Príloha č. 2A Ocenenie prenájmu techniky za Parlamentné zhromaždenie NATO 2019 – Miesto konania: Bratislavský hrad – Zimná jazdiareň a foyer
Parlamentné zhromaždenie NATO 2019 - Miesto konania: Bratislavský hrad - Zimná jazdiareň a foyer
Technické zabezpečenie
P. č. Popis a parametre zariadenia tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky a požiadavky na predmet zákazky Výrobca, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia M. J. Predpokladaný počet M. J. Požadovaný počet rezervy M. J. Počet M. J. spolu Požadovaný počet dní prenájmu M. J. spolu Cena prenájmu M. J. bez DPH za 1 deň Cena prenájmu za počet M. J. spolu počas požadovaného počtu dní prenájmu bez DPH Cena prenájmu za počet M. J. spolu počas požadovaného počtu dní prenájmu s DPH
(PP M. J.) (PPR M. J.) (PP M. J. + PPR M. J.)
A B C D E F G H I J K
G = E + F J = G x I x H K = J x 1,2
1 Centrálna jednotka tlmočníckeho a konferenčného systému: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: Identické vzájomne nahraditeľné centrálne jednotky: Spracovanie zvuku v systéme musí byť kompletne digitálne. Celková latencia medzi analógovým vstupom (mikrofón) na analógový výstup (slúchadlá) nesmie prekročiť 10 ms. Celý systém musí správne reprodukovať zvukové frekvencie v rozmedzí najmenej 125Hz až 15kHz ± 3 dB; celkové harmonické skreslenie (THD) musí byť menej ako 1%; pomer signál/šum (end-to-end) musí byť najmenej 95 dBA pri maximálnej vstupnej úrovni. Hlasitosť každého kanálu sa v systéme musí automaticky nastaviť tak, aby sa minimalizoval rozdiel hlasitosti medzi kanálmi, ako aj medzi kanálmi a originálom za predpokladu, že vstupná úroveň sa pohybuje medzi nominálom a ± 12 dB. Požadovaná minimálna konfigurácia systému: káblový digitálny systém ktorý musí umožniť súčasné pripojenie minimálne 20 tlmočníckych pultov a 170 konferenčných mikrofónnych jednotiek (pre cca.340 účastníkov), IR vysielač a príslušenstvo. Systém musí obsahovať kompletný software a všetky potrebné SW licencie na plnohodnotnú prevádzku v zmysle uvedených požiadaviek. Jedna centrálna jednotka bude aktívna, druhá (rezervná) bude ako funkčná záloha, t.j. náhradné zariadenie rovnakého typu a funkčnosti pripravené priamo na mieste. ks 1 1 2 4
2 Digitálna tlmočnícka konzola (pult): v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: Pre každého tlmočníka musí byť jeden pult, ktorý obsahuje individuálne ovládacie prvky na počúvanie a rozprávanie vrátane príslušných ukazovateľov. Musí byť možné pult rýchlo a jednoducho obsluhovať, alebo vymieňať nefunkčný pult alebo mikrofón, bez narušenia fungovania zvyšku systému. Tlmočnícky pult musí mať minimálne jeden neuzamykateľný 3,5 mm 4-pinový (TRRS) konektor na pripojenie slúchadiel/headsetu v štandarde CTIA/AHJ (ľavý, pravý, zem, mic): pult musí automaticky zistiť, či je pripojený k 3,5 mm konektoru headset alebo iba slúchadlá a ak je headset pripojený, pevný mikrofón pultu musí byť automaticky deaktivovaný a mikrofón headsetu bude aktivovaný, nesmie však byť deaktivovaný svetelný indikátor „on-air“ mikrofónu na pulte. Keď je headset odpojený, pevný mikrofón