Príloha č. 5A Vyhlásenie uchádzača (FO, PO)
VZOR VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
UCHÁDZAČ
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
POZNÁMKA:
Uchádzač je povinný doplniť vyššie požadované údaje!
Vyhlasuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže na predmet: Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“, ktoré vyhlásila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“):
1)súhlasí s podmienkami postupu zadávania zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ v príslušnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v príslušných súťažných podkladoch;
2)všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
3)je dôkladne oboznámený s celým obsahom príslušných súťažných podkladov, s návrhom obchodných podmienok (návrhom Rámcovej dohody o poskytovaní služieb);
4)je oboznámený, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom je vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe;
5)predkladá iba jednu ponuku, vystupuje voči verejnému obstarávateľovi samostatne a nie je v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Zároveň týmto udeľuje verejnému obstarávateľovi súhlas na použitie predloženej ponuky a jej častí v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokladu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene uchádzača a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada, aby predložený doklad - Vyhlásenie uchádzača neobsahoval žiadne
poznámky a upozornenia, ktoré sú zvýraznené červenou farbou v tomto vzore!