O s p r a v e d l n e n i e
neúčasti poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na rokovacích dňoch schôdze
Národnej rady Slovenskej republiky
Predkladá sa predsedovi NR SR
Meno a priezvisko poslanca
Dátum predloženia ospravedlnenia
Člen výboru NR SR
Neúčasť na rokovacích dňoch schôdze
NR SR
od .................... do ......................
t. j. .............. rokovacích dní
Dôvod neúčasti
(§ 63 rokovacieho poriadku NR SR )
a) choroba
[priložiť lekárske osvedčenie o nastúpení a ukončení liečby (v prípade liečenia), potvrdenie o návšteve lekára (v prípade lekárskeho vyšetrenia) a priložiť PN (v prípade choroby)]
b) iný závažný dôvod
(uviesť, o aký dôvod ide)
v prípade účasti na zahraničnej ceste
(uviesť miesto pobytu, účel cesty, a ak nie je vyslaný NR SR, uviesť kým)
.....................................................
vlastnoručný podpis poslanca
......................................................................
vyjadrenie predsedu poslaneckého klubu
(súhlasím, resp. nesúhlasím a podpis)