pultu sa opäť automaticky aktivuje). Všetky tlačidlá pultu musia vyčnievať z hĺbky od povrchu a mať priemer / šírku minimálne 10 mm; po stlačení tlačidla sa vytvorí jasná hmatová spätná väzba. Pult musí obsahovať minimálne 6 predvoliteľných tlačidiel prichádzajúcich kanálov a tlačidlo originálu. Predvolený kanál musí byť jasne vyznačený v blízkosti voliča. Čísla kanálov a jazyky na displeji musia byť v alfanumerickej forme podľa kódov ISO 639-3 a musia byť identické s označením jazykov v konferenčných jednotkách a IR prijímačoch. Zvolený vstupný kanál sa indikuje na displeji pultu. Pre každý vstupný kanál musí byť uvedený index reléového stavu, v ktorom sa uvádza, či kanál nesie „floor“, priame, alebo nepriame tlmočenie. Vstupný kanál nesúci „floor“ musí byť označený „0“, priame tlmočenie „+“, reléové tlmočenie „-“ a dvojité reléové tlmočenie „--“ (dvojitým mínusom). Úroveň hlasitosti sa musí dať nastaviť ručne, pomocou kvalitného bezstupňového otočného ovládača s logaritmickým chovaním a mechanickými zarážkami na začiatku a na konci. Ovládanie basov a výšok musí byť nezávislé od seba, v príslušných rozsahoch mechanickými zarážkami na začiatku a na konci. Pult musí obsahovať zabudovaný monitorovací reproduktor, ktorého funkciou je umožniť tlmočníkovi dočasne odložiť svoje slúchadlá a sledovať proces, alebo počúvať iný kanál ako ten, ktorý je prijímaný v slúchadlách. Reproduktor sa automaticky vypne, akonáhle je jeden z mikrofónov v kabíne zapnutý. Pult musí v mikrofónnej sekcii obsahovať tlačidlá: ovládacie tlačidlo mikrofónu „ON / OFF“ s červeným kontrolným svetlom (najväčšie tlačidlo na pulte umiestnené blízko dolného okraja pultu, ktoré nesmie spôsobiť mechanický ani elektrický šum postrehnuteľný poslucháčom) a tlačidlo „MUTE“ pre mutovanie výstupného kanála bez oneskorenia a bez prepnutia späť na „Floor“ kanál (stlačením tohto tlačidla zhasne kontrolka "mikrofón ON", ale nie indikátor „on-air“ na mikrofóne). Výstupná sekcia pultu: Priradený výstupný kanál ("A") musí byť rovnaký pre všetky tlmočnícke pulty v tej istej kabíne. Okrem prideleného výstupneho kanála musí mať každý pult možnosť výberu aspoň jedného ďalšieho výstupného kanála, nezávisle od iných pultov v tej istej kabíne. Tlmočníci musia mať možnosť manuálne predvoliť tento kanál. Výber výstupných kanálov jediným stlačením tlačidla umožní priamy výber ľubovoľného kanálu, bez oneskorenia. Zvolený odchádzajúci kanál sa indikuje na displeji pultu. Na príslušných pultoch sa musí zobraziť počet účastníkov, ktorí si vybrali príslušný výstupný kanál. Ak je relevantný výstupný jazykový kanál vysielaný von z konferenčnej miestnosti (napríklad cez vysielanie / web stream, videokonferenciu, záznam a pod.) musí sa na pulte rozsvietiť špecifická ikona. Mikrofón (IEC 60268-4) musí mať nastaviteľný krk, aby mohol byť orientovaný v požadovanom akustickom smere. Polarizácia mikrofónu musí byť smerová. Slúchadlá (IEC 60268-7) pozostávajú z dvoch náušníkov, ktoré by sa mali otáčať okolo vertikálnej aj horizontálnej osi tak, aby sa dokonale prispôsobili morfológii každého tlmočníka. Penová výplň náušníkov musí byť vymeniteľná a slúchadlá majú byť bez nej nositeľné. Tvrdý kontaktný povrch náušníkov musí byť ľahko čistiteľný. Slúchadlá majú tieto charakteristiky: hmotnosť: ≤ 100 g, okrem kábla a konektora; kontaktný tlak na ucho: ≤ 2,5 N; čelenka: nastaviteľná na dĺžku a mala by byť dostatočne pružná, aby sa prispôsobila požiadavkám na individuálny tlak na uši. Nemali by vyvolať potenie; kábel dlhý približne 1,50 m. (Referenčný typ: AKG K15 alebo podobne). ks 16 2 18 4
3 Digitálna konferenčná jednotka s reproduktorom a s príjmom tlmočenia: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: Mikrofón (IEC 60268-4) s LED indikáciou musí mať nastaviteľný krk, aby mohol byť orientovaný v požadovanom akustickom smere. Polarizácia mikrofónu musí byť byť smerová. Mikrofón nesmie prenášať počuteľné rušenie z akýchkoľvek blízkych elektromagnetických zdrojov (IEC 60914). Konferenčný mikrofón musí mať rovnakú frekvenčnú odozvu ako zvyšok systému. Typ a polarizácia musia zabezpečiť potlačenie šumu a vysokú kvalitu zvuku aj vtedy, keď rečník zmení svoju pozíciu vo vzťahu k mikrofónu. Maximálny počet zapnutých mikrofónov v konferenčnej miestnosti musí byť konfigurovateľný, avšak musí umožniť také nastavenie, aby nebolo možné zapnúť naraz viac než jeden mikrofón (to znamená vždy len jeden aktívny mikrofón, tzv. funkcia FIFO). Predsednícka mikrofónna jednotka sa musí dať zapnúť vždy, bez ohľadu na počet zapnutých mikrofónov. Zobrazovací displej musí poskytovať dobrú vizuálnu ergonómiu a dobrý svetelný kontrast v rôznych svetelných podmienkach. Možnosť pripojenia dvoch slúchadiel pre príjem tlmočenia, každé s nezávislým ovládaním výberu tlmočeného jazyka a hlasitosti posluchu pre minimálne 10+1 jazykových kanálov. Čísla kanálov a jazyky musia byť jasne vyznačené na displeji oddelene pre ľavú a pravú stranu, musia byť v alfanumerickej forme podľa kódov ISO 639-3 a musia byť identické s označením jazykov v tlmočníckych pultoch a IR prijímačoch. 2 ks slúchadiel k jednotke v zmysle uvedených noriem: slúchadlá by nemali byť stetoskopického typu a musia mať dve slúchadlá, ktoré sa nevkladajú do ucha. Súčasťou predsedníckej konferenčnej jednotky bude gong (zvonček) pre oznámenie zahájenia/pokračovania stretnutia delegátom v sále a priľahlých priestoroch. Každá konferenčná jednotka musí umožňovať použitie ako delegátska alebo predsednícka. ks 168 10 178 4
4 Digitálny tlmočnícky InfraRed vysielač: v zmysle platných noriem (predovšetkým IEC 61603-7) a predpisov, na ktoré odkazujú: Identické IR vysielače, každý pre minimálne 10+1 jazykových kanálov. IR vysielače kompatibilné s digitálnym tlmočníckym systémom – prepojenie optickým káblom alebo digitálnou zbernicou so zabezpečením „on-line“ prenosu všetkých digitálnych dát medzi systémami (hlavne informácií o jazykoch priamo z tlmočníckeho systému). Kompletné príslušenstvo. Jeden IR vysielač bude aktívny, druhý bude ako funkčná záloha, t.j. náhradné zariadenie rovnakého typu a funkčnosti pripravené priamo na mieste. Vyžaduje sa vzájomná kompatibilita všetkých IR vysielačov. ks 1 1 2 4
