Strana 1 z 2
Príloha č. 2 Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
VZOR PRE UCHÁDZAČA
(pre fyzickú osobu, právnickú osobu alebo skupinu dodávateľov)
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže
na predmet:
„Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“.
Obchodný názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania/Adresa pobytu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení poskytovať službu (podnikať):
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu v tvare IBAN:
Kontaktná osoba:
Kontaktné tel. číslo:
Kontaktný e-mail:
Webové sídlo:
POZNÁMKA:
V prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť/doplniť vyššie uvedené identifikačné údaje za každého člena skupiny dodávateľov!
Strana 2 z 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže
na predmet:
„Prenájom tlmočníckej, konferenčnej a audiovizuálnej techniky“.
Cena prenájmu techniky spolu
P. č.
Predmet zákazky
v Eur bez DPH
výška 20% DPH v Eur
v Eur s DPH
1.
Parlamentné zhromaždenie NATO 2019 – Miesto konania: Bratislavský hrad – Zimná jazdiareň a foyer.
2.
Parlamentné zhromaždenie NATO 2019 – Miesto konania: Bratislavský hrad – Rytierska sála.
3.
Parlamentné zhromaždenie NATO 2019 – Miesto konania: Bratislavský hrad – Hudobná sieň.
Celková cena v Eur bez DPH za predmet zákazky:
Výška 20% DPH v Eur za predmet zákazky:
Celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky:
POZNÁMKA:
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v mene Eur!
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť/doplniť miesto a dátum podpisu tohto dokumentu!
POZNÁMKA: Uchádzač je povinný uviesť meno, priezvisko osoby (osôb) oprávnenej konať v mene uchádzača a doplniť jeho podpis (podpisy)!
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ dôrazne žiada uchádzača, aby predložený doklad - Identifikácia uchádzača
a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk neobsahoval žiadne poznámky a upozornenia, ktoré
sú zvýraznené červenou farbou v tomto vzore!