S t r u č n ý p r e h ľ a d
o činnosti NR SR
IV. volebné obdobie
(2006 – 2010)
Bratislava jún 2010
Zloženie NR SR k 18. 6. 2006
na základe výsledkov volieb do NR SR,
konaných 17. júna 2006
Politický subjekt
Výsledky volieb
v %
Počet poslancov v NR SR
Podiel v
NR SR
v %
SMER – SD
29,14
50
33,33
SDKÚ – DS
18,35
31
20,67
SNS
11,73
20
13,33
SMK – MKP
11,68
20
13,33
ĽS – HZDS
8,79
15
10,00
KDH
8,31
14
9,33
S p o l u
-
150
-
Zloženie NR SR (súčasný stav)
Počet poslancov
v poslaneckom klube
Poslanecký
klub
na začiatku vol. obdobia
k 11. 6. 2010
SMER – SD
50
50
SDKÚ – DS
31
28
SNS
20
18
SMK – MKP
20
15
ĽS – HZDS
15
15
KDH
14
9
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
0
15
S p o l u
150
150
Zloženie NR SR z hľadiska zastúpenia mužov a žien
(k 11. 6. 2010)
Poslanecký klub
Muži
Ženy
Spolu
SMER – SD
39
11
50
SDKÚ – DS
23
5
28
SNS
15
3
18
SMK – MKP
12
3
15
ĽS – HZDS
11
4
15
KDH
7
2
9
Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
15
0
15
S p o l u
122
28
150
Zmeny v zložení poslaneckých klubov
Poslanecký
klub
Počet poslancov, ktorí vystúpili
z poslaneckého klubu
Súčasné
zaradenie
poslancov
SDKÚ – DS
3
poslanci nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
SNS
2
1 poslanec členom klubu
ĽS – HZDS
1 poslanec nie je členom žiadneho poslaneckého klubu
SMK – MKP
5
poslanci nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
ĽS – HZDS
1
poslanci nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
KDH
5
poslanci nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
Schôdze NR SR (IV. volebné obdobie)
Rok
Počet schôdzí
Počet dní zasadnutia NR SR
Počet prijatých uznesení
2006
6
21
202
2007
11
65
498
2008
14
72
520
2009
13 + 1*
56 + 1*
631
2010
9
22
237
S p o l u
53 + 1*
236 + 1*
2 088
Pozn. * - slávnostná schôdza NR SR
Schôdze NR SR zvolané na základe žiadostí skupiny poslancov podľa § 17 ods. 2
zákona o rokovacom poriadku NR SR
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
Klub
Zameranie schôdze
9.
13. 4. 2007
58
poslancov
SDKÚ – DS
SMK – MKP
KDH
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi JAHNÁTKOVI, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva SR
12.
4. 9. 2007
46
poslancov
SDKÚ – DS
SMK – MKP
KDH
- vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere TOMANOVEJ, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15.
26. 11. 2007
44
poslancov
SDKÚ – DS
SMK – MKP
KDH
- odvolanie Pavla PAŠKU z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
17.
06. 12. 2007
57
poslancov
SDKÚ – DS
SMK – MKP
KDH
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi FICOVI
18.
21. 1.,
22. 1. 2008
52
poslancov
SDKÚ – DS
SMK – MKP
KDH
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi FICOVI
22.
20. 5. 2008
50
poslancov
SMER – SD
ĽS – HZDS
SNS
- prvé čítanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR
č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
23.
20. 5. 2008
31
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
- návrh uznesenia NR SR k pripravovanému zrušeniu Detského kardiocentra SR v Bratislave
(neschválený návrh programu)
25.
25. 6. 2008
35
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi POČIATKOVI, poverenému riadením Ministerstva financií SR
26.
4. 9.,
9. 9.,
10. 9. 2008
30
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho posl. klubu
- vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Štefanovi HARABINOVI, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR
30.
1. 12.,
2. 12. 2008
36
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi POČIATKOVI, poverenému riadením Ministerstva financií SR
31.
