NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2313/2018
1523
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. decembra 2018
k vládnemu návrhu zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákonač. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. (tlač 1247)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákonač. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., v predloženom znení.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mária J a n í k o v á v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.