Stručný prehľad
o činnosti NR SR
V. volebné obdobie
(2010 - 2012)
Bratislava marec 2012
Zloženie NR SR k 13. 6. 2010
na základe výsledkov volieb do NR SR,
konaných 12. júna 2010
Politický subjekt
Výsledky volieb
v %
Počet poslancov v NR SR
Podiel
v NR SR
v %
SMER – SD
34,79
62
41,33
SDKÚ – DS
15,42
28
18,67
SaS
12,14
22
14,67
KDH
8,52
15
10,00
MOST – HÍD
8,12
14
9,33
SNS
5,07
9
6,00
S p o l u
-
150
-
Kluby poslancov NR SR
Počet poslancov
v poslaneckom klube
Poslanecký
klub
na začiatku vol. obd.
k 9. 3. 2012
SMER – SD
62
62
SDKÚ – DS
28
28
SaS
22
18
KDH
15
14
MOST – HÍD
14
14
SNS
9
7
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
-
7
S p o l u
150
150
Zloženie NR SR z hľadiska zastúpenia mužov a žien
(k 9. 3. 2012)
Poslanecký klub
Muži
Ženy
Spolu
SMER – SD
52
10
62
SDKÚ – DS
23
5
28
SaS
15
3
18
KDH
11
3
14
MOST – HÍD
13
1
14
SNS
7
0
7
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
5
2
7
S p o l u
126
24
150
Zmeny v zložení poslaneckých klubov
Poslanecký klub
Počet poslancov, ktorí vystúpili z poslaneckého klubu
Súčasné zaradenie poslancov
KDH
1
poslanec nie je členom žiadneho poslaneckého klubu
SaS
4
poslanci nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
SNS
2
poslanci nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
Schôdze NR SR
Rok
Počet schôdzí
Počet dní zasadnutia NR SR
Počet prijatých uznesení
2010
11
36
272
2011
15 + 1*
65
500
2012
2
8
76
S p o l u
29
109
848
* - 25. schôdza zrušená (rozh. č. 557)
Schôdze NR SR zvolané na základe žiadostí skupiny poslancov podľa § 17 ods. 2
zákona o rokovacom poriadku NR SR
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
Klub
Zameranie schôdze
6.
8. 9. 2010
45
poslancov
SMER–SD
- odvolanie Richarda SULÍKA z funkcie predsedu NR SR
10.
16. 12. 2010
47
poslancov
SMER–SD
- prijatie uznesenia NR SR k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku
13.
2. 2. 2011
46
poslancov
SMER–SD
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia NR SR k voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora SR (tlač 240)
(neschválený program)
14.
11. 2. 2011
34
poslancov
SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD
- tlače 247, 248, 249, 250, 251, 252, 186
15.
17. 3. 2011
41
poslancov
SMER–SD
- tlače 270, 271, 272
(neschválený program)
17.
6. 4. 2011
46
poslancov
SMER–SD
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie Vyhlásenia NR SR k aktuálnym slovensko-maďarským vzťahom (tlač 311)
(neschválený program)
21.
7. 7. 2011
56
poslancov
SMER–SD
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia NR SR k posilneniu cenovej stability životne dôležitých tovarov, služieb a energií (tlač 434)
(neschválený program)
23.
13. 9. 2011
46
poslancov
SMER–SD
SNS
- vyslovenie nedôvery predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej
25.
11. 11. 2011
(zrušená)
56
poslancov
SMER–SD
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia NR SR k zastaveniu transformácie nemocníc na akciové spoločnosti (tlač 552)
(schôdza zrušená – ROZH. č. 557 )
Prehľad prerokovaných medzinárodných zmlúv (dohôd)
Kontrolná činnosť NR SR
Počet prerokovaných správ a iných materiálov
84
Vyhlásenia NR SR
Názov
Uznesenie
NR SR
1.
k aktom násilia a prenasledovania príslušníkov kresťanských komunít na viacerých miestach vo svete
z 29. 3. 2011
č. 384
2.
k politickej situácii v Bielorusku
z 29. 3. 2011
č. 385
3.
k prijatiu základného zákona Maďarska
z 27. 5. 2011
č. 467
Počet prerokovaných medzinárodných zmlúv (dohôd)
38
Počet prijatých medzinárodných zmlúv (dohôd)
36
Prerokované petície občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
Názov
Uznesenie NR SR
1.
Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku
z 5. 11. 2010
č. 173
2.
Petícia proti diskriminácii slovenského piva
z 15. 12. 2010
č. 264
3.
Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia
z 15. 12. 2010
č. 265
4.
Petícia za zachovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva
z 15. 12. 2010
č. 266
5.
Petícia vyhlásená Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek
z 29. 6. 2011
č. 509
6.
Petícia Jednoty dôchodcov na Slovensku za spravodlivú valorizáciu dôchodkov
zo 14. 9. 2011
č. 630
Legislatívna činnosť NR SR
Počet predložených návrhov zákonov
Rok
celkom
vládou SR
poslancami NR SR
výbormi NR SR
2010
(1. – 11. sch.)
106
79
25
2
2011
(12. – 27. sch.)
253
145
105
3
2012
(28. – 29. sch.)
5
5
-
-
S p o l u
364
229
130
5
Počet schválených návrhov zákonov
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami NR SR
predložených výbormi
NR SR
Z toho počet schválených zákonov
v skrátenom legislatívnom konaní
2010
(1. – 11. sch.)
53
47
6
-
5 + 2*
2011
(12. – 27. sch.)
138
121
13
4
12 + 4*
2012
(28. – 29. sch.)
17
10
7
-
2
S p o l u
208
178
26
4
19 + 6*
* - zákony prerokované v SLK, ktoré prezident vrátil na opätovné prerokovanie NR SR
Počet neschválených návrhov zákonov
Z toho počet NZ
Rok
spolu
predložených vládou SR
predložených poslancami
NR SR
predložených výbormi NR SR
vzatých späť
vrátených na dopracovanie
neprerokovaných
NZ, kt. nie sú podané v súlade s §96 ods. 3 zák. o rok. por.
2010
(1. – 11. sch.)
17
5
12
-
6
1*
1
-
2011
(12. – 27. sch.)
62
15
46
1
27
-
-
10
2012
(28. – 29. sch.)
48
5
43
-
10
-
1
-
S p o l u
127
25
101
1
43
1*
2
10
* návrh zákona (tlač 110) bol dopracovaný a predložený ako tlač 144
Počet zákonov vrátených prezidentom SR
vládne
poslanecké
Rok
spolu
schv.
neschv.
schv.
neschv.
2010
(1. – 11. sch.)
4
4
-
-
-
2011
(12. – 27. sch.)
23
18
2
3
-
2012
(28. – 29. sch.)
