Strana 1 z 1
Príloha č. 4 Identifikácia uchádzača
VZOR PRE UCHÁDZAČA
(pre fyzickú osobu, právnickú osobu alebo skupinu dodávateľov)
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže
na predmet:
„Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“.
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení poskytovať službu (podnikať):
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu v tvare IBAN:
Kontaktná osoba:
Kontaktné tel. číslo:
Kontaktný e-mail:
Webové sídlo:
POZNÁMKA:
V prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť/doplniť vyššie uvedené identifikačné údaje za každého člena skupiny dodávateľov!
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene uchádzača a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada uchádzača, aby predložený doklad - Identifikácia uchádzača
neobsahoval žiadne poznámky a upozornenia, ktoré sú zvýraznené červenou farbou v tomto vzore!