NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1860/2018
1571
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. decembra 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Eleméra Jakabaa Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Eleméra Jakabaa Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mária J a n í k o v á v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.