2
2
-
-
-
S p o l u
29
24
2
3
-
Počet schválených zákonov podľa navrhovateľov
Zákon podal
Počet schválených zákonov
Predsedníčka vlády SR
1
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv. SR
18
Podpr. vlády SR pre ľudské práva a národn. menšiny
2
Ministerstvo financií SR
43
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15
Ministerstvo zahraničných vecí SR
2
Ministerstvo obrany SR
5
Ministerstvo vnútra SR
15
Ministerstvo spravodlivosti SR
20
Ministerstvo hospodárstva SR
15
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5
Ministerstvo zdravotníctva SR
10
Ministerstvo kultúry SR
5
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8
Ministerstvo životného prostredia SR
5
Úrad vlády SR
1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
2
Úrad priemyselného vlastníctva SR
1
Úrad pre verejné obstarávanie
2
Správa štátnych hmotných rezerv SR
1
Úrad jadrového dozoru SR
1
Protimonopolný úrad SR
1
S p o l u
178
Hodina otázok
Prehľad o počte položených otázok podľa poslaneckých klubov
Poslanecký klub
Počet položených otázok
SMER – SD
473
SDKÚ – DS
326
SaS
99
KDH
20
MOST – HÍD
10
SNS
27
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
-
S p o l u
955
Počet
Adresovanie
otázok
položených otázok
zodpovedaných otázok
Predsedníčka vlády SR
452
31
Členovia vlády SR
503
123
S p o l u
955
154
Podanie otázok
Počet položených otázok
Poslanci koalície
455
Poslanci opozície
500
S p o l u
955
Počet položených otázok podľa poslaneckých klubov
v V. volebnom období
H o d i n a o t á z o k
Predsedníčka vlády a členovia vlády SR
Počet
položených
otázok
I. Radičová, predsedníčka vlády SR
452
J. Figeľ, 1. podpr. vl. SR a min. dopr., výst. a reg. rozvoja
141
R. Chmel, podpr. vlády SR pre ľudské práva a nár. menšiny
2
I. Mikloš, podpr. vlády SR a minister financií
48
J. Mihál, podpr. vlády SR a min. práce, soc. vecí a rodiny
80
M. Dzurinda, minister zahraničných vecí SR
23
I. Radičová, poverená vedením MO SR (od 28. 11. 2011)
-
Ľ. Galko, minister obrany SR (do 23. 11. 2011)
26
D. Lipšic, minister vnútra SR
17
L. Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
18
J. Miškov, minister hospodárstva SR
17
E. Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
44
I. Uhliarik, minister zdravotníctva SR
28
D. Krajcer, minister kultúry SR
27
Z. Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22
J. Nagy, minister životného prostredia SR (od 2. 11. 2010)
10
S p o l u
955
Interpelácie
Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov
Poslanecký klub
Počet podaných interpelácií členom vlády
SMER – SD
77
SDKÚ – DS
14
SaS
1
KDH
42
MOST – HÍD
14
SNS
5
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
-
S p o l u
153
Podanie interpelácií
Počet podaných interpelácií
Poslanci koalície
71
Poslanci opozície
82
S p o l u
153
Počet podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov
v V. volebnom období
I n t e r p e l á c i e
Predsedníčka vlády a členovia vlády SR
Počet
podaných
interpelácií
I. Radičová, predsedníčka vlády SR
16
J. Figeľ, 1. podpr. vl. SR a min. dopr., výst. a reg. rozvoja
24
R. Chmel, podpr. vlády SR pre ľudské práva a nár. menšiny
3
I. Mikloš, podpr. vlády SR a minister financií
6
J. Mihál, podpr. vlády SR a min. práce, soc. vecí a rodiny
8
M. Dzurinda, minister zahraničných vecí SR
4
I. Radičová, poverená vedením MO SR (od 28. 11. 2011)
2
Ľ. Galko, minister obrany SR
2
D. Lipšic, minister vnútra SR
7
L. Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
3
J. Miškov, minister hospodárstva SR
6
E. Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
21
I. Uhliarik, minister zdravotníctva SR
9
D. Krajcer, minister kultúry SR
13
Z. Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11
J. Nagy, minister životného prostredia SR (od 2. 11. 2010)
5
Vedúci iných ústredných orgánov štátnej správy
9
Iní ústavní činitelia
4
S p o l u
153
Výbory NR SR a ich zloženie
P. č.
Výbor
Predseda
výboru
Počet
členov
Koalícia
Opozícia
1.
MIV
G. Gál
15
8
7
2.
VNF
R. Zmajkovičová
15
8
7
3.
VEZ
I. Štefanec
13
7
6
4.
ÚPV
R. Procházka
13
7
6
5.
VFR
J. Kollár
13
7
6
6.
VHVD
S. Janiš
13
7
6
7.
VPŽP
M Sabolová
13
7
6
8.
VVSRR
I. Choma
12
7
5
9.
VSV
J. Brocka
13
7
6
10.
VZD
V. Novotný
13
7
6
11.
VOB
M. Fedor
13
7
6
12.
ZV
F. Šebej
13
7
6
13.