5 Set InfraRed žiaričov: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: (predovšetkým IEC 61603-7), pásmo 2 – 8 MHz. Set IR žiaričov obsahuje taký počet IR žiaričov umiestnených na statívoch v sále, aby bol signálom úplne pokrytý celý priestor sály s ohľadom na jej obsadenosť delegátmi, bez akýchkoľvek výpadkov signálu v IR prijímačoch. Vyžaduje sa vzájomná kompatibita všetkých zariadení vo všetkých sálach. ks 1 0 1 4
6 Digitálny delegátsky InfraRed prijímač: v zmysle platných noriem (predovšetkým IEC 61603-7) a predpisov, na ktoré odkazujú: Základné požiadavky na IR prijímač: príjem minimálne 10+1 tlmočených jazykových kanálov; plná funkčnosť počas celého podujatia, t.j výdrž akumulátorov v prijímači minimálne 30 hod; zabezpečenie nabíjania akumulátorov IR prijímačov v nabíjacích zariadeniach (napr. v nabíjacích kufroch/stojanoch pred ďalším stretnutím), s rovnakým počtom nabíjacích slotov ako je počet IR prijímačov. Prijímač musí obsahovať: displej, so zobrazením skráteného názvu prijímaného jazyka, čísla aktuálne prijímaného jazykového kanálu; intenzitu prijímaného signálu; nastavenie hlasitosti (všetko súčasne); reguláciu hlasitosti. Čísla kanálov a skrátené označenie jazykov musia byť jasne vyznačené na displeji, musia byť v alfanumerickej forme podľa kódov ISO 639-3 a musia byť identické s označením jazykov v konferenčných jednotkách a tlmočníckych pultoch. Súčasťou prijímača budú slúchadlá v zmysle príslušných noriem: slúchadlá by nemali byť stetoskopického typu a musia mať dve slúchadlá, ktoré sa nevkladajú do ucha. Zodpovednosť dodávateľa: všetky prijímače so slúchadlami musia byť umiestnené na každom sedadle pred začiatkom stretnutia. Na konci každého stretnutia a počas prestávok na obed musia byť prijímače a slúchadlá správne umiestnené technikmi. Ďalšie požiadavky: dodávateľ je povinný mať priamo na mieste náhradné IR prijímače, náhradné diely na prijímače, náhradné slúchadlá a náhradné batérie k IR prijímačom v dostatočnom počte, aby bol zabezpečený neprerušený príjem tlmočenia pre všetkých účastníkov aj v prípade výpadku niektorých zariadení. Vyžaduje sa vzájomná kompatibilita všetkých IR prijímačov, aby mohol byť ktorýkoľvek IR prijímač používaný v ktorejkoľvek sále. ks 501 20 521 4
7 Nabíjacie stojany/ kufre s nabíjacími slotmi pre IR prijímače: zariadenia určené na rýchle nabíjanie IR prijímačov medzi rokovacími dňami. Minimálny požadovaný počet nabíjacích slotov v týchto zariadeniach musí zodpovedať požadovanému počtu IR prijímačov. Požadovaný počet nabíjacích slotov: ks 501 20 521 4
8 Mobilná kabína pre simultánne tlmočenie pre 2 osoby: s vybavením a zariadením v súlade s normou ISO 4043 a predpismi, na ktoré odkazuje. Konštrukcia a vybavenie kabín v zmysle platných noriem: 2 stolné lampy, stôl a aktívny bezhlučný ventilačný systém, ktorý zabezpečí potrebné vetranie kabín podľa platných noriem a ktorý bude umiestnený na streche kabíny v zmysle platnej normy. Rozmery kabíny (vnútorné): Šírka: minimálne 160cm, Hĺbka: minimálne 160cm, Výška: minimálne 200cm. Každá kabína bude označená na oboch stranách dverí názvom a číslom používaného jazyka. ks 8 0 8 4
