Strana 1 z 2
Príloha č. 3 Plná moc
VZOR PLNEJ MOCI
(pre skupinu dodávateľov)
PLNÁ MOC
SPLNOMOCNITEĽ/SPLNOMOCNITELIA:
1.Člen skupiny dodávateľov
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
2.Člen skupiny dodávateľov
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
a ďalší člen skupiny dodávateľov v poradí ako splnomocniteľ (tzv. „x-tý“ člen skupiny dodávateľov“), ak skupinu dodávateľov tvorí väčší počet členov ako dvaja
POZNÁMKA:
Verejný obstarávateľ požaduje doplniť podľa potreby vyššie požadované identifikačné údaje za každého člena skupiny dodávateľov ako splnomocniteľov!
udeľuje/udeľujú plnú moc
SPLNOMOCNENCOVI – tzv. lídrovi skupiny dodávateľov:
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov:
POZNÁMKA:
Uchádzač je povinný doplniť vyššie uvedené identifikačné údaje jedného z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude v pozícii lídra skupiny dodávateľov!
na prijímanie pokynov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov pri uzatvorení zmluvy, ak verejný obstarávateľ príjme ponuku skupiny dodávateľov, a to vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže na predmet: Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“, ktoré vyhlásila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ.
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strana 2 z 2
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene prvého splnomocniteľa a doplniť jeho podpis (podpisy)!
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene druhého splnomocniteľa a doplniť jeho podpis (podpisy)!
PLNÚ MOC PRIJÍMAM:
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný čitateľne uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene splnomocnenca a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada, aby predložený doklad Plná moc neobsahoval žiadne poznámky
a upozornenia, ktoré sú zvýraznené červenou farbou v tomto vzore!