8. 12.,
9. 12. 2008
52
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Marianovi JANUŠKOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
34.
6. 3.,
10. 3. 2009
38
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
-návrh uznesenia NR SR na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy a na ochranu a tvorbu pracovných miest
(neschválený návrh programu)
36.
21. 4.,
22. 4. 2009
51
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
37.
20. 5. 2009
31
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
38.
3. 6. 2009
50
poslancov
SMER – SD
ĽS – HZDS
SNS
- návrh Vyhlásenia NR SR k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do EP smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti SR a podnecovaniu nestability v strednej Európe
41.
15. 10. 2009
49
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho posl. klubu
- vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády Slovenskej republiky Viere PETRÍKOVEJ, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti SR
43.
28. 10. 2009
48
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi ŠTEFANOVOVI, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
46.
20. 1.,
2010
34
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľubomírovi VÁŽNEMU, poverenému riadením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
47.
29. 1.,
2010
50
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi POČIATKOVI, poverenému riadením Ministerstva financií SR
51.
12. 5.,
13. 5. 2010
33
poslancov
SDKÚ – DS
KDH
SMK – MKP
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia NR SR k postupu vlády SR pri rokovaní krajín eurozóny o dohode finančnej pomoci Grécku a k stanovisku vlády SR k dohode o poskytnutí finančnej pôžičky Grécku
NR SR nebola uznášania schopná (schôdza sa nekonala)
52.
25. 5.,
26. 5. 2010
51
poslancov
SMER – SD
ĽS – HZDS
SNS
- návrh na prijatie uznesenia NR SR k návrhu novelizácie zákona o štátnom občianstve, o ktorom rokuje Národné zhromaždenie Maďarskej republiky,
- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z.
o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(prerokovaný v skrátenom leg. konaní)
53.
58
SMER – SD
- vládny návrh zákona, ktorým
10. 6.
2010
poslancov
ĽS – HZDS
SNS
sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
- vládny návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,
- vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
(prerokované v skrátenom legislatívnom konaní)
Slávnostná schôdza NR SR
Dátum
Zameranie slávnostnej schôdze NR SR
15. 6. 2009
Sľub zvoleného prezidenta SR
Prehľad prerokovaných medzinárodných zmlúv (dohôd)
Kontrolná činnosť NR SR vo IV. volebnom období
Celkom
Správy a iné materiály
Informácie
196
178
18
Rok
Počet prerokovaných medzinárodných zmlúv (dohôd)
2006
(1. – 6. sch.)
9
2007
(7. – 17. sch.)
26
2008
(18. – 31. sch.)
24
2009
(32. – 44. sch.)
35
2010
(45. – 53. sch.)
6
S p o l u
100
Vyhlásenia NR SR
Názov
Uznesenie
NR SR
1.
k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanlivosti
zo 6. 9. 2006
č. 57
2.
k situácii politických väzňov v Bielorusku
zo 14. 12. 2006
č. 188
3.
ku konferencii o holokauste v Teheráne
zo 14. 12. 2006
č. 189
4.
k riešeniu budúceho štatútu srbskej provincie Kosovo
z 28. 3. 2007
č. 309
5.
k storočnici založenia Slovenskej ligy v Amerike
z 15. 5. 2007
č. 373
6.
o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku
z 20. 9. 2007
č. 533
7.
k 100. výročiu tragédie v Černovej
z 26. 10. 2007
č. 612
8.
k 20. výročiu Sviečkovej manifestácie
z 26. 3. 2008
č. 766
9.
Spoločné vyhlásenie NR SR pri príležitosti 160. výročia prvej Slovenskej národnej rady
zo 17. 9. 2008
č. 1030
10.
k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP, a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe
z 3. 6. 2009
č. 1454
11.
o umiestňovaní náboženských symbolov v školách a vo verejných inštitúciách v súlade s kultúrnou tradíciou krajiny
z 10. 12. 2009
č. 1845
Deklarácie NR SR
Prerokované petície občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
Názov
Uznesenie NR SR
1.
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva
z 29. 10. 2007
č. 616
2.
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia
z 12. 12. 2007
č. 699
3.
Petícia občanov SR za prijatie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí
z 21. 05. 2008
č. 864
4.
Petícia občanov SR Stop uránu na Slovensku
z 10. 12. 2009
č. 1847
Legislatívna činnosť NR SR vo IV. volebnom období
Predložené návrhy zákonov
Rok
celkom
vládou SR
poslancami NR SR
výbormi NR SR
2006
(1. – 6. sch.)
83
43
40
0
2007
(7. – 17. sch.)
203
132
70
1
2008
(18. – 31. sch.)
230
117
112
1
2009
(32. – 44. sch.)
329
138
186
5
2010
(45. – 53. sch.)
118
48
70
0
S p o l u
963
478
478
7
Počet schválených návrhov zákonov
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami NR SR
predložených výbormi NR SR
Z toho počet schválených zákonov
v skrátenom legislatívnom konaní
2006
(1. – 6. sch.)
38
23
15
0
1
2007
(7. – 17. sch.)
143
122
20
1
3
2008
(18. – 31. sch.)
142
119
22
1
9
2009
(32. – 44. sch.)
147
129
18
0
25
2010
(45. – 53. sch.)
60
49
9
2
14
S p o l u
530
442
84
4
52
Počet neschválených návrhov zákonov
Iné dôvody
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami
NR SR
Počet návrhov zákonov vzatých späť
vypustený z programu schôdze
NR SR
vrátený na dopracovanie
2006
(1. – 6. sch.)
18
0
18
2
1
1
2007
(7. – 17. sch.)
38
0
38
7
2
1
2008
(18. – 31. sch.)
64
2
62
23
1
0
2009
(32. – 44. sch.)
131
0
131
42
0
0
2010
(45. – 53. sch.)
61
3
58
11
0
1
S p o l u
312
5
307
85
4
3
Počet zákonov vrátených prezidentom SR
vládne
poslanecké
Rok
Celkom
schv.
neschv.
schv.
neschv.
2006
(1. – 6. sch.)
0
0
0
0
0
2007
(7. – 17. sch.)
8
4
0
3
1
2008
(18. – 25. sch.)
4
1
1
0
2
2009
(32. – 44. sch.)
9
8
0
1
0
2010
(45. – 53. sch.)
7
1
3
1
2
S p o l u
28
14
4
5
5
Schválené návrhy ústavných zákonov
1.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
schválený 4.3.2010
Uzn. č. 2027
Počet schválených zákonov podľa jednotlivých rezortov
vo IV. volebnom období
Zákon predložil
Počet schválených zákonov
Ministerstvo financií SR
76
Ministerstvo spravodlivosti SR
38
Ministerstvo hospodárstva SR
39
Ministerstvo vnútra SR
40
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
40
Ministerstvo zdravotníctva SR
27
Ministerstvo školstva SR
18
Ministerstvo kultúry SR
15
Ministerstvo životného prostredia SR
23
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
36
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
11
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
30
Ministerstvo obrany SR
12
Ministerstvo zahraničných vecí SR
2
Predseda vlády SR
6
Podpredseda vlády SR pre vedom. spoloč., eur. záležitosti, ľudské práva a menšiny
5
Úrad vlády SR
3
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
4
Úrad priemyselného vlastníctva SR
5
Úrad jadrového dozoru SR
3
Úrad pre verejné obstarávanie
3
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1
Štatistický úrad SR
2
Protimonopolný úrad SR
1
Správa štátnych hmotných rezerv SR
2
S p o l u
442
Hodina otázok
Prehľad o počte položených otázok podľa poslaneckých klubov vo IV. volebnom období
Poslanecký klub
Počet položených otázok
SMER – SD
1 724
SDKÚ – DS
894
SNS
22
SMK – MKP
796
ĽS – HZDS
94
KDH
470