VVMŠ
D. Čaplovič
13
7
6
14.
VKM
D. Jarjabek
13
7
6
15.
VLPNM
A. Belousovová
11
6
5
16.
OKVNBÚ
M. Saloň
13
7
6
17.
OKVSIS
R. Kaliňák
13
7
6
18.
OKVVS
P. Žiga
13
7
6
19.
VPRNBÚ
J. Laššáková
11
6
5
Skratky výborov:
MIV– Mandátový a imunitný výbor NR SR
VNF– Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
VEZ– Výbor NR SR pre európske záležitosti
ÚPV– Ústavnoprávny výbor NR SR
VFR– Výbor NR SR pre financie a rozpočet
VHVD– Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
VPŽP– Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a živ. prostredie
VVSRR– Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
VSV– Výbor NR SR pre sociálne veci
VZD– Výbor NR SR pre zdravotníctvo
VOB– Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
ZV– Zahraničný výbor NR SR
VVMŠ– Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
VKM– Výbor NR SR pre kultúru a médiá
VLPNM– Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
OKVNBÚ – Osobitný kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
OKVSIS– Osobitný kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
OKVVS– Osob. kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti Voj. spr.
VPRNBÚ– Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
Prehľad činnosti výborov NR SR
Uznesenia
Výbor
Počet sch.
Počet rokov. dní
prijaté
neprijaté
Z
MZ
S
ÚPV
61
70
366
57
260(38)
37(0)
3(2)
VFR
49
49
332
24
155(56)
14(14)
36(24)
VHVD
48
49
246
19
123(52)
10(10)
17(16)
VPŽP
30
34
152
8
52(25)
0(0)
15(9)
VVSRR
35
35
146
5
75(15)
2(1)
0(0)
VSV
29
30
122
8
59(24)
3(3)
9(8)
VZD
25
29
113
9
36(15)
0(0)
1(1)
VOB
36
34
116
33
47(16)
12(10)
4(1)
ZV
31
30
91
10
9(1)
11(4)
9(4)
VVMŠ
22
25
102
13
29(8)
1(0)
6(0)
VKM
33
33
99
22
28(13)
1(0)
10(7)
VLPNM
23
23
105
16
36(2)
1(1)
12(5)
Vysvetlivky:
Zprerokované návrhy zákonov
S – prerokované správy
MZprerokované medzinárodné zmluvy
( ) – z toho gestor
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokovacích dní
Počet prijatých uznesení
Počet neprijatých uznesení
Návrhy stanovísk SR
Návrhy právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ
Žiadosti o návrh stanoviska k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ od ostatných výborov podľa § 58a
VEZ
56
56
198
14
764
577
22
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokovacích dní
Počet prijatých uznes. výboru
Počet neprijat. uznes. výboru
Počet prerok. materiálov
Počet prerok. vlastných materiálov
Počet prerok. správ a informácií
MIV
8
8
13
6
20
7
-
VNF
16
16
208
-
-
208
-
OKVSIS
9
9
29
-
-
-
32
OKVVS
11
13
36
2
-
-
32
OKVNBÚ
10
10
20
-
-
-
21
VPRNBÚ
15
-
33
-
-
-
-
H I S T Ó R I A
legislatívnej činnosti NR SR
I. volebné obdobie, 1994 - 1998
1. – 52. schôdza
Všetky schválené zákony
313
VNZ
PNZ
SLK
258
55
46
Ústavné zákony
18
schválené
neschválené
4
14
Zákony vrátené prezidentom
32
schválené
neschválené
neprerokované
28
3
1
II. volebné obdobie, 1998 - 2002
1. – 63. schôdza
Všetky schválené zákony
532
VNZ
PNZ
SLK
406
126
104
Ústavné zákony
24
schválené
neschválené
3
21
Zákony vrátené prezidentom
72
schválené
neschválené
neprerokované
52
19
1
III. volebné obdobie, 2002 - 2006
1. – 62. schôdza
Všetky schválené zákony
550
VNZ
PNZ
SLK
458
92
36
Ústavné zákony
35
schválené
neschválené
neprerokované
14
18
3
Zákony vrátené prezidentom
60
schválené
neschválené
neprerokované
52
6
2