9 Jazykový panel: poskytuje informáciu o názvoch a číslach jazykových kanálov v sále. Umiestnenie: na stojane, s minimálnou výškou 200cm, na viditeľnom mieste. ks 1 0 1 4
10 Riadiaci PC: pre digitálny tlmočnícky a konferenčný systém; software a príslušenstvo podľa systémového riešenia. ks 1 0 1 4
11 Systémová kabeláž: kompletná kabeláž zabezpečujúca plnú funkčnosť digitálneho tlmočníckeho a konferenčného systému podľa noriem a systémových i priestorových požiadaviek; položka zahŕňa komplexné vybavenie s potrebnými prevodníkmi, rozbočovačmi, zosilňovačmi signálov, opakovačmi, lištami, priechodkami a pod., vrátane napájacej kabeláže a príslušenstva. komplet 1 0 1 4
12 Ozvučovací set: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: celkový výkon minimálne 1kWRMS; pozostáva z minimálne 8 reproboxov s 8 statívmi s nastaviteľnou výškou do minimálne 200 cm a kompletného príslušenstvo pre plnú funkčnosť tejto položky; maximálny akustický tlak musí byť automaticky obmedzený na 110dB. X set 0 0 0 0 X X X
13 Ozvučovací set: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: celkový výkon minimálne 2kWRMS; pozostáva z minimálne 8 reproboxov s 8 statívmi s nastaviteľnou výškou do minimálne 200 cm a kompletného príslušenstvo pre plnú funkčnosť tejto položky; maximálny akustický tlak musí byť automaticky obmedzený na 110dB. set 1 0 1 4
14 Bezdrôtový set s ručným mikrofónnym vysielačom: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: diverzitný príjem signálov; frekvenčné pásmo so všeobecným povolením pre prevádzku v SR, alebo s osobitne zabezpečeným individuálnym povolením pre prevádzku mikrofónnych setov v určenom frekvenčnom pásme v mieste konania podujatí; možnosť preladenia frekvencie. Mikrofónny statív s nastaviteľnou výškou minimálne 150 cm; penová krytka na ručný mikrofón. set 2 1 3 4
15 Bezdrôtový set s telovým vysielačom a klopovým mikrofónom: v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: diverzitný príjem signálov; frekvenčné pásmo so všeobecným povolením pre prevádzku v SR, alebo s osobitne zabezpečeným individuálnym povolením pre prevádzku mikrofónnych setov v určenom frekvenčnom pásme v mieste konania podujatí; možnosť preladenia frekvencie; penová krytka na mikrofón. set 2 1 3 4
16 Mobilná zvuková réžia: v zmysle navrhovaného systémového riešenia, minimálne 10x vstup mic/line mono + 2x stereo vstupy, odposluchy a príslušenstvo na plnohodnotné spracovanie zvukov pre tlmočenie, ozvučenie a záznam. ks 1 1 2 4
17 Malá ozvučovacia sada: pre PRESS STOP, v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú: Sada musí zahŕňať ozvučenie dvomi reproboxami (minimálne 200W), zosilňovač, mixážny pult, mikrofón na stojane a aktívny linkový rozbočovač pre tlač s min. 12 výstupmi XLR. ks 1 0 1 4
18 Set rekordérov: pre simultánny (súbežný) audio záznam 10+1 tlmočených jazykov, v digitálnej kvalite vo formáte MP3 – približne 64 Kbps; možnosť vyhotovenia 10+1 celodenných záznamov (jednotlivé jazyky) na médium (CD/DVD); software; príslušenstvo podľa systémového riešenia. Požadovaná spoločná kompatibita. set 1 1 2 4