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
46
S p o l u
4 046
Počet
Adresovanie
otázok
položených otázok
zodpovedaných otázok
Predseda vlády SR
1 771
89
Členovia vlády SR,
Gener. prokurátor
2 275
336
S p o l u
4 046
425
Podanie otázok
Počet položených otázok
Poslanci koalície
1 840
Poslanci opozície
2 160
Poslanci, ktorí nie členmi poslaneckých klubov
46
S p o l u
4 046
Prehľad o počte položených otázok podľa poslaneckých klubov vo IV. volebnom období1 724942289479647046SMER SDĽS HZDSSNSSDKÚ DSSMK MKPKDHPoslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
H o d i n a o t á z o k
Predseda vlády, členovia vlády SR, generálny prokurátor SR a predseda NKÚ SR
Počet
položených
otázok
R. Fico, predseda vlády SR
1 771
D. Čaplovič, podpredseda vlády
60
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
164
J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR
164
Š. Harabin, podpred. vlády a minister sprav. SR (do 23.6.2009)
80
V. Petríková, podpred. vlády a minist. sprav. SR (od 3.7.2009)
2
J. Počiatek, minister financií SR
171
J. Kubiš, minister zahraničných vecí SR (do 26.1.2009)
47
M. Lajčák minister zahraničných vecí SR (od 26.1.2009)
10
Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR
117
F. Kašický, minister obrany SR (do 30.1.2008)
51
J. Baška, minister obrany SR (od 30.1.2008)
33
M. Maďarič, minister kultúry SR
173
I. Valentovič, minister zdravotníctva SR (do 3.6.2008)
225
R. Raši, minister zdravotníctva SR (od 3. 6. 2008)
91
M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR (do 27.11.2007)
108
Z. Kramplová, ministerka pôd. SR ( 27.11.2007-18.8.2008)
41
S. Becík, minist. pôdohospodárstva SR (od 18.8.2008-16.9.2009)
37
V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR (od 16.9.2009)
18
Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
191
M. Janušek, minister výst. a reg. rozvoja SR (do 15.4.2009)
63
I. Štefanov, min. výst. a reg. rozvoja SR (15.4.2009-11.3.2010)
5
V. Tomanová, ministerka práce, soc. vecí a rodiny SR
326
J. Izák, minister životného prostredia SR (do 18.8.2008)
52
J. Chrbet, minister životného prostr. SR (18.8.2008-5.5.2009)
13
V. Turský, minist. životného prostredia SR (od 20.5.-28.8.2009)
3
J. Medveď, minister životného prostredia SR (od 28.10.2009)
23
D. Trnka, generálny prokurátor
7
J. Jasovský, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
0
S p o l u
4 046
Interpelácie
Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov vo IV. volebnom období
Poslanecký klub
Počet podaných interpelácií členom vlády
SMER – SD
4
SDKÚ – DS
128
SNS
10
SMK – MKP
169
ĽS – HZDS
89
KDH
159
Poslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov
4
S p o l u
563
Podanie interpelácií
Počet podaných interpelácií
Poslanci koalície
103
Poslanci opozície
456
Poslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov
4
S p o l u
563
Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov vo IV. volebnom období489101281691594SMER SDĽS HZDSSNSSDKÚ DSSMK MKPKDHPoslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov
I n t e r p e l á c i e
Predseda vlády a členovia vlády SR
Počet
podaných
interpelácií
R. Fico, predseda vlády SR
57
D. Čaplovič, podpredseda vlády
14
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
