Príloha č. 6 Zoznam poskytnutých služieb
Vzor zoznamu poskytnutých služieb pre uchádzača
ZOZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti
v rámci verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby na predmet: „Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“.
Identifikácia uchádzača*:
Názov alebo obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo (IČO):
P. č.
Odberateľ*:
názov/obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania,
IČO
Predmet zmluvného vzťahu/predmet poskytnutých služieb vrátane opisu*
Ďalšie relevantné informácie/údaje*
(vecné hľadisko služby)
Cena v Eur bez DPH*
Lehota poskytnutia*
(od DDMMRRRR – do DDMMRRRR)
Kontaktná osoba*:
(meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, funkcia/pozícia)
Vyhotovenie
referencie**
podľa zákona o
verejnom obstarávaní
(ÁNO/NIE)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poznámky:
*Uchádzač je povinný údaje doplniť.
**Vyhotovenie referencie:
-uchádzač uvedie „ÁNO“ v prípade, ak bola referencia vyhotovená podľa zákona o verejnom obstarávaní a zároveň uvedie internetový odkaz/link na zverejnenú predmetnú referenciu na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie – www.uvo.gov.sk;
-uchádzač uvedie „NIE“ v prípade, že referencia nebola vyhotovená podľa zákona o verejnom obstarávaní.
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meno a priezvisko, funkcia
podpis
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokladu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene uchádzača a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ žiada, aby predložený doklad - Zoznam poskytnutých služieb neobsahoval žiadne poznámky a upozornenia , ktoré zvýraznené červenou farbou v tomto
vzore!