Príloha č. 9 Vyhlásenie uchádzača o využití subdodávateľov
VZOR PRE UCHÁDZAČA
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O VYUŽITÍ SUBDODÁVATEĽOV
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
POZNÁMKA:
Uchádzač je povinný doplniť vyššie požadované údaje!
V prípade skupiny dodávateľov, je nevyhnutné doplniť vyššie požadované údaje za každého člena skupiny dodávateľov!
Vyhlasuje/Vyhlasujú, že v rámci verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže na predmet: Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“, ktoré vyhlásila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ,
nemá/nemajú úmysel využiť pri zadaní identifikovanej zákazky subdodávateľov a celý predmet zákazky poskytne vlastnými kapacitami.*
má/majú úmysel využiť pri zadaní identifikovanej zákazky nasledovných navrhovaných subdodávateľov a v nasledovnom rozsahu: *
Identifikácia navrhovaného subdodávateľa:**
(obchodné meno/názov a sídlo/miesto podnikania)
IČO**
% podiel na
zákazke**
Predmet
subdodávok**
Poznámka:
*Uchádzač si vyberie jednu z preddefinovaných možností podľa skutočného, zamýšľaného stavu.
**Uchádzač doplní požadované údaje v prípade, že úmysel využiť pri zadávaní zákazky subdodávateľov.
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene uchádzača a doplniť jeho podpis (podpisy)!
V prípade skupiny dodávateľov uviesť mená, priezviská osôb oprávnených konať v mene
každého člena skupiny dodávateľov, doplniť podpisy týchto osôb!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada, aby predložený doklad - Vyhlásenie uchádzača o využití
subdodávateľov neobsahoval žiadne poznámky a upozornenia, ktoré zvýraznené červenou farbou
v tomto vzore!