59
J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR
94
Š. Harabin, podpred. vlády a minister sprav. SR (do 23.6.2009)
19
V. Petríková, podpred. vlády a minist. sprav. SR (od 3.7.2009)
2
J. Počiatek, minister financií SR
32
J. Kubiš, minister zahraničných vecí SR (do 26.1.2009)
9
M. Lajčák minister zahraničných vecí SR (od 26.1.2009)
1
Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR
15
F. Kašický, minister obrany SR (do 30.1.2008)
5
J. Baška, minister obrany SR (od 30.1.2008)
2
M. Maďarič, minister kultúry SR
28
I. Valentovič, minister zdravotníctva SR (do 3.6.2008)
35
R. Raši, minister zdravotníctva SR (od 3. 6. 2008)
31
M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR (do 27.11.2007)
8
Z. Kramplová, ministerka pôd. SR (27.11.2007 – 18.8.2008)
4
S. Becík, minist. pôdohospodárstva SR (od 18.8.2008-16.9.2009)
8
V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR (od 16.9.2009)
7
Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
50
M. Janušek, minister výst. a reg. rozvoja SR (do 15.4.2009)
12
I. Štefanov, min. výst. a reg. rozvoja SR (15.4.2009-11.3.2010)
3
V. Tomanová, ministerka práce, soc. vecí a rodiny SR
42
J. Izák, minister životného prostredia SR (do 18.8.2008)
18
J. Chrbet, minister životného prostr. SR (18.8.2008-5.5.2009)
4
V. Turský, minist. životného prostredia SR (od 20.5.-28.8.2009)
0
J. Medveď, minister životného prostredia SR (od 28.10.2009)
3
Š. Moyzes, preds. Úradu geodézie, kartograf. a katastra SR
1
S p o l u
563
Výbory NR SR a ich zloženie
P. č.
Výbor
Predseda
výboru
Počet
členov
Koalícia
Opozícia
1.
MIV
R. Zmajkovičová
18
10
8
2.
VNF
A. Biró
18
10
8
3.
VEZ
J. Kovarčík
10
6
4
4.
ÚPV
M. Mamojka
13
8
5
5.
FRM
J. Burian
12
6
6
6.
HPP
M. Kondrót
12
7
5
7.
PŽP
J. Ďuračka
13
7
6
8.
VSRR
T. Cabaj
14
8
6
9.
SVB
J. Halecký
12
7
5
10.
VZD
V. Novotný
13
7
6
11.
VOB
R. Pučík
12
7
5
12.
ZV
J. Horváth
13
7
6
13.
VMVŠ
T. Rosová
11
6
5
14.
VKM
P. Abrhan
11
6
5
15.
LPNZ
J. Berényi
11
6
5
16.
OKVNBÚ
E. Vestenický
10
6
4
17.
OKVSIS
P. Prokopovič
14
8
6
18.
OKVVS
J. Šimko
14
8
6
19.
VPRNBÚ
J. Laššáková
11
7
4
Skratky výborov:
MIV– Mandátový a imunitný výbor NR SR
VNF– Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
VEZ– Výbor NR SR pre európske záležitosti
ÚPV– Ústavnoprávny výbor NR SR
FRM– Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu
HPP– Výbor NR SR pre hospodársku politiku
PŽP– Výbor NR SR pre pôdohosp., živ. prostredie a ochranu prír.
VSRR– Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
SVB– Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
VZD– Výbor NR SR pre zdravotníctvo
VOB– Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
ZV– Zahraničný výbor NR SR
VMVŠ– Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
VKM– Výbor NR SR pre kultúru a médiá
LPNZ– Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
OKVNBÚ – Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
OKVSIS– Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
OKVVS– Osob. kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojen. sprav.
VPRNBÚ– Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
Prehľad činnosti výborov NR SR
Uznesenia
Výbor
Počet
sch.
prij.
neprij.