IV. volebné obdobie, 2006 - 2010
1. – 53. schôdza
Všetky schválené zákony
530
VNZ
PNZ
SLK
442
88
52
Ústavné zákony
34
schválené
neschválené
neprerokované
1
33
-
Zákony vrátené prezidentom
28
schválené
neschválené
neprerokované
19
9
-
V. volebné obdobie, 2010 - 2012
1. – 29. schôdza
Všetky schválené zákony
208
VNZ
PNZ
SLK
178
30
25
Ústavné zákony
11
schválené
neschválené
vzaté späť
3
6
2
Zákony vrátené prezidentom
29
schválené
neschválené
neprerokované
27
2
-
H I S T Ó R I A
prerokovaných petícií občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
I. volebné obdobie, 1994 – 1998
Petícia občanov za spravodlivý volebný zákon, za priamu voľbu prezidenta a za zamedzenie ústavnej krízy
Rok 1998
podaná 15. 6. 1998; uznesenie NR SR z 8. 7.1998 č.1173
II. volebné obdobie, 1998 – 2002
Petícia občanov za zmenu § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat (tlač 306)
Rok 1999
podaná 6. 7. 1990; uznesenie NR SR z 1. 10. 1999 č. 477
Petícia občanov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami na podporu otvoreného listu Konferencie biskupov Slovenska ministrovi školstva Slovenskej republiky z 22. novembra 1999 (tlač 640)
Rok 2000
podaná 9. 5. 2000; uznesenie NR SR z 20. 6. 2000 č. 952
III. volebné obdobie, 2002 – 2006
Petícia poľnohospodárov a potravinárov Slovenska na podporu ich požiadaviek na programové zameranie a vykonávanie štátnej agrárnej politiky (tlač 217)
Rok 2003
podaná 8. 4. 2003; uznesenie NR SR z 25. 4. 2003 č. 273
Petícia proti návrhu novely Zákonníka práce, týkajúcej sa zníženia ochrany zamestnaneckých práv (tlač 272)
Rok 2003
podaná 20. 5. 2003; uznesenie NR SR z 26. 6. 2003 č. 352
IV. volebné obdobie, 2006 – 2010
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457)
podaná 12. 9. 2007; uznesenie NR SR z 29. 10. 2007 č. 616
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477)
Rok 2007
podaná 23. 10. 2007; uznesenie NR SR z 12. 12. 2007 č. 699
Petícia občanov SR za prijatie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí (tlač 597)
Rok 2008
podaná 20. 3. 2008; uznesenie NR SR z 21. 5. 2008 č. 864
Petícia občanov SR Stop uránu na Slovensku (tlač 1234)
Rok 2009
podaná 23. 9. 2009; uznesenie NR SR z 10. 12. 2009 č. 1847
V. volebné obdobie, 2010 – 2012
Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku (tlač 132)
podaná 7. 9. 2010; uznesenie NR SR z 5. 11. 2010 č. 173
Petícia proti diskriminácii slovenského piva (tlač 176)
Rok 2010
podaná 19. 10. 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 264
Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia (tlač 192)
podaná 29. 11. 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 265
Petícia za zachovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva (tlač 193)
podaná 30. 11 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 266
Petícia vyhlásená Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (tlač 383)
Rok 2011
podaná 17. 5. 2011; uznesenie NR SR z 29. 6. 2011 č. 509
Petícia Jednoty dôchodcov na Slovensku za spravodlivú valorizáciu dôchodkov (tlač 492)
uznesenie NR SR zo 14. 9. 2011 č. 630
Stručný prehľad o činnosti NR SR
V. volebné obdobie
Vydala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
organizačný odbor
Tlač: rozmnožovňa Kancelárie NR SR
Tretie vydanie. Interná publikácia.
Bratislava marec 2012