NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1848/2018
1529
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. decembra 2018
k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov(tlač 1131)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mária J a n í k o v á v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.