19 Audio záznam: vyhotovenie celodenného audiozáznamu na požadované médium (CD/DVD), vrátane ceny média. Dodávateľ je povinný označiť všetky optické nosiče nasledujúcimi informáciami: Dátum DD / MM /RRRR, Názov zasadnutia / XXXXXXX (v miestnosti xxxxxx) a Zaznamenaný jazyk: Floor EN a pod. Nahrávanie je nutné koordinovať s pracovníkom PZ NATO. ks 32 0 32 4
20 Automatická diaľkovo ovládaná konferenčná kamera so statívom: Kamera: otočná 360° PTZ; počet pixelov na čipe min. 1920x1080, formát obrazu 1080p, pomer strán 16:9; min. 20x optický zoom. Statív: nastaviteľná výška do minimálne 200 cm tak, aby poskytol kamere pohľad na zobrazovanú scénu bez rušivých vplyvov, príslušenstvo. Digitálny obrazový výstup SDI. Kamera musí byť ovládaná automaticky zapnutím príslušnej konferenčnej mikrofónnej jednotky, alebo vyvolaním nastavenej pozície z riadiaceho PC, či zo strihovej réžie. Minimálny počet nastaviteľných prepozícií je 156. ks 3 1 4 4
21 Ovládacia klávesnica pre automatické kamery: Klávesnica s joystickom (nastavovanie všetkých troch pohybov: panoráma, nakláňanie a zoom), kapacita minimálne pre požadovaný počet konferenčných kamier; príslušenstvo. ks 1 1 2 4
22 Strihová video réžia: v zmysle navrhnutého systémového riešenia pre plynulé synchrónne prepínanie, prelínanie a strih obrazov z kamier. Požadované systémové nastavenie formátu obrazu 1080p s pomerom strán: 16:9. Strihový video pult, požadovaný počet vstupov 1080p: min. 8, podľa systémového riešenia (min.: 3x kamery + 4x prezentačné zariadenia /napr.notebooky/ + 1x rezerva). Požadovaný počet výstupov 1080p: podľa systémového riešenia. Synchronizácia obrazu a zvuku v systéme: zvuk nesmie zaostávať za obrazom o viac ako 45 ms, ani ho nesmie predbehnúť o viac ako 125 ms (podľa ISO 20108). Položka musí zahŕňať všetky potrebné zariadenia a príslušenstvo na plnú funkčnosť pre zriadenie mobilnej video réžie na podujatí so všetkými potrebnými funkciami. komplet 1 1 2 4
23 Plochý monitor do tlmočníckej kabíny, v zmysle platných noriem a predpisov, na ktoré odkazujú. Uhlopriečka monitora 15“ (38cm) - 17“ (43cm), rozlíšenie minimálne 1920x1080 (1080p), pomer strán 16:9, konektivita podľa systémového riešenia. ks 16 1 17 4
24 Plochý monitor pre zapisovateľky: Uhlopriečka monitora 17“ (43cm) – 19“ (48cm), rozlíšenie minimálne 1920x1080 (1080p), pomer strán 16:9; konektivita podľa systémového riešenia. ks 1 0 1 4
25 Plochý monitor so stojanom pred predsednícky stôl/ rečnícky pult: Uhlopriečka minimálne 42“ (106 cm); rozlíšenie minimálne 1920x1080 (1080p), pomer strán 16:9; konektivita podľa systémového riešenia. Nízky stojan: posuvný (na kolieskach). Výška spodného okraja monitora umiestneného na stojane: maximálne 20 cm od podlahy (aby monitor nebránil predsedníctvu vo výhľade); regulovateľný sklon monitora na stojane; nosnosť stojanu prispôsobená hmotnosti monitora. ks 3 1 4 4
26 Plochý monitor so stojanom pre divákov: Uhlopriečka minimálne 42“ (106 cm); rozlíšenie minimálne 1920x1080 (1080p), pomer strán 16:9; konektivita podľa systémového riešenia. Vysoký stojan: posuvný (na kolieskach); výška spodného okraja monitora umiestneného na stojane – minimálne 120 cm od podlahy; regulovateľný sklon monitora na stojane; nosnosť stojanu prispôsobená hmotnosti monitora. ks 2 0 2 4
27 Plochý monitor so stojanom pre divákov: Uhlopriečka minimálne 50“ (127 cm); rozlíšenie minimálne 1920x1080 (1080p), pomer strán 16:9; konektivita podľa systémového riešenia. Vysoký stojan: posuvný (na kolieskach); výška spodného okraja monitora umiestneného na stojane – minimálne 120 cm od podlahy; regulovateľný sklon monitora na stojane; nosnosť stojanu prispôsobená hmotnosti monitora. X ks 0 0 0 0 X X X
28 Plochý monitor so stojanom pre divákov: Uhlopriečka minimálne 60“ (152 cm); rozlíšenie minimálne 1920x1080 (1080p), pomer strán 16:9; konektivita podľa systémového riešenia. Vysoký stojan: posuvný (na kolieskach); výška spodného okraja monitora umiestneného na stojane – minimálne 120 cm od podlahy; regulovateľný sklon monitora na stojane; nosnosť stojanu prispôsobená hmotnosti monitora. X ks 0 0 0 0 X X X
29 Projektor so stojanom: Projektor s objektívom so šošovkou na dlhú vzdialenosť (long throw): svietivosť minimálne 5500ANSI -Lumenov; rozlíšenie minimálne 1920x1080 (FullHD / 1080p), pomer strán 16:9; konektivita podľa systémového riešenia. Stojan pre projektor: Nastaviteľná výška minimálne 100 cm, možnosť naklopenia; minimálna nosnosť: zodpovedajúca hmotnosti projektora; rozmery prispôsobené projektoru. X ks 0 0 0 0 X X X
30 Plátno s držiakom: uhlopriečka minimálne 180“ (457 cm), formát plátna kompatibilný s požadovaným rozlíšením; statív alebo iný mechanizmus na uchytenie plátna. X ks 0 0 0 0 X X X
31 Laptop s CD/DVD jednotkou: konektivita v zmysle systémového riešenia (VGA, HDMI, SDI); konektor RJ45 pre prepojenie so serverom. Všetky zariadenia musia byť vzájomne kompatibilné. Bude slúžiť na zobrazenie prezentácií / DVD. Príslušenstvo: softvér PowerPoint a ďalší softvér v zmysle systémových požiadaviek. ks 1 0 1 4
32 Laptop pre hodiny PZ NATO: konektivita v zmysle systémového riešenia (VGA, HDMI, SDI); konektor RJ45 pre prepojenie so serverom. Všetky zariadenia musia byť vzájomne kompatibilné. Bude umiestnený na predsedníckom stole a slúžiť na zobrazenie hodín PZ NATO na prezentačných zariadeniach. Softvér – anglická verzia operačného systému Windows 7 alebo vyšší, balíček MS Office (min.Power point) a ďalší softvér v zmysle systémových požiadaviek. Prehrávač médií (VLC alebo pod.), min. 4 GB RAM, min. 15“ obrazovka. Profesionálny riadiaci systém prezentácií (napr. MicroCue alebo pod.). Špeciálny softvér pre hodiny dodá PZ NATO. ks 1 1 2 4
33 Laptop s rokovacím softvérom: Zariadenie k digitálnemu konferenčnému systému musí slúžiť na zobrazovanie údajov o hovoriacich / diskutujúcich delegátoch. Zobrazovať bude čas do ukončenia príspevku aktuálne hovoriaceho rečníka a zoznam ďalších prihlásených rečníkov. Zobrazovaný obsah bude vytvárať a upravovať na užívateľskom notebooku konferenciér (textový obsah bude obsahovať napr. názov rokovania, meno a krajinu delegáta,časové údaje a pod.). Notebook: parametre potrebné na zabezpečenie všetkých funkcií tejto služby, bude slúžiť vkladanie a úpravu textov zobrazovaných na zobrazovacom zariadení . Hardvérové vybavenie notebooku musí zodpovedať požadovanej funkcionalite a notebook bude obsahovať kompletný softvér na plnohodnotnú prácu v zmysle uvedených požiadaviek. Bude slúžiť tiež pre účely zobrazovania hodín PZ NATO - ks 1 0 1 4