Z
MZ
S
ÚPV
119
868
58
604(68)
68(6)
8(4)
FRM
96
678
40
298(86)
36(22)
154(94)
HPP
102
681
59
273(111)
30(24)
80(29)
PŽP
85
580
18
171(86)
13(11)
36(21)
VSRR
83
346
29
220(52)
2(1)
2(1)
SVB
79
336
16
113(65)
17(16)
17(16)
VZD
52
211
49
73(41)
4(0)
6(6)
VOB
79
320
29
123(52)
20(15)
15(10)
ZV
62
181
28
7(2)
20(7)
16(8)
VMVŠ
68
204
27
56(24)
0(0)
21(4)
VKM
69
249
26
49(28)
5(3)
13(9)
LPNZ
66
260
26
99(8)
16(0)
24(14)
Vysvetlivky:
Zprerokované zákony S – prerokované správy
MZprerokované medzinárodné zmluvy ( ) – z toho gestor
Výbor
Počet schôdzí
Počet prijatých uznesení
Počet neprijatých uznesení
Návrhy stanovísk SR
Návrhy právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ
Žiadosti o návrh stanoviska k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ od ostatných výborov podľa § 58a
VEZ
85
371
9
2 054
1 199
69
Výbor
Počet schôdzí
Počet prijatých uznesení výboru
Počet neprijat. uznesení výboru
Počet prerok. vlastných materiálov
Počet iných prerok. materiálov
Počet prerok. správ a informácií
MIV
20
33
-
1
24
-
VNF
33
778
2
591
-
-
OKVSIS
24
72
6
-
-
46
OKVVS
29
67
1
-
-
64
OKVNBÚ
26
72
-
-
-
50
VPRNBÚ
40
132
-
-
-
-
H I S T Ó R I A
legislatívnej činnosti NR SR
I. volebné obdobie, 1994 – 1998
I. volebné obdobie
1. – 52. schôdza
Všetky schválené zákony
313
VNZ
PNZ
SLK
258
55
46
Ústavné zákony
18
schválené
neschválené
4
14
Zákony vrátené prezidentom
32
schválené
neschválené
neprerokované
28
3
1
Neschválené návrhy zákonov
142
II. volebné obdobie, 1998 – 2002
II. volebné obdobie
1. – 63. schôdza
Všetky schválené zákony
532
VNZ
PNZ
SLK
406
126
104
Ústavné zákony
24
schválené
neschválené
3
21
Zákony vrátené prezidentom
72
schválené
neschválené
neprerokované
52
19
1
Neschválené návrhy zákonov
252
III. volebné obdobie, 2002 – 2006
III. volebné obdobie
1. – 62. schôdza
Všetky schválené zákony
550
VNZ
PNZ
SLK
458
92
36
Ústavné zákony
35
schválené
neschválené
neprerokované
14
18
3
Zákony vrátené prezidentom
60
schválené
neschválené
neprerokované
52
6
2
Neschválené návrhy zákonov
216
H I S T Ó R I A
prerokovaných petícií občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
I. volebné obdobie, 1994 – 1998
Petícia občanov za spravodlivý volebný zákon, za priamu voľbu prezidenta a za zamedzenie ústavnej krízy
Rok 1998
podaná 15. júna 1998; uznesenie NR SR z 8. 7.1998 č.1173
II. volebné obdobie, 1998 – 2002
Petícia občanov za zmenu § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat (tlač 306)
Rok 1999
podaná 6. júla 1990; uznesenie NR SR z 1. 10. 1999
č. 477
Petícia občanov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami na podporu otvoreného listu Konferencie biskupov Slovenska ministrovi školstva Slovenskej republiky z 22. novembra 1999 (tlač 640)
Rok 2000
podaná 9. mája 2000; uznesenie NR SR z 20. 6. 2000
č. 952
III. volebné obdobie, 2002 – 2006
Petícia poľnohospodárov a potravinárov Slovenska na podporu ich požiadaviek na programové zameranie a vykonávanie štátnej agrárnej politiky (tlač 217)
Rok 2003
podaná 8. apríla 2003; uznesenie NR SR z 25. 4. 2003
č. 273
Petícia proti návrhu novely Zákonníka práce, týkajúcej sa zníženia ochrany zamestnaneckých práv (tlač 272)
Rok 2003
podaná 20. mája 2003; uznesenie NR SR z 26. 6. 2003
č. 352
Stručný prehľad o činnosti NR SR
IV. volebné obdobie
Vydala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
organizačný odbor
Tlač: rozmnožovňa Kancelárie NR SR
Ôsme vydanie. Interná publikácia.
Bratislava jún 2010