NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky
HODINA OTÁZOK
štvrtok ..........................................
Meno poslanca:
Otázka na:
UPOZORNENIE: Písať čitateľne, bez skratiek, čo najstručnejšie znenie otázky.
Otázku možno položiť elektronicky na internetovej stránke v časti Hodina otázok; ale musí byť v stanovenej lehote doručená aj písomne.
Stručné znenie otázky: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.............................................................
podpis