ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
81. schôdza
Číslo: PREDS-638/2018
502
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. decembra 2018
k zákonu zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
návrh prezidenta republiky uvedený v VI. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 12. decembra 2018 č. 4500-2018-KPSR neprijať zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) ako celok;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) schváliť;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák