Príloha č. 13 – Príloha č. 3 Rámcovej dohody o poskytovaní služieb – Zoznam subdodávateľov
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Zapísaný:
Pri poskytnutí plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. ........./2019 K NR SR (ďalej len „Rámcová dohoda“), ktorá je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže na predmet: Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. XXX/2018 zo dňa XX.XX.2018 pod číslom (značkou) XXX - XXX
nevyužijeme subdodávateľov a celý predmet plnenia podľa Rámcovej dohody uskutočníme vlastnými kapacitami.*
využijeme pri plnení Rámcovej dohody nasledovných známych subdodávateľov a v nasledovnom rozsahu: *
P. č.
Meno a priezvisko
alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa
Adresa sídla alebo
miesta podnikania subdodávateľa
Identifikačné číslo subdodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
Meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia každej osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
Podiel plnenia zo Rámcovej dohody v %
Predmet subdodávok
1.
2.
3.
4.
V . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámka:
* Nehodiace prečiarknuť.