Strana 1 z 2
Príloha č. 5B Vyhlásenie uchádzača
VZOR VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA, ktorým je skupina dodávateľov
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
1.Člen skupiny dodávateľov
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
2.Člen skupiny dodávateľov
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
a ďalší člen skupiny dodávateľov v poradí (tzv. „x-tý člen skupiny dodávateľov“), ak skupinu dodávateľov tvorí väčší počet členov ako dvaja
POZNÁMKA:
Verejný obstarávateľ požaduje doplniť vyššie požadované údaje za každého člena skupiny dodávateľov!
vyhlasujeme, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže na predmet: Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“, ktoré vyhlásila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“):
1)súhlasíme s podmienkami postupu zadávania zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ v príslušnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v príslušných súťažných podkladoch;
2)všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
3)sme dôkladne oboznámení s celým obsahom príslušných súťažných podkladov, s návrhom obchodných podmienok (návrhom Rámcovej dohody o poskytovaní služieb);
4)sme oboznámení, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom je vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe;
5)predkladáme iba jednu ponuku;
6)v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov, nakoľko to vyžaduje verejný obstarávateľ v súlade s § 37 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s príslušným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a príslušnými súťažnými podkladmi;
Strana 2 z 2
7)sme udelili/neudelili (uchádzač vyberie jednu z možností) plnú moc jednému z členov skupiny dodávateľov, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímať pokyny v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a oprávnenie konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov pri uzatvorení zmluvy za podmienky, že verejný obstarávateľ príjme ponuku skupiny dodávateľov.
Plnú moc sme udelili pre člena skupiny dodávateľov:
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
(uchádzač uvedie identifikačné údaje toho člena skupiny dodávateľov, ktorému bola udelená plná moc)
Zároveň týmto udeľujeme verejnému obstarávateľovi súhlas na použitie predloženej ponuky a jej častí v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 1. člena skupiny dodávateľov
za 1. člena skupiny dodávateľov
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene prvého člena skupiny dodávateľov a doplniť jeho podpis (podpisy)!
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za 2. člena skupiny dodávateľov
za 2. člena skupiny dodávateľov
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný čitateľne uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene druhého člena skupiny dodávateľov a doplniť jeho podpis (podpisy)!
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
za „x-tého“ člena skupiny dodávateľov
za „x-tého“ člena skupiny dodávateľov
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný čitateľne uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene „x-tého“ člena skupiny dodávateľov a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada, aby predložený doklad - Vyhlásenie uchádzača neobsahoval žiadne
poznámky a upozornenia, ktoré sú zvýraznené červenou farbou v tomto vzore!