj 2019
d)opakovaná skúška / kontrola funkčnosti technického vybavenia: 31. máj 2019 o 9,00 hod.
e) profesionálna obsluha technického vybavenia: od 31. mája 2019 od 16,00 hod do 3. júna 2019
f) demontáž / odinštalácia, odvoz technického vybavenia: od 4. júna 2019 do 6. júna 2019.
4.Poskytovateľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že harmonogram, termíny a rozsah poskytnutia služieb uvedených v predchádzajúcom bode 3. je predpokladaný (informatívny) a tým nie je konečný, t. j. môže sa meniť podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.
5.Strany dohody sa dohodli, že každé jedno poskytnutie služby zo strany poskytovateľa sa pre poskytovateľa stane záväzným po riadnom písomnom doručení objednávky zo strany objednávateľa s presným určením dňa / termínu poskytnutia služby a jej rozsahu (ďalej len ako „záväzná objednávka“) a za podmienok uvedených v bode 2. tohto článku Rámcovej dohody.
6.Strany dohody sa dohodli, že k ich vzájomnému plneniu nedochádza na základe tejto Rámcovej dohody, ale až na základe záväznej objednávky.
/2019 K NR SR
3
IV.
Cena za služby a platobné podmienky
1.Celková cena za služby, ako aj ceny za jednotlivé položky predmetu tejto Rámcovej dohody, boli dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako ceny maximálne, záväzné, nemenné a konečné.
Podrobná špecifikácia cien jednotlivých položiek predmetu tejto Rámcovej dohody je v prílohe č. 1 k tejto Rámcovej dohode.
Celková cena za služby podľa tejto Rámcovej dohody na základe všetkých uskutočnených záväzných objednávok nesmie presiahnuť finančný limit v sume 186 000,- bez DPH (slovom: stoosemdesiatšesťtisíc eur bez DPH).
2.Úhradu ceny za opakovane poskytnuté služby v zmysle tejto Rámcovej dohody uskutoční objednávateľ na základe riadne doručených faktúr v rozsahu uvedenom v záväzných objednávkach za skutočne poskytnuté služby.
3.Lehota splatnosti faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom. Na účely tejto Rámcovej dohody sa za deň úhrady faktúry považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
4.Poskytovateľ zodpovedá za to, aby mala faktúra všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
5.Faktúry bude poskytovateľ doručovať objednávateľovi osobne do podateľne alebo zasielať do sídla objednávateľa doporučenou poštou s označením slovom „faktúra“.
6.Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú, ako aj formálnu správnosť fakturácie poskytovateľa.
7.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto Rámcovej dohode, objednávateľ je oprávnený vrátiť poskytovateľovi faktúru na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ:
a)je povinný umožniť prístup zamestnancom poskytovateľa na miesto poskytovania služieb, ako aj ostatným spolupracujúcim osobám poskytovateľa, pre ktoré poskytovateľ požiadal o vstup a objednávateľ im vstup na miesto poskytovania služieb povolil,
b) právo kedykoľvek kontrolovať priebeh poskytovania služieb alebo prác v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Rámcovej dohody,
c) právo obmedziť alebo prerušiť výkon poskytovania služieb alebo prác spojených s realizáciou predmetu tejto Rámcovej dohody, a to z dôvodov na strane objednávateľa, najmä v prípade potreby využitia miesta plnenia na štátne a politické aktivity a spoločenské podujatia. Objednávateľ túto skutočnosť oznámi poskytovateľovi aspoň jeden (1) pracovný deň vopred. V prípade takéhoto prerušenia sa lehota plnenia uvedená v záväznej objednávke posúva o dobu, po ktorú trvá prerušenie realizácie tejto Rámcovej dohody.
