Príloha č. 7 Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Vzor zoznamu osôb zodpovedných za poskytnutie služby pre uchádzača
ZOZNAM OSÔB ZODPOVEDNÝH ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY
so zreteľom na § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej odbornej spôsobilosti
v rámci verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby na predmet: „Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“.
Identifikácia uchádzača*:
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo (IČO):
Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť
P. č.
Odborná spôsobilosť
(profesia určená na plnenie zmluvy)
Identifikácia osoby*:
(titul, meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu)
Identifikácia aktuálneho zamestnávateľa*:
(názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO)
Životopis
Certifikát
(ekvivalentný doklad)
1
Hlavný technik kongresového systému
ÁNO
5 ročná odborná prax
5 praktických skúseností
Áno
1
Technik kongresového systému
ÁNO
3 ročná odborná prax
3 praktické skúsenosti
Áno
2
Technik kongresového systému
ÁNO
3 ročná odborná prax
3 praktické skúsenosti
Áno
3
Technik kongresového systému
ÁNO
3 ročná odborná prax
3 praktické skúsenosti
Áno
Poznámky:
*Uchádzač je povinný údaje doplniť.
ÁNO v stĺpci „Životopis“ alebo „Certifikát“ znamená, že uchádzač je povinný tento doklad predložiť na preukázanie odbornej spôsobilosti.
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meno a priezvisko, funkcia
podpis
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene uchádzača a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada uchádzača , aby predložený dokument - Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby neobsahoval žiadne poznámky a upozornenia,
ktoré sú zvýraznené červenou farbou v tomto vzore!