34 Enkodér: bude zabezpečovať prevod AV signálu (video min. 1080P / 50fps + audio) na stream MPEG4 (codec H264, AAC) posielaný do siete. ks 1 0 1 4
35 Distribučný server v internete: bude zabezpečovať min. 30.000 online pripojení a súčasných sledovaní vysielaného predmetného videa. Dodávateľ poskytne minimálne 10 dní pred začatím akcie objednávateľovi aj embed kód pre web prehliadač umožňujúci sledovanie vysielania na webovských sídlach objednávateľa. Tento embed kód sa nesmie meniť, t.j. bude rovnaký počas celej doby trvania stretnutia. ks 1 0 1 4
36 Aktívny linkový rozbočovač pre tlač na zosilnenie a distribúciu signálov audio linky: Vstupy: min. 1x symetrický XLR; zamedzenie vzájomných presluchov pripojených zariadení z jedného výstupu na druhý. Výstupy audio linky: minimálne 12x XLR pričom každý výstup má zvlášť zosilňovač a každý výstup je zvlášť galvanicky oddelený transformátorom. Regulácia zosilnenia, indikátor výstupnej úrovne signálu, vstavaný prídavný reproduktor s vypínačom (pre možnosť nahrávania diktafónmi cez ich mikrofón). ks 3 1 4 4
37 Kabeláž audio: kompletná kabeláž zabezpečujúca plnú funkčnosť audio systému podľa požiadaviek na funkčnosť systémov v zmysle príslušných noriem; s potrebnými prevodníkmi, rozbočovačmi, zosilňovačmi signálov, lištami, priechodkami a pod., vrátane napájacej kabeláže. komplet 1 0 1 4
38 Kabeláž video: kompletná kabeláž zabezpečujúca plnú funkčnosť video systému v kvalite minimálne 1080p a podľa požiadaviek na funkčnosť systémov; s potrebnými prevodníkmi, rozbočovačmi, zosilňovačmi signálov, distribučnými zosilňovačmi, lištami, priechodkami a pod., vrátane napájacej kabeláže. komplet 1 0 1 4
39 Osvetľovacia sada: systém pódiového osvetlenia s cieľom splniť vysielacie predpisy pre videosignál: cca. 800 – 900 lx. Vrátane kabeláže a príslušenstva. X komplet 0 0 0 0 X X X
Cena prenájmu techniky spolu v Eur bez DPH pri príležitosti Parlamentného zhromaždenia NATO 2019 - Miesto konania: Bratislavský hrad - Zimná jazdiareň a foyer:
Výška 20% DPH v Eur:
Cena prenájmu techniky spolu v Eur s DPH pri príležitosti Parlamentného zhromaždenia NATO 2019 - Miesto konania: Bratislavský hrad - Zimná jazdiareň a foyer:
Poznámky k textu tabuľky:
M. J. znamená merná jednotka požadovaného typu zariadenia tlmočníckej, konferenčnej alebo audiovizuálnej techniky.
Uchádzačom navrhovaná cena (ocenenie položiek tabuľky) musí byť vyjadrená v mene Euro/Eur/.
Cena prenájmu M. J. za 1 deň musí obsahovať/zahŕňať všetky súvisiace náklady uchádzača za prenájom toho-ktorého požadovaného typu zariadenia tlmočníckej, konferenčnej alebo audiovizuálnej techniky vrátane nákladov na dovoz, montáž/inštaláciu, skúšku/kontrolu funkčnosti, prevádzku, obsluhu, demontáž/deinštaláciu a odvoz M. J. toho-ktorého požadovaného typu zariadenia  tlmočníckej, konferenčnej alebo audiovizuálnej techniky.