2.Poskytovateľ:
a)sa zaväzuje opakovane poskytnúť služby podľa tejto Rámcovej dohody riadne a včas v rozsahu a kvalite dohodnutej v tejto Rámcovej dohode, v záväzných objednávkach a v súlade so súťažnými podkladmi,
b)sa zaväzuje bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu tejto Rámcovej dohody,
c)sa zaväzuje dodržiavať v priestoroch objednávateľa (v mieste poskytovania služby) čistotu a poriadok,
d)zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na požiarnu bezpečnosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov v mieste poskytovania služby a je povinný vykázať z tohto miesta všetky osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň poskytovateľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a spolupracujúce osoby absolvovali všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovené školenia zamerané na problematiku dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
/2019 K NR SR
4
e)je povinný zabezpečiť zamestnancom a všetkým spolupracujúcim osobám príslušné osobné pracovné pomôcky a v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom zároveň okamžite upovedomí objednávateľa najmä o pracovných úrazoch, požiaroch alebo škodách,
f)najneskôr (5) päť pracovných dní pred realizáciou každej jednotlivej záväznej objednávky predloží písomný zoznam všetkých osôb, pre ktoré požaduje vstup s uvedením údajov osôb v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu a dátum narodenia. Poskytovateľ berie na vedomie, že vstupujúce osoby povinné strpieť previerku bezúhonnosti zo strany Policajného zboru SR a budú preverené Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Ďalej poskytovateľ berie na vedomie, že osoby sa v mieste plnenia môžu pohybovať len v určených priestoroch/ úsekoch a výlučne za účelom plnenia predmetu tejto Rámcovej dohody,
g)bude rešpektovať pokyny zamestnancov, resp. zodpovedných osôb objednávateľa, strpieť prítomnosť povereného zamestnanca alebo zamestnancov objednávateľa v mieste poskytovania služby a dodržiavať pokyny týchto zamestnancov ohľadne režimu vstupu a pohybu osôb v objektoch poskytovania služby. Začatie a ukončenie činností poverená osoba za poskytovateľa oznámi službukonajúcemu vedúcemu pracovnej zmeny strážnej služby u objednávateľa,
h)najneskôr (5) päť pracovných dní pred realizáciou každej jednotlivej záväznej objednávky predloží objednávateľovi písomne časový harmonogram prípravných prác a realizácie podujatia a písomný zoznam motorových vozidiel s evidenčným číslom, pre ktoré je potrebné zabezpečiť vjazd k miestu poskytovania služby, pričom berie na vedomie, že objednávateľ umožní vjazd iba na nevyhnutne potrebný čas a iba za účelom plnenia predmetu tejto Rámcovej dohody,
i)zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody ktorejkoľvek strane dohody, druhá strana dohody nárok na náhradu vzniknutej škody,
j)je povinný vykonať opatrenia, aby nedošlo konaním alebo činnosťou poskytovateľa k poškodeniu alebo zničeniu majetku v správe objednávateľa. V prípade, že takáto škoda vznikne, všetky náklady znáša poskytovateľ.
k)Poskytovateľ ako aj všetci zamestnanci poskytovateľa a všetky spolupracujúce osoby povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri poskytovaní odbornej pomoci alebo v súvislosti s ňou a to aj po skončení platnosti tejto Rámcovej dohody. Poskytovateľ sa zaväzuje, že skutočnosti, ktoré sa dozvedel pri poskytovaní služieb alebo v súvislosti s nimi nebude využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb.
3.Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody na tretiu osobu.
4.Ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej dohody a zároveň pred jej zánikom nastanú u poskytovateľa právne skutočnosti, majúce za následok zmenu v právnom postavení poskytovateľa, a to najmä:
-zmena v oprávnení konať v mene poskytovateľa,
-zmena právnej formy,
-podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok poskytovateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie,
-vyhlásenie konkurzu alebo začaté reštrukturalizačné konanie alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok pre nedostatok majetku,
-vstúpenie do likvidácie alebo platobná neschopnosť, strata spôsobilosti na predmet tejto Rámcovej dohody,
-akákoľvek iná zmena, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie tejto Rámcovej dohody na strane poskytovateľa,
poskytovateľ je túto skutočnosť povinný písomne oznámiť objednávateľovi bezodkladne po tom, ako tieto skutočnosti nastali. Ak poskytovateľ v tejto lehote predmetnú skutočnosť neoznámi objednávateľovi, objednávateľ popri možnosti odstúpenia od tejto Rámcovej dohody právo na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti poskytovateľom.
5.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa požiadaviek objednávateľa v najvyššej kvalite a odbornej spôsobilosti.
/2019 K NR SR
5
6.Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím časti služby subdodávateľa s tým, že poskytovateľ zodpovedá za konanie a časti služby poskytnuté subdodávateľom tak, akoby konal sám alebo časť služby poskytol sám.
7.Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto Rámcovej dohody zaväzuje priebežne aktualizovať a viesť zoznam subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Rámcovej dohody.
8.Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa poskytovateľa v prípade výhrad spočívajúcich najmä v existencii dôvodov na strane subdodávateľa, a to:
-ak je zrejmé, že z dôvodov na strane subdodávateľa, spočívajúcich v znížení / strate schopnosti subdodávateľa odborne a komplexne poskytnúť službu alebo jej časť zverenú mu poskytovateľom v dohodnutej lehote alebo termíne, v požadovanej kvalite a s prihliadnutím na technické požiadavky, a tieto dôvody nie zlučiteľné s obtiažnosťou poskytnutia služby na základe tejto Rámcovej dohody,
-ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok subdodávateľa alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie,
-ak bol na majetok subdodávateľa vyhlásený konkurz alebo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku subdodávateľa,
-ak subdodávateľ vstúpi do likvidácie alebo sa stane inak platobne neschopným, resp. stratí spôsobilosť poskytovať služby v zmysle tejto Rámcovej dohody,
-ak existuje dôvodná obava na strane objednávateľa, že plnenie zmluvných záväzkov subdodávateľa v je vážne ohrozené,
-ak subdodávateľ nespĺňa kvalitatívno-technické požiadavky objednávateľa na časť služby, ktorá by mala byť subdodávateľom realizovaná.
Objednávateľ sa zaväzuje, že tieto vyššie uvedené skutočnosti písomne oznámi poskytovateľovi bezodkladne.
9.Ak objednávateľ odmietne subdodávateľa poskytovateľa spôsobom podľa tejto Rámcovej dohody, poskytovateľ nie je oprávnený zadať pôvodnému subdodávateľovi poskytnutie časti služby, ak subdodávateľ prichádza do úvahy.
10.V prípade odmietnutia subdodávateľa poskytovateľa objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu 9., objednávateľ písomne vyzve poskytovateľa, aby bezodkladne určil nového subdodávateľa.
11.Poskytovateľ je ku dňu podpisu tejto Rámcovej dohody povinný predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľovi, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Rámcovej dohody, v ktorom poskytovateľ uvedie relevantné, úplné a pravdivé údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Poskytovateľ je súčasne povinný predložiť objednávateľovi spolu so zoznamom subdodávateľov aj súhlas/y so spracovaním osobných údajov každej osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, a to za účelom plnenia tejto Rámcovej dohody, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak nebude poskytovateľ zabezpečovať časť služieb podľa tejto Rámcovej dohody prostredníctvom subdodávateľa, uvedie to v zozname známych subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 3 tejto Rámcovej dohody, t. j. že nebude poskytovateľ časť služieb prostredníctvom subdodávateľa/ov.
12.Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a/alebo zmenu v osobe subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. K zmene v osobe subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení nového navrhovaného subdodávateľa objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 3 tejto Rámcovej dohody, a to formou dodatku v súlade s Článkom IX. bodom 3. tejto Rámcovej dohody. Poskytovateľ je povinný najneskôr tri (3) pracovné dni pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom by mala nastať zmena v osobe subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny v osobe subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, a to v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 3 tejto Rámcovej dohody.
VI.
Sankcie
1.Za nesplnenie povinnosti poskytovateľa podľa tejto Rámcovej dohody, teda za neposkytnutie služieb riadne, včas a v kvalite dohodnutej v tejto Rámcovej dohode, objednávateľ právo uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z každého jednotlivého plnenia
/2019 K NR SR
6
(záväznej objednávky). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie si nároku na náhradu škody.
2.Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry poskytovateľ právo na zaplatenie úroku z omeškania podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
VII.
Doručovanie písomností
1.Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené druhej strane dohody (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto Rámcová dohoda neustanovuje inak:
a)v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo
b)osobne do sídla druhej strany dohody, alebo
c)formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom.
2.V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví Rámcovej dohody alebo v kontaktných osobách a údajoch uvedených v spoločných ustanoveniach tejto Rámcovej dohody, je príslušná strana dohody, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej strane dohody. Ak strany dohody nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, sa zato, že platia posledné známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného registra.
VIII.
Spoločné ustanovenia
1.Strany tejto Rámcovej dohody si na vecné plnenie a realizáciu určili nasledovné kontaktné osoby:
Objednávateľ:
................ , tel.: , e-mail:
...................., tel.:, e-mail:– v súvislosti so zoznamami uvedenými v Článku V. bod 2. písm. f) a písm. h) tejto Rámcovej dohody.
Poskytovateľ:
................. , tel.: .................... , e-mail: ....................
IX.
Záverečné ustanovenia
1.Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 6.6.2019.
2.Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť:
a)písomnou dohodou strán Rámcovej dohody,
b)okamžitým odstúpením od Rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody, pričom strany dohody sa dohodli, že akékoľvek porušenie podmienok tejto Rámcovej dohody sa bude považovať za podstatné porušenie jej podmienok;
Odstúpenie od Rámcovej dohody musí byť v písomnej forme preukázateľne doručené druhej strane dohody. Dňom doručenia písomného prejavu vôle odstúpenia od tejto Rámcovej dohody jednou zo strán dohody Rámcová dohoda zaniká. Odstúpenie od Rámcovej dohody sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody.
3.Túto Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami, podpísanými oboma stranami dohody.
4.Vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
/2019 K NR SR
7
5.Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6.Poskytovateľ podpisom tejto Rámcovej dohody berie na vedomie, že objednávateľ ako správca majetku štátu je povinný v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 374/2014 o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov zverejniť neuhradenú pohľadávku štátu do 30 dní od dátumu jej splatnosti v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu vedenom Ministerstvom financií SR.
7.Rámcová dohoda je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho v šiestich rovnopisoch pre objednávateľa a v jednom rovnopise pre poskytovateľa.
8.Neoddeliteľnými prílohami tejto Rámcovej dohody sú:
Príloha č. 1:Podrobná špecifikácia predmetu Rámcovej dohody vrátane ocenenia jednotlivých položiek;
Príloha č. 2: Zoznam ponúkaného technického vybavenia;
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov;
9.Strany dohody vyhlasujú, že si túto Rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej porozumeli, táto predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu, táto Rámcová dohoda nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa ....................
V ..................., dňa ....................
.................................................
za objednávateľa
Ing. Daniel Guspan
vedúci Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky
.................................................
za poskytovateľa