Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
61. schôdza
Číslo: PREDS-638/2018
376
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. decembra 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252a)
B.poveruje
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru